Degree in Physics

240 credits - Faculty of Science

Degree data and benchmarks

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New students 40 34 45 44 34 51
SIIU New students (with at least 30 recognised credits) 39 34 42 41 31 50
Registered students 114 131 135 135 137 156
Graduates 3 9 10 14 14 21

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Teaching and Research Staff
Admin and Services Staff
Student
 • Lluís Florit Binimelis

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Science Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala. Estimació dels efectes del canvi climàtic.
 • Aplicació de les tècniques de Machine Learning (aprenentatge automàtic) a la millora de les tècniques de càlcul de les interaccions de llarg abast electrostàtiques i magnetostàtiques.
 • Aprendizaje automático para la clasificación de arritmias cardíacas.
 • Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques
 • Caracterización del método de Hough para la detección de ondas gravitacionales
 • Coronal rain formation by catastrophic cooling and study of its dynamics.
 • Descripción continua de sistemas de partículas interactivas.
 • Dinámica de gotas de lluvia coronal
 • Disseny d'un model numèric de simulació atmosfèrica no hidrostàtic i compressible: Programació i avaluació del nucli dinàmic
 • Efectes de la interacció espín-òrbita al transport per nanoestructures
 • Efectes del control dinàmic de la demanda sobre la xarxa elèctrica
 • Estudi de l'acoblament entre transicions estructurals i magnètiques. Exploració del sistema Mn-Co-Ge-Fe.
 • Estudio de la propagación de señales en una red neuronal.
 • Estudio de oscilaciones transversales de espículas cromosféricas empleando "Empirical Mode Decomposition".
 • Fabricació de nanofils d'òxid de zinc per a la seva utilització en aplicacions nanoelectròniques
 • Flujos de intercambio entre una bahía y las aguas costeras.
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones.
 • Ones magnetohidrodinàmiques (MHD) en plasmes freds no isoterms.
 • Predicció del nivell de radioactivitat ambiental a l'atmosfera a partir de paràmetres ambientals.
 • Revisión del índice oceanográfico IDEA.
 • Simulaciones numéricas de agujeros negros y estrellas de neutrones
 • Transporte en dobles puntos cuánticos: efecto de arrastre coherente y demonio de Maxwell.
 • Adiabaticitat en models de canals acoblats d'espí no colineal.
 • Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM)
 • Development of diagnostic and postprocessing tools for ensemble prediction systems generated by WRF model. Application to the November 7th, 2014 Medicane.
 • Efectos de la conductancia sináptica en las oscilaciones corticales
 • Estudi d'aliatges ferromagnètics de Ni-Mn-Ga-Cu.
 • Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca.
 • Formas de onda de sistemas binarios de agujeros negros para el segundo período de toma de datos de los detectores LIGO
 • Fundamentos de ondas magnetohidrodinámicas.
 • Generación del ECWRF UIB.
 • Selecció d'un aliatge amb memòria de forma per a una aplicació en el camp de l'automoció
 • Transporte termoeléctrico en puntos cuánticos acoplados a contactos normales y superconductores.
 • Verificación de modelos climáticos CMIP5: análisis de la estivalización de la primavera en el Mediterráneo Occidental
 • Anàlisi climàtica dels condicionants de fenòmens extrems al llarg del segle XXI
 • Anàlisi de l'impacte de factors atmosfèrics sobre l'eficiència de cultius a les Illes Balears
 • Análisis experimental de la sincronización de osciladores caóticos y su aplicación en la distribución segura de claves
 • Bombeo cuántico
 • Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
 • Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel col·lapse de sistemes binaris de forats negres
 • Determinación del efecto de las células gliales en la transmisión de información en el cerebro
 • Determinación de parámetros de modelos de neuronas
 • Efecte de la ionització parcial sobre les ones magneto-hidrodinàmiques en plasmes astrofísics
 • Espacio-tiempos turbulentos en el contexto de la holografía
 • Factores de acumulación en el cálculo de blindajes para radiación gamma
 • Inestabilitats induïdes per fototaxis en poblacions d'algues verdes nedadores
 • Influence of zealots and extenal information in opinion dynamics and consensus
 • Magnetohydrodynamic waves in solar coronal loops
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones
 • Modelo de redes neuronales de la criticalidad en la retina
 • Optimització de composició i tractament tèrmic per a l'efecte de memòria magnètic en aliatges Ni-Co-Mn-Ga
 • Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético
 • Response of thin silicon oxide layers under repeated stress induced by voltage
 • Termodinàmica de sistemes petits
 • Visualització de espais-temps de binaris de forats negres
 • A model of disordered wire with Anderson localization
 • Dinàmica no lineal de la longevitat cel·lular
 • Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal
 • Estimació de l’evapotranspiració a partir de mesures de temperatura, humitat i flux de calor sensible
 • Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana
 • Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera
 • Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals
 • Mecanismes de dissipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics
 • Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica
 • Phase response curve of a neuronal circuit
 • Anàlisi d'alternatives per a l'emissió electrònica integrada
 • Anàlisi de l’impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives.
 • Anàlisi global de la fitxa hídrica i classificació climàtica segons Thornthwaite
 • Análisis de la ecuación de balance de energía en superfície y estimación del flujo de calor latente con datos de Mallorca.
 • Aplicaciones de sistemas estocásticos interaccionantes a modelos de mercados financieros
 • Efectes i interaccions d'Anomalies de Vorticitat Potencial en Ciclons Intensos Mediterranis.
 • Estudi de la brisa marina a les 3 conques principals de l'Illa de Mallorca.
 • Estudi de l’estructura d’estrelles compactes en la Relativitat General amb les equacions de Tolmann-Oppenheimer-Volkoff.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura d'equilibri de la Mar Mediterrània.
 • Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo.
 • Sistemes quàntics forçats periòdicament
 • Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros