Listen

Master's Degree in Early Childhood: Perspectives and Lines of Intervention

Academic year 2019-20 | 60 credits | 25 places

New student profile and admission criteria

D'acord amb la normativa actual pot demanar l'accés al Màster qualsevol estudiant que:

 • Posseeixi un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faciliten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Els estudiants podran ser admesos al màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits. Les orientacions del barem d'admissió son les següents:

 • Es consideren en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en estudis relacionats amb els àmbits socials, educatius i de la salut (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, infermeria, psicologia, treball social).
 • Es valorarà l'experiència professional acreditada en àmbits professionals relacionats amb el programa formatiu
 • Es valoraran les publicacions i investigacions acreditades
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat o de la candidata i els objectius que l'han conduït a demanar plaça en el Màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70%. El candidat haurà de presentar la documentació necessària, i si escau degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, d'acord amb la disposició addicional vint quarta, De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats (Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d'abril, d'universitats), es contemplaran les mesures d'acció positiva que assegurin l'accés d'aquests estudiants al Màster, sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent.

Academic and professional goals

The aim of this Master's is to complete the training of students who wish to steer their professional future towards research in scientific fields related to early childhood, as well as to provide specific training for graduates and professionals that enables them to take part in care programmes and services for children under the age of six. The Master's is aimed at students acquiring advanced, specialised and multidisciplinary training focused on professional specialisation and promoting an introduction to research tasks.

The programme intends to achieve the following objectives:

 • For students to be able to apply the knowledge acquired and solve problems in new or little-known settings in wider (or multidisciplinary) contexts linked to their area of study
 • For students to be able to integrate knowledge and face up to the complexity of formulating opinions based on information that is incomplete and limited, and includes reflections on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and opinions
 • For students to know how to communicate their conclusions and the knowledge and reasoning underpinning them to both a specialised and non-specialised public clearly and unambiguously
 • For students to have the learning skills enabling them to continue studying independently.

For the more professional-oriented pathway:

 • Show a level of understanding of the knowledge that provides them with a basis or opportunity to be original when developing and applying ideas linked to early childhood and its areas of intervention, whether in a professional or research context
 • Be able to apply the knowledge an comprehension of early childhood, as well as skills to work as part of a team to solve problems with a multidisciplinary approach in new or little-known settings within wider contexts, relating to early child childhood and its areas of intervention
 • Be able to integrate knowledge and deal with its complexity, as well as formulate opinions based on incomplete or limited information but which includes reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and opinions about early childhood
 • Know how to communicate their conclusions and knowledge about early childhood, as well as the conceptual framework they are based on, both to experts and non-experts, clearly and unambiguously
 •  Have developed learning skills that enable them to continue their studies (where applicable, a PhD) broadly self-managed or independently.

For the more research-oriented pathway:

 • Demonstrate systematic understanding of the field of study linked to early childhood, and mastery of research methods and skills associated with this field that show they are ready to undertake a PhD thesis
 • Be able to design, implement and adapt a research process about a topic or issue linked to early childhood that shows their ability to undertake a PhD thesis.
Career opportunities linked to the Master's

This Master's is aimed at professionals working in the field of early childhood (early childhood being deemed as the period from birth to the age of six) in different professional settings: education, such as early childhood teachers, pedagogues and psychopedagogues; professionals working in the social sphere, such as social educators or social workers; professionals working in the health sphere, such as psychologists, paediatric nurses, etc.

The employment and professional contexts where graduates of the Master's programme may work include:

 • Early childhood educators and teachers, and teaching assistants
 • Early care teams
 • Primary health care services
 • Primary social care services
 • Child protection services
 • Social and family educators
 • Specialists at early childhood programme coordination services and institutions
 • Facilitators for cultural and social programmes aimed at families and children aged 0-6.

General Skills

CG1: Critically examine the current state of knowledge and interpretations about early childhood from a multidisciplinary perspective, as well as be aware of the current international debate surrounding the topic.

CG2: Undertake a critical analysis of, evaluate and summarise new and complex ideas.

CG3: Possess learning skills that enable them to continue studying broadly self-managed or independently.

CG4: Apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or little-known contexts.

CG5: Integrate knowledge and formulate opinions based on incomplete or limited information that includes reflections on social and ethical responsibilities linked to early childhood, as well as develop positive attitudes regarding equality, equal rights and opportunities for men and women, and respect for human rights and universal accessibility for those with disabilities.

CG6: Undertake reflective and collaborative research processes with a multidisciplinary team of professionals aimed at professional development and research in the area of early childhood.

CG7: Develop skills in interpersonal relationships and effective communication.

Specific Skills

Core Skills in Professional Development

CE1: Demonstrate an ability to work in a multidisciplinary team, respecting multiple perspectives and differing opinions, and contributing ideas that may optimise work.

CE2: Plan, organise and manage time and the professional workspace to attain maximum efficiency.

CE3: Develop the ability to reflect on one's own practice and professional development by promoting innovative projects.

CE4: Know, adapt, apply and assess programmes or services for early childhood care in social education or health contexts.

CE5: Design new programmes and services aimed at early childhood that respond to social needs, and scientific and cultural changes; adapting to intervention contexts and deeming equal opportunities and the values inherent to democratic peace and culture as key elements.

