Degree in Chemistry

240 credits - Faculty of Science

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 40 31 63 47 48 52 45 44 39
Registered students 40 66 119 133 145 151 161 152 150
Graduates - - - 7 14 9 16 19 19

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Student
 • Jordi Mayol Ribot

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Science Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Desarrollo de biosensores de papel basados en nanopartículas.
 • Caracterització fisicoquímica del pebre vermell coent.
 • Preparació de membranes basades en cristalls porosos i polímers per a l'extracció de contaminants de l'aigua
 • Preparación y purificación de corrinas derivadas de B12 para su posterior estudio de química de coordinación
 • Preparació de materials híbrids basats en xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i els seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
 • Síntesis y caracterización de redes metalo-orgánicas del tipo UIO-66 y UIO-67 intercambiadas con titanio y de sus derivados de carbono.
 • Síntesis de N7-(2-pirimidil)adenina y estudio de su capacidad complejante frente al ion Ag(I).
 • Síntesi i caracterització de conjugats d'esquaramides d'interés com a sensors.
 • Caracterización y diferenciación del albaricoque seco de Porreres.
 • Disseny de dispositius d'extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d'impressió 3D.
 • Diseño y optimización de un dispositivo impreso en 3D para la extracción selectiva de uranio
 • Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Cd(II).
 • Determinació de la presència d'ions biològicament rellevants en mostres aquoses.
 • Preparació i caracterització de combustibles sòlids. Aplicació a sistemes de propulsió.
 • Superficies nanoestructuradas de Titanio para dispositivos médicos implantables.
 • Evaluación del tratamiento de matrices sólidas para la determinación de uranio y torio mediante ICP-MS.
 • Reactivitat de la 7-(2-pirimidil)adenina amb ions metàl·lics d10: Zn(II), Cd(II) i Hg(II)
 • Estudi computacional dels efectes sinèrgics entre interaccions d'enllaç d'halogen i anió-π.
 • Química Supramolecular: Caracterización de escuaramidas y estudios de complejación mediante espectroscopía IR.
 • Models de parell de bases d'acids nucleics unides per Ag(I).
 • Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Zn(II).
 • Química de Coordinació del lligand N6-butiladenina
 • Estudi teòric d'interaccions d'enllaç d'halogen entre anions.
 • Caracterización físico-química de la naranja.
 • Síntesi i caracterització de materials porosos basats en sílice i carbó per a la retenció i preconcentració de contaminants ambientals.
 • Estudi teòric i cristallographic (PDB) d'interaccions de tipus carbon bonding no covalent entre enzims i inhibidors.
 • Importància de la plataforma d'expressió per a la interacció entre l'adenosilcobalamina i el seu ribocommutador de Klebsiella pneumoniae.
 • Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus MIL-125 i dels seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
 • Estudio de los mecanismos de formación del 8-oxo-G.
 • Simulacions de vibracions moleculars. Aplicació a aminoàcids.
 • Estudio de la viabilidad de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro funcionalizadas para la captación de biocidas.
 • Les operacions de reducció en la Química "verda".
 • Estudios iniciales para el desarrollo de captadores de contaminantes ambientales en medio acuoso.
 • Fibra Alimentaria: Caracterización fisicoquímica de Variedades Autóctonas de Higo (Ficus carica) de las Islas Baleares.
 • Síntesi i caracterització de MOFs amb adenines modificades en N(6).
 • Secado a baja temperatura de kiwi (Actinidia Deliciosa). Influencia de la temperatura sobre las cinéticas y la calidad.
 • Estudio de las interacciones entre la neuromedina C y algunos cationes metálicos.
 • Estudi de la capacitat de càrrega d'hidrogels bassats en esquaramides.
 • Determinación de la capacidad de agregación de compuestos esquaramídicos.
 • Estudi de la interacció del coenzim B12 amb el btuB riboswitch de Klebsiella pneumoniae
 • Avaluació de carbonis magnètics derivats de xarxes metal·loorgàniques d'estructura zeolítica per a l'extracció automatitzada d'anàlits d'interès
 • Degradació atmosfèrica de l'isoprè pels radicals hidroxil i nitrat
 • Principis de la "Química Verda": les operacions redox
 • Anàlisis químiques de mostres de pintura de façana
 • Química de Coordinació de molècules inhibidores de senescència foliar: Auxines tipus Indolacètic, Indolbutíric i molècules relacionades
 • Aplicación de un film comestible al fruto Ficus carica var. Mission. Evaluación de las propiedades físico-químicas de los poliscáridos que forman las paredes celulares durante el almacenamiento
 • Un binomio inseparable: la química y la cocina
 • Estudio de la viabilidad de nanopartículas de Hierro funcionalizadas para la captación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)
 • Química Orgànica Computacional: estudi sobre reaccions diotròpiques
 • Escuaramidas como agentes de "Quenching" de fluorescencia
 • Determinació de l'activitat antioxidant de composts anàlegs a la 3-hidroxipiridina
 • Síntesi i caracterització estructural del complex de N-(2-pirimidil)benzimidazole amb Zn(II)
 • btuB riboswitch from Klebsiella pneumoniae as a target for new antibiotics: in vivo study of riboswitch activation by coupling to a fluorescent protein
 • Estudi de l'efecte de la temperatura sobre les interaccions entre carbohidrats i anells aromàtics
 • Preparació de nous materials híbrids basats en la conversió de nanopartícules d'òxids metàl·lics
 • Preparación de complejos del N-(2-pirimidil)bencimidazol con iones metálicos del bloque de [Ni(II), Co(II)]
 • Cinética de oxidación del hierro en agua de mar en presencia exopolisacáridos y sustancias húmicas mediante un sistema quimioluminiscente automático.
 • Química verde: Agua.
 • Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
 • Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus UiO-66 per al seu ús com a adsorbents.
 • Química de Coordinació de ions metàl·lics i componets d'àcids nucleics.
 • Microextracción In-Vial asistida por membrana. Aplicación a la determinación de ftalato de dibutilo en vino.
 • Química de Coordinació de l'Indol Acetat i de drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs) relacionades: Indometacina.
 • Química Teòrica i Computacional. Càlcul teòric de pKas de derivats de l'àcid benzoic.
 • Modelos experimentales y determinación analítica de los quelantes de fósforo en química clínica.
 • Extracción de compuestos antioxidantes del gel de Aloe vera. Optimización del proceso mediante la aplicación de la metodología de superficie de respuesta.
 • Síntesi assistida per microones d’òxids metàl·lics amb gran superfície específica.
 • Química de Coordinació de drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs): naproxén.
 • Química de coordinación de bases pirimidínicas y púricas con largas cadenes alifáticas.
 • Estudio teórico y cristalográfico de interacciones no covalentes de tipo enlace de halógeno.
 • Efecte de cations i alcohols damunt l’estabilitat i agregació del lisozim.
 • Estudio y evaluación de las interacciones supramoleculares de las escuaramidas con los ácidos nucleicos.
 • Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
 • Aplicación de nanopartículas magnéticas de hierro a la eliminación de mercurio del agua.
 • Química bioinorgànica del riboswitch responent a coenzim B12 de Klebsiella pneumoniae.
 • Diseño e investigación de centros alcalinos en chabazitas.
 • Rutas de acceso a compuestos enantioméricamente puros. La desracemización Viedma.
 • Química de la coordinación del N-(2-pirimidil)bencimidazol.
 • Métodos analíticos de extracción y test de bioaccesibilidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) en sedimentos de las Islas Baleares.