Listen

Degree in Physics

240 credits - Faculty of Science

Degree data and benchmarks

Data updated on November 15th 2019.

Students

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preregistered 146 170 191 199 215 242
New 34 44 43 33 51 50
SIIU New 34 42 41 32 50 49
Registered 131 135 135 138 156 156
Graduates 9 10 14 14 21 11
Places 50 50 50 50 50 50

New students: these students are starting their studies from the beginning for the first time. They may have recognised credits or not.

New SIIU students: these students are starting their studies from the beginning, registering on a programme for the first time and, in accordance with SIIU criteria, may have fewer than 10 credits (for a Master's) or 30 credits (for an undergraduate programme) recognised. This set of students may also be referred to as the optimum new entry group. 

Registered students: these students have an active registration on a programme for an academic year. This set of students may also be referred to as the total student population.

 • Registration reservations are not included (due to the students awaiting a place at another university or credit recognition)
 • Registration cancellations are not included
 • Students with unpaid debts are not included

Graduates: these students have passed (passed or accredited) all credits required for the degree programme and have, therefore, finished their course regardless of whether they have requested their degree certificate be issued or not.

Entry Cohort

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16
Graduation Rate 10% 34% 10%
Drop-out Rate 71% 49% 57%

Final drop-out rate: the percentage of students from a new entry cohort that, without graduating, have not re-registered on the degree or any other programme, either at this university or at any other insitution in Spain, for two academic years in a row.

Graduation rate (RD 1393/2007) is defined as the percentage of students from an entry cohort that finish their programmes in the theoretical planned timeframe for the curriculum, or within an additional academic year. The reference population is the New Full-time SIIU Student Group.

Graduating Class

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Graduate Efficiency Rate 92% 89% 89% 85% 87% 84%

The efficiency rate is defined as the percentage ratio between the total number of credits passed by students throughout the registered programme from which they have graduated, and the total number of credits they effectively registered for. The reference population is the optimum group.

Credits Taken and Passed

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Degree Success Rate 70% 72% 77% 76% 75% 74%
Performance Rate 59% 59% 67% 65% 64% 66%

Success rate: the percetage ratio between the number of passed credits and the number of credits taken for assessment.

Performance rate: the percentage ratio between the number of credits passed and the number of credits registered for.

Length

 

Data and description

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Average duration 5 5 5 6 5 6

The average length of studies measures the average number of years that students take to graduate. The reference population is the optimum group.

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Admin and Services Staff
Student
 • Miquel Salamanca Serra

 

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. You can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Faculty of Science Quality Assurance System

