Degree in Physics

240 credits - Faculty of Science

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 38 29 49 40 34 45 44 34 51
Registered students 38 53 99 114 131 135 135 137 156
Graduates - - - 3 9 10 14 14 21

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Teaching and Research Staff
Admin and Services Staff
Student
 • Lluís Florit Binimelis

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Science Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Fabricació de nanofils d'òxid de zinc per a la seva utilització en aplicacions nanoelectròniques
 • Predicció del nivell de radioactivitat ambiental a l'atmosfera a partir de paràmetres ambientals.
 • Efectes del control dinàmic de la demanda sobre la xarxa elèctrica
 • Coronal rain formation by catastrophic cooling and study of its dynamics.
 • Caracterización del método de Hough para la detección de ondas gravitacionales
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones.
 • Descripción continua de sistemas de partículas interactivas.
 • Ones magnetohidrodinàmiques (MHD) en plasmes freds no isoterms.
 • Aprendizaje automático para la clasificación de arritmias cardíacas.
 • Revisión del índice oceanográfico IDEA.
 • Transporte en dobles puntos cuánticos: efecto de arrastre coherente y demonio de Maxwell.
 • Disseny d'un model numèric de simulació atmosfèrica no hidrostàtic i compressible: Programació i avaluació del nucli dinàmic
 • Efectes de la interacció espín-òrbita al transport per nanoestructures
 • Flujos de intercambio entre una bahía y las aguas costeras.
 • Estudi de l'acoblament entre transicions estructurals i magnètiques. Exploració del sistema Mn-Co-Ge-Fe.
 • Estudio de oscilaciones transversales de espículas cromosféricas empleando "Empirical Mode Decomposition".
 • Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques
 • Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala. Estimació dels efectes del canvi climàtic.
 • Simulaciones numéricas de agujeros negros y estrellas de neutrones
 • Aplicació de les tècniques de Machine Learning (aprenentatge automàtic) a la millora de les tècniques de càlcul de les interaccions de llarg abast electrostàtiques i magnetostàtiques.
 • Dinámica de gotas de lluvia coronal
 • Estudio de la propagación de señales en una red neuronal.
 • Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM)
 • Transporte termoeléctrico en puntos cuánticos acoplados a contactos normales y superconductores.
 • Formas de onda de sistemas binarios de agujeros negros para el segundo período de toma de datos de los detectores LIGO
 • Selecció d'un aliatge amb memòria de forma per a una aplicació en el camp de l'automoció
 • Efectos de la conductancia sináptica en las oscilaciones corticales
 • Development of diagnostic and postprocessing tools for ensemble prediction systems generated by WRF model. Application to the November 7th, 2014 Medicane.
 • Fundamentos de ondas magnetohidrodinámicas.
 • Estudi d'aliatges ferromagnètics de Ni-Mn-Ga-Cu.
 • Verificación de modelos climáticos CMIP5: análisis de la estivalización de la primavera en el Mediterráneo Occidental
 • Adiabaticitat en models de canals acoblats d'espí no colineal.
 • Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca.
 • Generación del ECWRF UIB.
 • Visualització de espais-temps de binaris de forats negres
 • Optimització de composició i tractament tèrmic per a l'efecte de memòria magnètic en aliatges Ni-Co-Mn-Ga
 • Determinación de parámetros de modelos de neuronas
 • Response of thin silicon oxide layers under repeated stress induced by voltage
 • Análisis experimental de la sincronización de osciladores caóticos y su aplicación en la distribución segura de claves
 • Modelo de redes neuronales de la criticalidad en la retina
 • Factores de acumulación en el cálculo de blindajes para radiación gamma
 • Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético
 • Espacio-tiempos turbulentos en el contexto de la holografía
 • Bombeo cuántico
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones
 • Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
 • Determinación del efecto de las células gliales en la transmisión de información en el cerebro
 • Inestabilitats induïdes per fototaxis en poblacions d'algues verdes nedadores
 • Termodinàmica de sistemes petits
 • Magnetohydrodynamic waves in solar coronal loops
 • Influence of zealots and extenal information in opinion dynamics and consensus
 • Anàlisi de l'impacte de factors atmosfèrics sobre l'eficiència de cultius a les Illes Balears
 • Anàlisi climàtica dels condicionants de fenòmens extrems al llarg del segle XXI
 • Efecte de la ionització parcial sobre les ones magneto-hidrodinàmiques en plasmes astrofísics
 • Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel col·lapse de sistemes binaris de forats negres
 • Phase response curve of a neuronal circuit
 • Estimació de l’evapotranspiració a partir de mesures de temperatura, humitat i flux de calor sensible
 • Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal
 • Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana
 • Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica
 • Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera
 • Mecanismes de dissipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics
 • A model of disordered wire with Anderson localization
 • Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals
 • Dinàmica no lineal de la longevitat cel·lular
 • Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura d'equilibri de la Mar Mediterrània.
 • Efectes i interaccions d'Anomalies de Vorticitat Potencial en Ciclons Intensos Mediterranis.
 • Anàlisi d'alternatives per a l'emissió electrònica integrada
 • Estudi de l’estructura d’estrelles compactes en la Relativitat General amb les equacions de Tolmann-Oppenheimer-Volkoff.
 • Anàlisi de l’impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives.
 • Análisis de la ecuación de balance de energía en superfície y estimación del flujo de calor latente con datos de Mallorca.
 • Sistemes quàntics forçats periòdicament
 • Aplicaciones de sistemas estocásticos interaccionantes a modelos de mercados financieros
 • Estudi de la brisa marina a les 3 conques principals de l'Illa de Mallorca.
 • Anàlisi global de la fitxa hídrica i classificació climàtica segons Thornthwaite
 • Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros