Degree in Social Education

240 credits - Faculty of Education

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 107 115 115 113 104 118 111 116 112
Registered students 107 195 277 322 346 391 389 408 419
Graduates - - - 33 22 52 45 47 59

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Admin and Services Staff
Students
 • Margarita Jiménez
 • Jéssica Martínez

 

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Education Quality Assurance System

End-of-degree project

 • El Mindfulness como técnica para una buena gestión emocional en adolescentes
 • Proposta de millora per a una vida sexual saludable de les persones amb discapacitat intel·lectual
 • EL PAPER DE L’EDUCADOR/A SOCIAL EN LA PREVENCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR A SECUNDÀRIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS
 • Protección de menores: la Llar del Raiguer e inserción sociolaboral a partir de la mayoría de edad
 • Educació i diversitat religiosa. Relació de la fe Bahàí amb l'Educació Social.
 • Els menors amb conductes delictives i les seves famílies en el procés d’internament dels menors
 • Anàlisi sociocultural de la violència sexual cap a les dones dins la parella des d'una perspectiva feminista
 • LA MISMA MIRADA: Afectividad y Sexualidad en personas con discapacidad intelectual
 • El clown i l’humor a la intervenció socioeducativa al context de les poblacions refugiades
 • Descripció del programa comunitari El Arenal e ideas de mejora .
 • Historia de los centros de menores en Mallorca.
 • La humanidad se hunde en el Mediterráneo
 • Alfabetización en el servicio militar obligatorio español
 • L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL, UN ÀMBIT TRANSVERSAL A ALTRES ÀMBITS DE L’EDUCACIÓ SOCIAL.
 • APROXIMACIÓN AL PROCESO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 4 JÓVENES DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES
 • El Circo Social: una herramienta de intervención socioeducativa
 • Abandono escolar desde una perspectiva de género
 • Oratoria y mediación: herramientas para el educador social
 • La emancipación de las personas jóvenes extuteladas que han sido objeto de medidas administrativas de protección en las Islas Baleares
 • La sexualitat en l’Esclerosi Múltiple des d’una perspectiva de gènere
 • VÍCTIMES DE TRACTA DE PERSONES AMB FINS D’EXPLOTACIÓ SEXUAL
 • Educació emocional en contextos de violència. IEEMA i CEICO
 • Las competencias parentales de padres y madres con discapacidad intelectual
 • Riesgo de exclusión social de los jóvenes inmigrantes en Muro
 • Sexualidad y adolescencia en centros residenciales de protección de menores
 • Menores infractores y drogodependencias. Programa de atención terapéutica de reducción de riesgos y daños en el ámbito de internamiento CS Es Pinaret
 • Intervención socioeducativa basada en la psicología positiva como herramienta de prevención del absentismo escolar en contextos de exclusión social
 • El teatre fòrum com a eina d'intervenció en el col·lectiu de persones majors.
 • Síndrome d’abstinència en els recents nats. Revisió sistemàtica dels programes socioeducatius
 • Itineraris després del Programa d'Escolarització Compartida Alter de l'Ajuntament de Palma
 • Revisió sistemàtica de programes de prevenció de drogues dins l’àmbit educatiu al territori espanyol.
 • Violencia intragénereo en parejas formadas por dos mujeres: Una revisión sistemática
 • Com milloren les relacions familiars amb el Programa de Competències Familiars 12-16
 • EL PAPEL DE LA CULTURA
EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑOLA
 • L'educador social als centres de secundària: una proposta d'intervenció comunitària
 • ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 3 PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS
 • Violencia Filio-Parental. Propuesta de Intervención en Reconciliación Familiar
 • Menores Extranjeros No Acompañados (MENA's). Análisis contextual y propuesta de intervención
 • Tratemos la muerte sin tabú.
