Listen

Master's Degree in Big Data Analysis in Economics and Business

Academic year 2018-19 | 90 credits | 30 places

What is it?

Aquest màster proporciona a l'estudiant i al professional l'oportunitat de formar-se professionalment en camps amb una gran demanda de personal qualificat i d'enorme interès social, com ara l'anàlisi de grans volums de dades (Big Data) i el desenvolupament de negocis intel·ligents. Però fonamentalment proporcionarà la capacitat per explorar, organitzar i analitzar aquestes dades per extreure'n coneixement i realitzar prediccions. Cal destacar que, assistides per aquest tipus de tecnologia d'ajuda a la decisió, la identificació de noves àrees de negoci poden donar lloc a innovadors productes i serveis que poden implicar la millora de la competitivitat de les empreses i de les institucions públiques.

Entre els continguts impartits en el màster poden trobar-se les tecnologies necessàries per a l'anàlisi de dades massives (Big Data), aprenentatge estadístic i presa de decisions, econometria per a dades massives, dades massives i la gestió empresarial, computació en el núvol (cloud computing), mineria de dades i textos, anàlisi de sèries temporals, etc. A partir de les tres especialitats, l'estudiant podrà triar el perfil de formació desitjat del màster. Es podrà optar per un perfil dedicat a les aplicacions en la gestió econòmica i empresarial, un perfil més enfocat a les eines de gestió i l'anàlisi intel·ligent de les dades i finalment per un perfil més tecnològic en la gestió de dades massives. Aquest màster combina la formació rigorosa i acadèmica amb el treball en aplicacions reals i pràctiques, fent servir les plataformes software i hardware adequades.

What will you learn?

 • Saber recuperar dades i extreure coneixement de grans volums de dades mitjançant l'aplicació eficient de tècniques d'anàlisi de dades en diferents dominis.
 • Adoptar les formes d'interacció adequades segons les tasques d'usuari que s'estiguin donant suport, especialment en aquells casos en què intervé el raonament analític.
 • Elaborar adequadament i amb originalitat arguments motivats i projectes de treball, redactar plans, informes professionals així com formular hipòtesis i conjectures raonables en la seva àrea d'especialització.
 • Conèixer aplicacions avançades de la ciència de dades i de les seves tecnologies a l'economia, empresa i turisme.
 • Comprendre i utilitzar el llenguatge i les eines associades a l'anàlisi de dades per a modelitzar i resoldre problemes complexos, reconeixent i valorant les situacions i problemes susceptibles de ser tractats utilitzant aquestes eines i les tècniques associades.
 • Conèixer els models, mètodes i tècniques rellevants en diferents àrees d'aplicació de l'Estadística participant en la creació de noves tecnologies que contribueixin al desenvolupament de la Societat de la Informació.
 • Capacitat per aplicar els principis de la ciència de dades a l'economia, l'empresa i el turisme, així com conèixer la legislació, regulació i normalització associada a l'ús de dades.
 • Conèixer i utilitzar les diferents tècniques de regressió per al diagnòstic, avaluació, inferència i posterior presa de decisions.
 • Capacitat per processar grans volums documentals per extreure patrons i coneixement mitjançant tècniques de mineria de textos i mineria web.
 • Capacitat per identificar actors centrals, relacions d'influència i de poder, així com per identificar patrons d'intercanvi, en xarxes socials.
 • Conèixer els àmbits d'aplicació del paradigma "Big Data" i desenvolupar la capacitat per estendre l'anàlisi de dades a activitats estratègiques en economia, empresa i turisme.
 • Capacitat per modelar la dependència entre una variable resposta i diverses variables explicatives, en conjunts de dades complexes, mitjançant tècniques de regressió i interpretant els resultats obtinguts.
 • Dissenyar i planificar un projecte d'anàlisi de dades en problemes reals de l'àmbit econòmic, empresarial o turístic.
 • Capacitat de modelitzar fenòmens reals a través de vectors aleatoris i d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi multivariant en el context de la indústria i l'empresa.

What will you be able to do once you finish?

El caràcter transversal de la formació plantejada fa que, tot i no poder parlar d'un sector productiu directament o especialment relacionat amb la present proposta de Màster, resulti de gran interès per tecnòlegs i professionals d'empreses i institucions públiques i privades.

El seu atractiu rau precisament en el fet que resulta d'utilitat per als més variats sectors d'activitat, des de les empreses de caràcter més netament de producció fins a empreses i entitats de serveis, incloent entre elles a les administracions públiques.

Programadors "Big Data" (o "Data Developers"), Analistes o Científics de Dades ("Data Analysers" o "Data Scientists"), i professionals d'empresa experts en dades ("Data Businessperson") són algunes de les noves professions sorgides al voltant de l'Anàlisi de Dades Massives. En l'actualitat hi ha una gran demanda de professionals formats i amb capacitats en aquest àmbit.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality.

Additional information http://madm.uib.es/
Social and Legal Sciences
30 places
90 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan, Spanish ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 28,45¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 2.621,10¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336