End-of-degree project

 • Aliatges d'alumini-coure a partir d'alumini reciclat: estructura i propietats mecàniques
 • Estados atascados y transiciones de fase en materia activa: el caso de la separación de fases inducida por fototaxis
 • Estudi de l'estructura tridimensional de les onades de calor marines al Mediterrani
 • Estudio de eventos demográficos en sistemas de partículas interactivas
 • Magnetoconductance oscillations in topological hybrid junctions of 2D semiconductors
 • Model de caixes per simular la circulació termohalina de les dues conques del Mar Mediterrani
 • Modelización costera de inundación generada por oleaje
 • Patrons d'activitat a Twitter depenent de la latitud i estacionalitat
 • Testing the use of quaternions in the description of the gravitational wave signal of precessing binary systems
 • Transporte cuántico en átomos artificiales
 • Transport in hybrid superconducting systems with chiral Majorana modes
 • Acoplamientos viscosos y elásticos en cadenas de osciladores sobreamortiguados.
 • Comportament temporal d'ones MHD ràpides i lentes dins un plasma sotmés a processos de escalfament/refredament: Efecte de diferents funcions radiatives.
 • El mecanisme de mescla de fases ("phase mixing") en plasmes inhomogenis.
 • Estudi sobre la millora dels algoritmes pel càlcul d’interaccions hidrodinàmiques mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic (Machine Learning).
 • Mas allá de la ley de Stokes: sedimentación activa en fitoplanctón.
 • Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con el formalismo de la matriz de Fisher.
 • Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con masas intermedias.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura i salinitat d'equilibri a la Mar Mediterrània.
 • Procesos de transporte de agua en la interfaz superficie-atmósfera: estudio experimental y numérico.
 • Psicoacústica comparativa: Percepción binaural versus percepción dicótica.
 • Reflexió i transmissió d'ones magneto-hidrodinàmiques a l'atmosfera del Sol.
 • Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala. Estimació dels efectes del canvi climàtic.
 • Aplicació de les tècniques de Machine Learning (aprenentatge automàtic) a la millora de les tècniques de càlcul de les interaccions de llarg abast electrostàtiques i magnetostàtiques.
 • Aprendizaje automático para la clasificación de arritmias cardíacas.
 • Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques
 • Caracterización del método de Hough para la detección de ondas gravitacionales
 • Coronal rain formation by catastrophic cooling and study of its dynamics.
 • Descripción continua de sistemas de partículas interactivas.
 • Dinámica de gotas de lluvia coronal
 • Disseny d'un model numèric de simulació atmosfèrica no hidrostàtic i compressible: Programació i avaluació del nucli dinàmic
 • Efectes de la interacció espín-òrbita al transport per nanoestructures
 • Efectes del control dinàmic de la demanda sobre la xarxa elèctrica
 • Estudi de l'acoblament entre transicions estructurals i magnètiques. Exploració del sistema Mn-Co-Ge-Fe.
 • Estudio de la propagación de señales en una red neuronal.
 • Estudio de oscilaciones transversales de espículas cromosféricas empleando "Empirical Mode Decomposition".
 • Fabricació de nanofils d'òxid de zinc per a la seva utilització en aplicacions nanoelectròniques
 • Flujos de intercambio entre una bahía y las aguas costeras.
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones.
 • Ones magnetohidrodinàmiques (MHD) en plasmes freds no isoterms.
 • Predicció del nivell de radioactivitat ambiental a l'atmosfera a partir de paràmetres ambientals.
 • Revisión del índice oceanográfico IDEA.
 • Simulaciones numéricas de agujeros negros y estrellas de neutrones
 • Transporte en dobles puntos cuánticos: efecto de arrastre coherente y demonio de Maxwell.
 • Adiabaticitat en models de canals acoblats d'espí no colineal.
 • Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM)
 • Development of diagnostic and postprocessing tools for ensemble prediction systems generated by WRF model. Application to the November 7th, 2014 Medicane.
 • Efectos de la conductancia sináptica en las oscilaciones corticales
 • Estudi d'aliatges ferromagnètics de Ni-Mn-Ga-Cu.
 • Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca.
 • Formas de onda de sistemas binarios de agujeros negros para el segundo período de toma de datos de los detectores LIGO
 • Fundamentos de ondas magnetohidrodinámicas.
 • Generación del ECWRF UIB.
 • Selecció d'un aliatge amb memòria de forma per a una aplicació en el camp de l'automoció
 • Transporte termoeléctrico en puntos cuánticos acoplados a contactos normales y superconductores.
 • Verificación de modelos climáticos CMIP5: análisis de la estivalización de la primavera en el Mediterráneo Occidental
 • Anàlisi climàtica dels condicionants de fenòmens extrems al llarg del segle XXI
 • Anàlisi de l'impacte de factors atmosfèrics sobre l'eficiència de cultius a les Illes Balears
 • Análisis experimental de la sincronización de osciladores caóticos y su aplicación en la distribución segura de claves
 • Bombeo cuántico
 • Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
 • Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel col·lapse de sistemes binaris de forats negres
 • Determinación del efecto de las células gliales en la transmisión de información en el cerebro
 • Determinación de parámetros de modelos de neuronas
 • Efecte de la ionització parcial sobre les ones magneto-hidrodinàmiques en plasmes astrofísics
 • Espacio-tiempos turbulentos en el contexto de la holografía
 • Factores de acumulación en el cálculo de blindajes para radiación gamma
 • Inestabilitats induïdes per fototaxis en poblacions d'algues verdes nedadores
 • Influence of zealots and extenal information in opinion dynamics and consensus
 • Magnetohydrodynamic waves in solar coronal loops
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones
 • Modelo de redes neuronales de la criticalidad en la retina
 • Optimització de composició i tractament tèrmic per a l'efecte de memòria magnètic en aliatges Ni-Co-Mn-Ga
 • Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético
 • Response of thin silicon oxide layers under repeated stress induced by voltage
 • Termodinàmica de sistemes petits
 • Visualització de espais-temps de binaris de forats negres
 • A model of disordered wire with Anderson localization
 • Dinàmica no lineal de la longevitat cel·lular
 • Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal
 • Estimació de l’evapotranspiració a partir de mesures de temperatura, humitat i flux de calor sensible
 • Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana
 • Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera
 • Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals
 • Mecanismes de dissipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics
 • Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica
 • Phase response curve of a neuronal circuit
 • Anàlisi d'alternatives per a l'emissió electrònica integrada
 • Anàlisi de l’impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives.
 • Anàlisi global de la fitxa hídrica i classificació climàtica segons Thornthwaite
 • Análisis de la ecuación de balance de energía en superfície y estimación del flujo de calor latente con datos de Mallorca.
 • Aplicaciones de sistemas estocásticos interaccionantes a modelos de mercados financieros
 • Efectes i interaccions d'Anomalies de Vorticitat Potencial en Ciclons Intensos Mediterranis.
 • Estudi de la brisa marina a les 3 conques principals de l'Illa de Mallorca.
 • Estudi de l’estructura d’estrelles compactes en la Relativitat General amb les equacions de Tolmann-Oppenheimer-Volkoff.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura d'equilibri de la Mar Mediterrània.
 • Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo.
 • Sistemes quàntics forçats periòdicament
 • Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros