Degree in Chemistry

240 credits - Faculty of Science

Degree data and benchmarks

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 47 48 52 45 44 39
SIIU New students (with at least 30 recognised credits) 42 46 50 43 43 38
Registered students 133 145 151 161 152 150
Graduates 7 14 9 16 19 19

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Admin and Services Staff
Student
 • Jordi Mayol Ribot

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Science Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Avaluació de la capacitat antioxidant de diferents varietats autòctones de figa (Ficus carica) de les Illes Balears.
 • Carbones porosos derivados de redes metal-orgánicas del tipo MOF-74 para su uso como adsorbentes.
 • Contribució a la determinació de la segona vida útil de l'Oli d’oliva de Mallorca DOP.
 • Desarrollo de biosensores de papel basados en nanopartículas.
 • Desarrollo de métodos automáticos para la determinación de parámetros característicos del vino.
 • Esquaramides cícliques: síntesis i estudis d'agregació.
 • Estudio de las características diferenciales de los albaricoques secos de Porreres.
 • Estudio de las interacciones entre la sinucleina modificada químicamente y algunos cationes metálicos.
 • Estudio del efecto de diferentes modificaciones post-traduccionales sobre la capacidad adherente de la albúmina bovina.
 • Extracción y caracterización de pectinas de piel de lima y su uso como estabilizante de emulsiones de aceite en agua.
 • Sistema inteligente para simular la distribución de xenobióticos en membranas biológicas.
 • Caracterització fisicoquímica del pebre vermell coent.
 • Caracterización y diferenciación del albaricoque seco de Porreres.
 • Determinació de la presència d'ions biològicament rellevants en mostres aquoses.
 • Diseño y optimización de un dispositivo impreso en 3D para la extracción selectiva de uranio
 • Disseny de dispositius d´extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d´impressió 3D.
 • Estudi computacional dels efectes sinèrgics entre interaccions d'enllaç d'halogen i anió-π.
 • Evaluación del tratamiento de matrices sólidas para la determinación de uranio y torio mediante ICP-MS.
 • Preparació de materials híbrids basats en xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i els seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
 • Preparació de membranes basades en cristalls porosos i polímers per a l´extracció de contaminants de l'aigua
 • Preparació i caracterització de combustibles sòlids. Aplicació a sistemes de propulsió.
 • Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Cd(II).
 • Preparación y purificación de corrinas derivadas de B12 para su posterior estudio de química de coordinación
 • Reactivitat de la 7-(2-pirimidil)adenina amb ions metàl·lics d10: Zn(II), Cd(II) i Hg(II)
 • Síntesi i caracterització de conjugats d'esquaramides d'interés com a sensors.
 • Síntesis de N7-(2-pirimidil)adenina y estudio de su capacidad complejante frente al ion Ag(I).
 • Síntesis y caracterización de redes metalo-orgánicas del tipo UIO-66 y UIO-67 intercambiadas con titanio y de sus derivados de carbono.
 • Superficies nanoestructuradas de Titanio para dispositivos médicos implantables.
 • Caracterización físico-química de la naranja.
 • Determinación de la capacidad de agregación de compuestos esquaramídicos.
 • Estudi de la capacitat de càrrega d'hidrogels bassats en esquaramides.
 • Estudio de las interacciones entre la neuromedina C y algunos cationes metálicos.
 • Estudio de la viabilidad de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro funcionalizadas para la captación de biocidas.
 • Estudio de los mecanismos de formación del 8-oxo-G.
 • Estudios iniciales para el desarrollo de captadores de contaminantes ambientales en medio acuoso.
 • Estudi teòric d'interaccions d'enllaç d'halogen entre anions.
 • Estudi teòric i cristallographic (PDB) d'interaccions de tipus carbon bonding no covalent entre enzims i inhibidors.
 • Fibra Alimentaria: Caracterización fisicoquímica de Variedades Autóctonas de Higo (Ficus carica) de las Islas Baleares.
 • Importància de la plataforma d'expressió per a la interacció entre l'adenosilcobalamina i el seu ribocommutador de Klebsiella pneumoniae.
 • Les operacions de reducció en la Química "verda".
 • Models de parell de bases d'acids nucleics unides per Ag(I).
 • Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Zn(II).
 • Química de Coordinació del lligand N6-butiladenina