 • Intervenció socioeducativa a través de la dansa, expressió i moviment corporal en els eol·lectius en risc d'exclusió social
 • L'atenció i la intervenció en emergències amb persones amb discapacitat
 • Educación afectivo-sexual y personas con diversidad funcional auditiva
 • Beneficios de la Práctica Deportiva de los usuarios en los Centros Penitenciarios
 • Tribus urbanas de crianza. Análisis grupo de crianza compartida "Espai familia" ubicado en la Fundación San Juan de Dios Mallorca
 • Inserción sociolaboral de jóvenes entre 16 y 30 años en situación de vulnerabilidad
 • La dansa com estratègia educativa en la diversitat funcional.
 • ANÀLISI DELS PROGRAMES EXISTENTS EN LA PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL FEMENINA
 • La Mutilació Genital Femenina i els Programes i Protocols de Prevenció
 • Revisió sistemàtica sobre programes d'intervenció socioeducativa en la prevenció del consum de drogues en adolescents
 • L’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE SOSTRE A MALLORCA: ANÀLISI DE L’EXPERIÈNCIA DE LA FUNDACIÓ TROBADA
 • ANÀLISI DELS PERFILS DE LA FORMACIÓ DUAL D'AMADIP ESMENT
 • Análisis y comparación de los protocolos de comunicación, detección y actuación para alumnos y alumnas transexuales y transgénero en los centros educativos del Estado Español
 • REINSERCIÓN DE LOS RECLUSOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
 • Proceso de emancipación de los jóvenes procedentes de medidas de protección de menores y justicia juvenil.
 • ¿Son los PPRVI la solución al terrorismo yihadista? Problemáticas y retos en el ámbito socioeducativo.
 • Transición de la vida dependiente a la vida autónoma de menores resdentes en centros de protección y las facilidades y los obstáculos de los jóvenes ex-tutelados
 • LGBTI en la adolescencia; recursos y estrategias para madres y padres
 • La situació de les dones dins els centres penitenciaris . Proposta per reduir les desigualtats en el contexte penitenciari.
 • L'assetjament escolar. Anàlisi al municipi de Manacor
 • Influència de les Xarxes Socials en la violència de gènere en adolescents
 • Polítiques laborals inclusives per a dones supervivents de la violència de gènere
 • Estudi de revisió sobre l'impacte de l'ambient socio- familiar en l'adquisició del llenguatge i la intervenció socioeducativa
 • Conseqüències de la violència de gènere sobre els menors
 • Menors estrangers no acompanyats. L'anàlisi del centre de primera acollida Norai.
 • Vincles per a la corresponsabilitat en la comunitat educativa de l'espai escolar. Pautes d'intervenció socioeducativa amb la Família
 • Intervenció socioeducativa en les noves addiccions sense substàncies a les Illes Balears
 • Invisibles. Gent gran sense sostre a Mallorca.
 • Estudio sobre la presencia de la Educación Sexual Integral en el contexto no formal de Mallorca
 • Pautes saludables per a una correcta separació.
 • Análisis sobre la gestión de la atención a la diversidad en los centros educativos de Sa Pobla
 • La discapacidad en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza entre los años 1900 y 1936
 • Educación Social Contemporánea y familias
 • Estudi del Síndrome del Burnout en Educadors i Educadores Socials de Centres de Menors de Caràcter Residencial. El cas de Mallorca
 • Educació Afectiva-Sexual en l'adolescència: l'educació social a les escoles.
 • Adolescentes i redes sociales en la era digital
 • El absentismo escolar, causas y consecuencias en les Illes Balears
 • Situación de las familias con algún miembro en cumplimiento de pena privativa de libertad. Consecuencias y efectos en el ámbito familiar
 • Transició a la vida adulta. Influència del sistema educatiu i funció dels educadors/es socials.
 • La influencia de la pornografía en la sexualidad y lasrelaciones interpersonales de los/as jóvenes
 • Intervención con familias de menores tutelados/as: el proceso de retorno familiar.
 • ’PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN EL CENTRO ``ES CONVENT'' FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS SOCIALES MALLORA
 • No et culpis! Proposta de prevenció de l’abús sexual infantil en menors de 10 a 12 anys.
