Research group in linguistic analysis (GRALing)

Other publicacions

  • Rallo Fabra, Lucrecia; Cortés, Susana. , "Percepció dels sons de la L2 per part de parlants amb el català com a L1: aspectes teòrics i aplicats", La Fonologia del Català. Spain, 2023. Book chapter in press.