Listen

Energy metabolism and nutrition (GMEIN)

Thesis and research works

  • Thomàs Moyà, Elena, "Efecte de l'estrès oxidatiu associat a la dieta sobre l'activitat paraoxonasa 1 sèrica de rata i els factors que la modulen.". Illes Balears, Spain, 2006. Doctoral thesis.
  • Mercedes Yolanda Cabello Vives, "Estudi de la relació entre la gestació múltiple i les tècniques de reproducció assistida". UIB, Spain, 2006. Research work.
  • A.M. Ruiz Torrejón, "El metge d'atenció primària i el diagnòstic del malalts amb càncer". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2006. Research work.