Core Skills in Methodology and Research

CE6: Be aware of the latest progress in qualitative and quantitative research in the social sciences in general and, more specifically, the most recent research into aspects linked to early childhood from different spheres (social, health and education).

CE7: Be able to design and develop research projects into an aspect or problem linked to early childhood that include, where required, qualitative and quantitative data collection and analysis procedures.

CE8: Formulate research problems based on field and professional knowledge, and design appropriate research for the formulated problems.

CE9: Find and analyse information and documentation by using different documentary sources and coherently integrating them.

CE10: Apply observational methodology to the study of early childhood.

CE11: Collect empirical data and analyse them.

CE12: Design, adapt and validate assessment instruments in the field of early childhood.

CE13: Write a scientific report with rigorously scientific interpretation of the results and discussion.

CE14: Suitably plan and convey the research undertaken, communicating the conclusions and discoveries clearly to both a specialised and non-specialised public.

CE15: Actively collaborate in a research group and participate in one of its projects linked to early childhood.

Structure of the study programme

Orientació del Màster

El Màster té una orientació acadèmica amb un doble itinerari:

Professionalitzador: especialista en Primera Infància.

Permetrà aprofundir i especialitzar-se en els temes relacionats amb la primera Infància, aportant un marc conceptual sòlid i coherent que permeti a l'alumnat estudiar el tema de la primera infància des d'una perspectiva interdisciplinària necessària per a l'exercici professional.

Un llistat dels contextos laborals i professionals en els que poden exercir les seves activitats els titulats del màster poden ser entre d'altres: Educadors i Mestres d'Educació Infantil i mestres de suport, Equips d'Atenció Primerenca, Serveis de salut d'atenció primària-Serveis Socials d'atenció primària, Serveis de Protecció de Menors, Educadors socials i familiars, Tècnics integrats en Serveis i Institucions de coordinació de programes per a la Primera Infància, Dinamitzadors de programes culturals i socials dirigits a famílies i nens entre 0 i 6 anys.

Investigador: programa de doctorat.

L'orientació investigadora permet als alumnes que hagin seguit un itinerari de recerca fer una tesi doctoral relacionada amb els continguts del Màster. El Màster que es proposa pretèn contribuir també a la millora investigadora en temes clau com: aproximació a les concepcions i perspectives actuals relacionades en la primera infància; anàlisi i avaluació de programes i contextos d´intervenció en la primera infància; anàlisi i avaluació de la formació especialitzada per a la intervenció i l'acció amb famílies des d'una vessant socioeducativa i sociosanitària; avaluació i análisi d´estratègies per al treball en contextos socio-educatius i sanitaris; diseny i planificació de nous escenaris d'intervenció en la primera infància.

En tots dos itineraris, la titulació que s’obté, si es superen els 60 crèdits, és una titulació oficial de Màster en Primera Infància.

El Màster consta de 60 crèdits ECTS. Els primers mòduls centrats en continguts fonamentals i metodològics i el mòdul orientat a les pràctiques i treball final de màster. La principal diferència entre els dos itineraris és al mòdul orientat a les pràctiques i treball final de màster (Pràctiques externes i Treball Final de Màster). Mentre que els alumnes que segueixen l'itinerari professionalitzador hauran de fer unes pràctiques en una institució o servei comunitari vinculat a la primera infància i un Treball Final de Màster, els que segueixin l'itinerari de recerca hauran de fer unes pràctiques en un grup de recerca i un Treball de Recerca com Treball Final de Màster.

Algunes assignatures obligatories i optatives es comparteixen amb altres Màsters: Màster Universitari de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària, Màster Interuniversitari d'Educació Inclusiva, Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família.

L'estructura general es pot consultar a l'apartat "Assignatures" o a la publicació del BOE 134 del 06/06/2011.

En l'itinerari professionalitzador les pràctiques es duran a terme en una institució, entitat o servei comunitari públic o privat vinculat amb la primera infància, durant un període de temps que oscil.larà entre 3/4 setmanes en funció de les característiques del servei i de l'horari de pràctiques que l'alumnat pugui realitzar.

En l'orientació investigadora, les pràctiques han de possibilitar que l'alumnat que segueixi aquesta orientació pugui col·laborar en un grup de recerca participant dels projectes que s'estan desenvolupant relacionats amb les temàtiques que s'aborden en aquest màster.

Final Exam

Consultau les guies docents a l'apartat "Assignatures"

Evaluation criteria and exams

Cadascuna de les matèries seran avaluades de forma contínua.

L'avaluació de cada matèria és competència del professor, tutor o comissió que s'especifiquen en cada cas. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs. Per a superar el Màster és condició necessària haver superat el Mòdul de pràctiques i Treball final de Màster (TFM).

La defensa del TFM només es podrà realitzar un cop superats els mòduls d'assignatures obligatories i optatives i les pràctiques externes o en grups de recerca (segons l'itinerari escollit).

Study programme leadership

Co-director of the degree programme:

Dr. Sebastià Verger Gelabert

Telephone
(34) 971 17 3133

Co-director of the degree programme:

Dr. Juan Jorge Muntaner Guasp

Telephone
(34) 971 17 3292

Credit Recognition and Transfer Committee for MPIN

Member 1
Colom Bauzá, Juana
Member 4
Dounia Moncho, Vanessa