 • El educador social en centros residenciales y envejecimiento activo
 • Miindfulness para prevenir en Burnout en professionales del ámbito sociosanitario
 • Prácticas de riesgo en los anuncios de páginas web de contactos
 • Necesidades no cubiertas respecto a las drogodependencias en el Centro Socioeduativo “Es Fusteret”
 • Análisis de historias de vida sobre violencia de género en el colectivo de personas mayores.
 • Anàlisi dels Protocols especialitzats en la tracta de persones amb finalitats d’explotació sexual a les diverses Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol.
 • Aproximació a la identitat del jovent en el municipi d'Esporles.
 • Historias de vida en el medio penitenciario
 • Què en sabem sobre professorat i coeducació?. Una revisió bibliogràfica sistemàtica
 • Estudio sobre la percepción de la población balear acerca de los hombres agresores con sus parejas o ex parejas y el proceso de reinserción
 • Absentisme escolar durant els anys de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears
 • La etapa de la vejez ligada con la depencdencia
 • La Intervenció Socioeducativa de l’ Educador/a Social en el Programa d’ Acolliment Familiar Permanent en Família Extensa a Mallorca.
 • Nous jaciments d'ocupació de l'educació social: les teràpies assistides amb animals.
 • TALLER DE CERAMICA
 • Projecte d’investigació sobre violència de gènere en parelles joves.
 • Moviment feminista i educació per a la igualtat de gènere
 • L'escoltisme com a eina per a afavorir la relació paterno-filial amb adolescents.
 • SERENDIPIA
 • L'atenció a la identitat de gènere en el sistema eduatiu
 • Programa de Habilidades Sociales en el Centro socioeducativo Es Fusteret.
 • Análisis sobre la percepción de los/as agresores/as sexuales juveniles por parte de adolescentes no agresores/as y profesionales
 • Una percepción sobre la prostitución infantil. Análisis y crítica sobre los programas y actuaciones a nivel mundial
 • Els programes d'inserció sociolaboral i emancipació de menors tutelats
 • Dificultades de los menores tutelados dentro de la medida de acogimiento familiar y centros de protección.
 • Tratamientos de deshabituación psicológica de las drogodependencias en centros penitenciarios
 • El feminismo y las nuevas masculinidades. Dos conceptos para la intervención socioeducativa.
 • Segona generació d'immigrants marroquins a les Illes Balears.
 • El Teatro del Oprimido como herramienta de intervención social
 • L’educació sexual als centres de protecció de menors
 • Terapias Asistidas por Animales.
 • Estudio sobre la percepción de la población universitaria de las Islas Baleares acerca del feniminismo y los roles de género
 • Prevalença de l’ús de pornografia a l’adolescència Una investigació a estudiants universitaris
 • Aplicación de la musicoterapia en el envejecimiento activo. Revisión de estudios y programas
 • La percepción social sobre las relaciones afectivo-sexuales de las personas mayores
 • El vínculo afectivo de los hijos e hjas de padres y madres LGTB
 • Evaluación del programa socioeducativo de competencias familiares (Escuela de familias) en la Fundación Nazaret.
 • Proposta d’Intervenció Socioeducativa per a Persones Sense Llar a Eivissa.
 • La invisibilidad de la discapacidad. Análisis de la prensa escrita mallorquina.
 • Educación de adultos: análisis y propuesta de alfabetización
 • L'educació social dins l'àmbit de l'educació formal. La necessitat de la integració de la figura de l'Educador/a social dins l'escola
 • Anàlisi dels principals canvis establerts en la llei de dependència i situació actual
 • Pobresa infantil a l'estat espanyol
 • El legado de Eva: las invisibles en el Medioevo
 • Intervención con musicoterapia a personas con esquizofrenia crónica de la residencia Can Raspalls de Ibiza
 • Grooming: Un fenómeno de abuso sexual muy actual
 • Coeducación. Estudio de caso del CEIP Es Pont
 • Guía de intervención socioeducativa para el retorno de los y las jóvenes tutelados/as con sus familias una vez alcanzada la mayoría de edad.
 • La Mutilación Genital Femenina: Percepciones de los/as Educadores/as Sociales
 • ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUEJRES MUSULMANAS
 • Cuidadores familiares y calidad de vida.
 • La diversitat funcional en l'ètnia gitana al municipi de Palma.
 • Cinema, educació i gènere: L'heroïna subversiva de Els jocs de la fam
 • BUENAS PRÁCTICAS EN MEDIO ABIERTO CON MENORES INFRACTORES
 • COMPARTIR I APRENDRE AMB LA GENT GRAN. UN PROGRAMA DE RELACIONS INTERGENERACIONALS
 • LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
 • Tractem la prevenció de l’assetjament escolar, com una obligació.
 • Un ensayo sobre Trata con Fines de Explotación Sexual
 • Centre d'acollida temporal per a famílies
 • La igualdad de género. La situación de desempleo en Ibiza de la mujer mayor de 50 años.
 • La figura del Educador Social en el proceso de adopción nacional
 • Violencia de género a través de las TIC's entre los jóvenes: definición, análisis y actividades de prevención en colectivos residenciales
 • El dol infantil i la necessitat d'incorporar l'educació per la mort a les escoles.
 • Habilidades cognitivas en centros residenciales de mayores
 • Estudi sobre la sexualitat i afectivitat en la vellesa a la residència de la Bonanova
 • Victimas Invisibles: Intervención en menores de violencia de género en Ibiza
 • Proposta de pla de joventut pel municipi de Pollença
 • Disseny d’una xarxa socioeducativa com a proposta pel foment del Desenvolupament Comunitari al municipi d’Inca.
 • L’esport com element socialitzador entre ambdós sexes
 • Estudio sobre los programes de Educación Sexual en los Institutos de segunda enseñanza de Palma de Mallorca
 • La relació i la participació de les famílies a l'escola
 • Mujeres jóvenes hijas de inmigrantes latinoamericanas en Mallorca. Procesos de integración e inclusión social
 • violencia de género en mujeres sinhogaristas
 • Acompanyament terapèutic individual i socioeducatiu a persones amb problemàtica en Salut Mental
 • Proyecto socioeducativo para el desarrollo de competencias emocionales en el Centro de Primera Acogida y Diagnóstico "Puig des Bous". EmocionArte
 • Delincuencia juvenil. Características de los menores con conductas delictivas en España
 • Trayectoria de vida de mujeres jóvenes ex tuteladas
 • Abuso sexual infantil en personas con discapacidad
 • Els recursos de pediatria i l'Educació Social a l'Hospital Universitari de Son Espases
 • Implicació parental en l’esport dels infants
 • Anàlisi de la publicitat televisiva. Gent gran i estereotips
 • Modelos de Regulación de la Prostitución en la Unión Europea
 • El Burnout Acadèmic en l'alumnat d'Educació Social
 • Taller d'abús sexual a adolescents per pares i mares
 • Educación sexual para familias con menores con discapacidad
 • Intervención social y calidad de vida en la diversidad: una aproximación a las terapias asistidas por animales en personas con diversidad funcional
 • Percepció de les persones joves universitàries sobre la violència de parella del gènere femení cap al gènere masculí
 • La educación para la paz. Un análisis y una propuesta de intervención.
 • La intervenció socioeducativa al Perú a l'actualitat: el cas de la Regió de Piura en el treall amb infància i adolescència en risc d'exclusió social.
 • Una visión de la auto-organización en Atenas. La ocupación de la Universidad Politécnica en el barrio de Exarchia
 • Activitats d'oci d'infants i adolescents del municipi de Lloseta.
 • Proyecto de prevención y Tratamiento del Absentismo Escolar y el Abandono Escolar Prematuro “PROYECTA TU FUTURO”
 • Bases per al treball del vincle parental amb la població penitenciaria.
