Listen

Master's Degree in Agronomic Engineering

Academic year 2020-21 | 90 credits | 15 places

What is it?

El Màster en Enginyeria Agronòmica és un màster professionalitzant que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom, d'acord a les especificacions recollides a l'Ordre CIN/325/2009.

La durada és de 90 crèdits, els quals es desenvolupen al llarg de dos cursos acadèmics (3 semestres, en total).

What will you learn?

La titulació de grau que habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola atorga atribucions pròpies de l’especialitat que s’ha estudiat. A través d’aquest màster es complementa la formació rebuda al grau, i es desenvolupen noves competències per poder exercir la professió d’Enginyer Agrònom amb totes les atribucions professionals.

El programa formatiu inclou l’adquisició de competències en tecnologies per a la planificació del medi rural, producció vegetal i animal, indústries agroalimentàries i gestió i organització d’empreses agroalimentàries. A més a més, per complementar la formació, s’inclou una assignatura de pràctiques externes per prendre contacte amb el sector agroalimentari, i el Treball Final de Màster, per realitzar un exercici d’integració dels coneixements adquirits que es faran servir en l’exercici de la professió.

What will you be able to do once you finish?

Les sortides professionals dels enginyers agrònoms són àmplies. Entre les dedicacions més característiques es poden assenyalar: assessorament i gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, gestió de cooperativisme agrari, participació en la planificació i els processos de la indústria agroalimentària, planificació i disseny d'equipaments i d'instal·lacions o actuacions paisatgístiques i mediambientals.

La investigació és un altre camp on es pot accedir a partir de la realització d'aquest màster. Una vegada en disposició del títol, el titulat es podrà incorporar a programes de doctorat específics per desenvolupar la formació investigadora amb la realització de la tesi doctoral.

La docència a l’educació secundària, el batxillerat i la formació professional és una altra sortida professional a què es pot accedir des d’aquesta titulació, una vegada realitzat el Màster en Formació del Professorat corresponent.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality .

Engineering and Architecture
Study programme leadership Dr Jaime Vadell Adrover
15 places
90 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan, Spanish ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 25,03¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 2.313,30¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336