Listen

Master's Degree in Agronomic Engineering

Academic year 2020-21 | 90 credits | 15 places

New student profile and admission criteria

Per accedir al màster s'ha de disposar del títol de Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural o un altre grau que habiliti per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola (Ordre CIN/323/2009).

Els titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat "Hortofructicultura i Jardineria" de la Universitat dels Illes Balears, previs a l'establiment dels estudis de grau, també poden accedir directament al màster.

Per a la resta de sol·licitants que compleixin els requisits d'accés, la Comissió Acadèmica del Màster establirà els complements formatius que hauran de completar i que, en qualsevol cas, es consideraran prerequisits per a l'admissió.

D'acord a l'Ordre CIN 325/2009, també, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i si 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Agrícola, d'acord a l'Ordre CIN/323/2009. En aquest cas la Comissió Acadèmica definirà els complements formatius que corresponguin.

Igualment, podran accedir a aquest màster els que estiguin en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que en aquest cas, la Comissió Acadèmica estableixi els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.

En el cas d'accedir des d'una titulació estrangera, cal aportar la Resolució d'Homologació d'aquesta titulació a un grau espanyol que atorgui les atribucions professionals d'Enginyer Tècnic Agrícola (en el seu corresponent especialitat, Ordre CIN/323/2009).

Criteris de valoració de mèrits, selecció i admissió.

Quan el nombre d'interessats preinscrits sigui superior al de places ofertes, la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà les sol·licituds d'admissió i la documentació presentada, fent una selecció d'acord amb els següents criteris:

 • Expedient dels aspirants (70%).
 • Experiència professional en el camp de l'Enginyeria Tècnica Agrícola (20%).
 • Cartes de suport en base a criteris acadèmics i professionals (10%).

Academic and professional goals

Els objectius genèrics són els recollits a l'Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer.

Per obtenir el títol, l'estudiant haurà d'haver adquirit les següents competències:

 • Capacitat per a planificar, organitzar, dirigir i controlar els sistemes i processos productius desenvolupats en el sector agrari i la indústria agroalimentària, en un marc que garanteixi la competitivitat de les empreses sense oblidar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament sostenible del medi rural.
 • Capacitat per a dissenyar, projectar i executar obres d'infraestructures, edificis, instal·lacions i equips necessaris per a l'acompliment eficient de les activitats productives realitzades a l'empresa agroalimentària.
 • Capacitat per a proposar, dirigir i realitzar projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes emprats en les empreses i organitzacions vinculades al sector agroalimentari.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes plantejats en situacions noves, analitzant la informació provinent de l'entorn i sintetitzant-la de forma eficient per facilitar el procés de presa de decisions en empreses i organitzacions professionals del sector agroalimentari.
 • Capacitat per transmetre els seus coneixements i les conclusions dels seus estudis o informes, utilitzant els mitjans que la tecnologia de comunicacions permeti i tenint en compte els coneixements del públic receptor.
 • Capacitat per a dirigir o supervisar equips multidisciplinaris i multiculturals, per a integrar coneixements en processos de decisió complexes, amb informació limitada, assumint la responsabilitat social, ètica i ambiental de la seva activitat professional en sintonia amb l'entorn socioeconòmic i natural en què actua.

Access to other study programmes and career opportunities

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica és professionalitzant, i habilita per exercir la professió d'Enginyer Agrònom. Al mateix temps, aquest màster pot habilitar per a la investigació, incorporant-se a un programa de doctorat.

Els enginyers tècnics agrícoles (Ordre CIN/323/2009) disposen de les atribucions professionals que els atorga la seva especialitat, mentre que els enginyers agrònoms (Ordre CIN/325/2009) disposen de totes les atribucions de la professió.

Les sortides professionals són múltiples: assessorament i gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, indústria agroalimentària, exercici professional com a enginyer de disseny d'instal·lacions, actuacions paisatgístiques i mediambientals, cooperativisme, investigació i docència

Structure of the study programme

El màster s'obté després d'haver superat 90 crèdits ECTS.

El màster es desenvolupa al llarg d’un any i mig (tres semestres). En els dos primers semestres es realitzarà el gruix de la formació acadèmica, i en el tercer, les pràctiques d'empresa i, un cop superades la resta d’assignatures, l’elaboració del Treball Final de Màster.

Els mòduls i les assignatures del màster es poden trobar a l'apartat "Assignatures".

La distribució de les assignatures per semestres i el nombre de crèdits de cada una són els següents:

Primer Semestre (1r curs)
 • Construccions i infraestructures agroalimentàries (5 c)
 • Tecnologia i sistemes de producció agrària (6 c)
 • Gestió de la Sanitat Vegetal (5 c)
 • Organització i estratègia empresarial (3 c)
 • Investigació de mercats aplicada (4 c)
 • Instal·lacions agro-industrials (5 c)
 • Gestió de recursos hídrics. (4 c)
Segon Semestre (1r curs)
 • Desenvolupament rural (5 c)
 • Estructures agro-industrials (5 c)
 • Tecnologia i automatització de les Indústries Alimentàries (5 c)
 • Gestió de la qualitat (5 c)
 • Control i avaluació de la gestió a les empreses agràries (3 c)
 • Gestió i tecnologia paisatgística (5 c)
Tercer Semestre (1r semestre del 2n curs)
 • Gestió i direcció de projectes agraris (9 c)
 • Pràctiques Externes (pràcticum) (9 c)
 • Treball Final de Màster (12 c)

Final Exam

L'obtenció del Màster implica la superació de totes les assignatures que el composen.

Evaluation criteria and exams

Se seguirà un sistema d'avaluació continuada seguint els criteris del professorat responsable de cada assignatura, definits a la guia docent corresponent.

Els criteris d'avaluació i exàmens seran els propis definits a cada guia docent que trobareu a l'apartat "Assignatures".

Study programme leadership

Dr. Jaime Vadell Adrover
Department
Biology , UIB.
Telephone
(34) 971 17 3167

Credit Recognition and Transfer Committee for MEAG

Member 3
Moranta Prieto, Margarita Maria
Member 4
Massanet Neubaur, Maria