 • Les publicacions de les dones al BILE (1878-1936)
 • Los jóvenes extutelados: del centro residencial de acogida a la emancipación.Diagnóstico de Menorca.
 • Nuevas perspectivas en la Educación Social Comunitaria: Cooperativas integrales.
 • Los nuevos patrones de violencia de género en las parejas de adolescentes y jóvenes
 • El procés d'emancipació dels i les joves sota mesura de Protecció de Menors en context d'acolliment residencial
 • Noves Masculinitats
 • Estudio sobre las necesidades de las personas mayores usuarias del SAD en Alcudia
 • Estudio sobre las Diferencias de Género en el Uso de Drogas: Psicofármacos
 • Intervención familiar como medio de disminución del absentismo escolar. ‘’Absentismo escolar: una cuestión dinámica’’
 • InclusOci. Servicio de ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual de amadip.esment
 • Pornografía y educación sexual: influencia del consumo de pornografía en la socialización de la población adolescente. Revisión bibliográfica y propuesta de investigación.
 • ENSAYO SOBRE LA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL...
 • Les dones privades de llibertat a Espanya en l'actualitat
 • El deporte y la autoestima como factores de socialización e inclusión social
 • Intervenció Socio-Educativa Comunitària en Persones amb Malalties de Salut Mental
 • Prevención y actuación ante el bullying po LGTBIfobia: análisis de recursos para el profesorado.
 • "Sweet Home" retrobant la família. Projecte innovador en matèria de violència filio-parental.
 • Característiques i beneficis dels Programes Basats en l'Evidència sobre el TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)
 • Principis Bàsics de la Pedagogia Sistèmica
 • La influencia de los videojuegos en la infancia y adolescencia
 • Programa para la deshabituación del consumo de drogas, dirigido a los usuarios de las viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual
 • La actividad física y el deporte en personas con discapacidad
 • L'afectivitat i la sexualitat a la gent major institucionalitzada a la llar dels ancians.
 • Menors i el seu concepte sobre la inmigració: estudi de cas (Llar des Raiguer)
 • La Transició a la Vida Adulta en Joves amb Discapacitat Intel·lectual a Mallorca
 • Violència de gènere a través de xarxes socials i missatgeria instantània: revisió bibliogràfica d'aquest fenomen en parelles adolescents
 • Vulnerabilitat social i educació de segona oportunitat.
 • Violència de gènere en l'embaràs. Guia de bones pràctiques per a professionals de l'àmbit social
 • Estudi de la relació de les activitats d'oci dels i les adolescents i la zona de residència.
 • La educación social en la pedagogía progresista: el Teatro del Oprimido como herramienta de intervención
 • Participació juvenil en les associacions de Manacor Estudi sobre el grau de participació juvenil (ESO i Batxiller) en les associacions socials, educatives i culturals de Manacor
 • Análisis de necesidades soccioeducativas según las perspectivas de los profesionales en relación a situaciones de pobreza infantil: El Arenal de Palma
 • Volem ser més i volem ser tots. Recurs educatiu per la conversió d'un centre d'Educació Primària en una Comunitat d'Aprenentatge
 • Reprograma't!!! Projecte d’intervenció socioeducativa en situacions de bullying i ciberbullying treballant habilitats socials, l’autoestima, eines de resolució de conflicte i aprenent a fer un ús responsable de les noves tecnologies
 • El treball socioeducatiu amb famílies en els centres de protecció de menors
 • Recorregut històric de la dona i el seu paper en l'educació social
 • Técnicas psicológicas y educativas en el marco de la Comunidad Terapéutica. Análisis en Proyecto Hombre.
 • Arte y Discapacidad: la aplicación de la práctica artística como herramienta de intervención en el desarrollo de persona con Síndrome de Down
 • La educación familiar en el contexto de los Servicios Sociales
 • La Igualtat de Gènere i la Prevenció de la Violència a l’Educació Secundària: Programes i Projectes Activa’t per la Igualtat
 • MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
 • Revisió i propostes de millora d'un centre residencial de protecció amb menors d'alta intensitat educativa
 • Autismo, ¿qué hay detrás?