 • Química Supramolecular: Caracterización de escuaramidas y estudios de complejación mediante espectroscopía IR.
 • Secado a baja temperatura de kiwi (Actinidia Deliciosa). Influencia de la temperatura sobre las cinéticas y la calidad.
 • Simulacions de vibracions moleculars. Aplicació a aminoàcids.
 • Síntesi i caracterització de materials porosos basats en sílice i carbó per a la retenció i preconcentració de contaminants ambientals.
 • Síntesi i caracterització de MOFs amb adenines modificades en N(6).
 • Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus MIL-125 i dels seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
 • Anàlisis químiques de mostres de pintura de façana
 • Aplicación de un film comestible al fruto Ficus carica var. Mission. Evaluación de las propiedades físico-químicas de los poliscáridos que forman las paredes celulares durante el almacenamiento
 • Avaluació de carbonis magnètics derivats de xarxes metal·loorgàniques d'estructura zeolítica per a l'extracció automatitzada d'anàlits d'interès
 • btuB riboswitch from Klebsiella pneumoniae as a target for new antibiotics: in vivo study of riboswitch activation by coupling to a fluorescent protein
 • Degradació atmosfèrica de l'isoprè pels radicals hidroxil i nitrat
 • Determinació de l'activitat antioxidant de composts anàlegs a la 3-hidroxipiridina
 • Escuaramidas como agentes de "Quenching" de fluorescencia
 • Estudi de l'efecte de la temperatura sobre les interaccions entre carbohidrats i anells aromàtics
 • Estudi de la interacció del coenzim B12 amb el btuB riboswitch de Klebsiella pneumoniae
 • Estudio de la viabilidad de nanopartículas de Hierro funcionalizadas para la captación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)
 • Preparació de nous materials híbrids basats en la conversió de nanopartícules d'òxids metàl·lics
 • Principis de la "Química Verda": les operacions redox
 • Química de Coordinació de molècules inhibidores de senescència foliar: Auxines tipus Indolacètic, Indolbutíric i molècules relacionades
 • Química Orgànica Computacional: estudi sobre reaccions diotròpiques
 • Síntesi i caracterització estructural del complex de N-(2-pirimidil)benzimidazole amb Zn(II)
 • Un binomio inseparable: la química y la cocina
 • Cinética de oxidación del hierro en agua de mar en presencia exopolisacáridos y sustancias húmicas mediante un sistema quimioluminiscente automático.
 • Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
 • Microextracción In-Vial asistida por membrana. Aplicación a la determinación de ftalato de dibutilo en vino.
 • Modelos experimentales y determinación analítica de los quelantes de fósforo en química clínica.
 • Preparación de complejos del N-(2-pirimidil)bencimidazol con iones metálicos del bloque de [Ni(II), Co(II)]
 • Química de Coordinació de ions metàl·lics i componets d'àcids nucleics.
 • Química de Coordinació de l'Indol Acetat i de drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs) relacionades: Indometacina.
 • Química Teòrica i Computacional. Càlcul teòric de pKas de derivats de l'àcid benzoic.
 • Química verde: Agua.
 • Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus UiO-66 per al seu ús com a adsorbents.
 • Aplicación de nanopartículas magnéticas de hierro a la eliminación de mercurio del agua.
 • Diseño e investigación de centros alcalinos en chabazitas.
 • Efecte de cations i alcohols damunt l’estabilitat i agregació del lisozim.
 • Estudio teórico y cristalográfico de interacciones no covalentes de tipo enlace de halógeno.
 • Estudio y evaluación de las interacciones supramoleculares de las escuaramidas con los ácidos nucleicos.
 • Extracción de compuestos antioxidantes del gel de Aloe vera. Optimización del proceso mediante la aplicación de la metodología de superficie de respuesta.
 • Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
 • Métodos analíticos de extracción y test de bioaccesibilidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) en sedimentos de las Islas Baleares.
 • Química bioinorgànica del riboswitch responent a coenzim B12 de Klebsiella pneumoniae.
 • Química de Coordinació de drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs): naproxén.
 • Química de coordinación de bases pirimidínicas y púricas con largas cadenes alifáticas.
 • Química de la coordinación del N-(2-pirimidil)bencimidazol.
 • Rutas de acceso a compuestos enantioméricamente puros. La desracemización Viedma.
 • Síntesi assistida per microones d’òxids metàl·lics amb gran superfície específica.