 • Programas de educación familiar desde una perspectiva grupal
 • Anàlisi de necessitats de les persones amb deficiències auditives en el procés d’inserció sociolaboral
 • Futbol base federat i educació social
 • Proyectos para la convivencia en centros de menores: estudio, evaluación y propuestas de mejora de los proyectos emprendidos por la Asociación Padre Montalvo
 • Síndrome de Burnout en profesionales de la educación social que trabajan en centros socioeducativos de reforma con menores infractores
 • Competencias del Educador Social como elemento educativo en la educación patrimonial: Análisis del Grado de Educación Social de la Universitat de les Illes Balears
 • MUSICOTERÀPIA
 • El Desarrollo Comunitario, una estrategia viable en los Asentamientos Humanos de Piura
 • El deporte como medio de reinserción social en Instituciones Penitenciarias.
 • El desistimiento de la delincuencia. ¿Qué lleva a las personas a abandonar el delito?
 • El uso de soporte informático en las investigaciones educativas: Una revisión sistemática entre 2011 y 2013
 • Avaluació del projecte “el barri educa, eduquem el barri, eduquem amb el barri”.
 • L’adaptació del menor adoptat internacionalment a l’àmbit familiar i escolar
 • TDAH: relación con el comportamiento antisocial y enfoque educativo para su tratamiento.
 • Propuesta de Educación Intercultural en Educación Infantil
 • Evolució del tractament de la violència de gènere
 • Noves tipologies de prostitució: quasiprostitució i prostitució deslocalitzada
 • Los sistemas de información en ONG de infancia, juventud y familia: un diagnóstico de necesidades
 • Proyecto de psicoestimulación preventiva “ACTIVA TU MENTE”
 • Avaluació del projecte “Inclusió social i participació social mitjançant un Casal de Barri”
 • Estudi Jove del municipi de Pollença 2014
 • Programes escolars de prevenció de les drogodependències a Balears.
 • Investigación sobre planes de estudio de Grado en Educación Social con visión de género
 • El procés de reinserció social en persones drogodependents
 • Animació sociocultural i processos de participació. Festes populars a Palma.
 • Programa para la deshabituación del alcohol, dirigido a los usuarios de las viviendas tuteladas para personas con discapacidad física
 • La protección del menor en España. Legislación y medidas en materia de protección del menor en las Comunidades Autónomas
 • Niños y niñas víctimas de violencia de género. Desarrollo de una propuesta de actuación a nivel socioeducativo
 • Art-teràpia i protecció de menors. Guia de recursos adreçada a l’educador social
 • Vermad’or: les Vermadores i els Vermadors de la nostra Festa
 • La prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents, una assignatura pendent.
 • Tu decides
 • Perfil del adolescente delincuente. Drogadicción y otros factores de riesgo.
 • Treball Infantil a Piura: Organitzacions i Institucions que treballen amb els NAT’S
 • El paper del/la docent en la prevenció, detecció, notificació i intervenció en el maltractament infantil: revisió bibliogràfica i propostes d'investigació
 • Projecte innovador. Programa situa't
 • Desenvolupament i Comunitat. Inicis del treball comunitari al municipi de Sóller.
 • La Educación Social como eje vertebrador de la inclusión de personas dependientes y familias cuidadoras
 • Les dimensions del fracàs escolar en relació a la pobresa infantil. Proposta d'actuacions des d'una perspectiva social.
 • El projecte Ta-Axira. Una proposta de millora
 • Reparació educativa
 • Mujer en situación de sinhogarismo: modelos de intervención y perfiles
 • nvestigació i anàlisi de la barriada de SaIndioteria. Accions que es duen a terme des de CSI Jovent destinades a lainfància i la joventut
 • Gerontología y Arte
 • Proyecto de investigación social en habilidades sociales