22712. Infermeria de l'Adult I . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22712 - Infermeria de l'Adult I
Grup Grup 1 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Rosa Miró Bonet
rosa.mirorosa.miro@uib.esuib.es
(Responsable)
10:00h12:00h Dilluns 10/09/201826/07/2019 Despatx C203 Guillem Cifre de Colonya
Sylvia Mónica Amorós Cerdà
sylvia.amorossylvia.amoros@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Miguel Ángel Rodríguez Calero
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

(Observació; totes les denominacions que en aquest text apareguin en gènere masculí o femení, s?han d?entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.)

La matèria Infermeria de l´Adult I és una assignatura de formació obligatòria. Està integrada al Projecte Campus Extens Illes i utilitza la plataforma de teleeducació Moodle, com espai on-line per compartir recursos docents amb l´estudiant, com a plataforma de comunicació. Per aquest motiu, l´estudiant ha d´estar atent a les notícies que es publiquen als foros i la publicació de nou material i, per part seva, el professorat revisarà el correu intern i foros de forma periòdica.

Les classes d'aquesta assignatura s'impartiràn en ambdós idiomes Català i Castellà, depenent del/la professor/a que imparteixi la sessió, malgrat les diferents proves avaluatives es faran en castellà, i si l´estudiant ho sol·licita també en català.

La matèria es vincula amb altres assignatures impartides a primer curs, com; Antomia, Fisiologia Humana, Metodologia de les curs infermeres i Comunicació i salut. Així com a Farmacologia, que s´imparteix al mateix semestre.

La transferència dels coneixements d´aquesta matèria a la pràctica clínica es durà a terme al llarg del Mòdul de Pràctiques Externes.

Aquesta assignatura es desenvolupa sota l'emparament del reglament europeu que regula la llei de protecció de dades RGPD 2016/679, per la qual cosa no es permet cap tipus d'enregistrament de la mateixa sense el permís explícit del professorat, ni l'ús fraudulent del seu contingut o materials.

Requisits

Aquesta matèria és corequisit de la matèria Pràctiques Clíniques I. I es considera recomanable haver cursat les assignatures impartides a primer curs:Anatomia, Fisiologia Humana, Bioquímica, Metodologia de les cures i Comunicació i Salut.

Recomanables

Es considera que hi ha requisits acadèmics i personals previs que poden facilitar a l?estudiant la integració d?aquests continguts i competències. Es considera fonamental una actitudd´interés per la lectura crítica d´articles científics, per tant a nivell acadèmic es recomana tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre lectures en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques. A nivell personal, és recomanable desenvolupar la capacitat d´anàlisi, síntesii reflexió de la informació sobre aspectes relacionats amb la salut i el treball en equip.

Competències

L'assignatura d´Infermeria de l´Adult Ité el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes al Pla d´Estudis de Infermeria.

Específiques

 • Capacitat d?aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en comte la diversitat i multiculturalitat: CE1

Genèriques

 • Capacitat d´anàlisi i síntesi: CG1
 • Capacitat per identificar problemes i prendre decisions fonamentades en els resultats d´investigació per resoldrer-los de forma autònoma: CG7
 • Aprenentatge autònom: CG12
 • Raonament crític: CG10

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El contingut de la matèria s'estructura en 4 Unitats diferents. Dins cada un d´ells es fa una subdivisió en temes específics

Continguts temàtics

Unitat 1 Mètodes complementaris de diagnòstic
 • Determinacions hematològiques, urinàries, coprològiques.
 • Determinacions microbiològiques.
 • Diagnòstic per imatge.
 • Anatomia patològica.
 • Atenció infermera; procediments de preparació, recollida de mostres i prevenció de complicacions.
Unitat 2 Alteració de la integritat de la pell i cura de ferides
 • Record anatomo-fisiològic de la pell i les seves funcions
 • Tipus de ferides; conceptes i classificació
 • UPP: valoració de risc i prevenció.
 • Procés de cicatrització
 • Valoració del pacient i família
 • Cures d´infermeria al pacient amb ferida
 • Complicacions de les ferides
Unitat 3 Generalitats del procés oncològic
 • Carcinogènesi; biologia del càncer i alteració cel·lular.
 • Valoració del pacient oncològic i família.
 • Diagnòstic, estadiatge i gradació del càncer.
 • Terminologia oncològica i classificació.
 • Maneig de signes i símptomes més comuns.
 • Fonaments, efectes i cures associats a la teràpia oncològica.
 • Maneig de complicacions
 • Visites de seguiment
Unitat 4 Clínica de la Infecció
 • Microbiota humana
 • Definició de infecció; simptomatologia i cadena epidemiològica
 • Infecció; local-sistèmica, infecció comunitària, nosocomial, biofilms i malalties infeccioses
 • Prevenció de la infecció; rentat de mans i aïllaments
 • Asèpsia-antisèpsia i esteritlització
 • Maneig de la infecció; a nivell local i sistèmic

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball de l'alumne, l'assignatura es troba ubicada a l´espai d´Aula Digital, dedicat a l'ensenyament flexible a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professorat, amb els companys, documents electrònics actualitzats, publicació dels resultats de les avaluacions parcials, propostes de recursos i tasques d´aprenentatge etc.

Recordar als estudiants que aquesta assignatura es desenvolupa sota l'emparament de la LOPD 15/1999, per la qual cosa no es permet cap tipus d'enregistrament de la mateixa sense el permís explícit del professorat, ni l'ús fraudulent del seu contingut o materials.

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura penjat a la plataforma de la matèria. A l´assignatura es penjarà un document a mode decronograma en el que es podrà consutlar la organització dels temes per sessions presencials.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS.

Activitats de treball presencial (1,76 crèdits, 44 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G)

El professorat utilitzarà el mètode expositiu i exemples relacionats amb la pràctica clínica per establir els fonaments teòrics de la matèria.

30
Seminaris i tallers Seminari de valoració de pell i ferides Grup mitjà (M)

Els tres seminaris de la matèria estaran relacionats amb el tema de les ferides. L´objectiu dels mateixos és treballar el judici clínic de l´estudiant a través desessions molt pràctiques, treballant a través de la visualització d´imatges i discussió en grup.

El primer seminari es centrarà en assolir habilitats de valoració de la pell i identificació de tipus de ferides.

4
Seminaris i tallers Seminari de cura de ferides Grup mitjà (M)

El segon seminari, a través de la mateixa dinàmica de feina es centrarà en aprofundir en la valoració de ferides més complexes, discussió envers opcions d´aplicació de tractament, i intervencions de prevenció i monitorització de complicacions.

Per tal que l´estudiant pugui madurar la visualització d´imatges i tractaments, s´avaluarà el contingut treballat als dos primers seminaris a l´inici del seminaride cas clinic.

Cada alumne ha d?assistir als seminaris en el grup mitjà al qual està matriculat. L?assistència als seminaris es obligatòria per tal d´assolir de forma òptima les competències de l?assignatura.

4
Seminaris i tallers Seminari avaluatiu valoració i cura de ferides Grup mitjà (M)

El darrer seminari ajudarà a treballar el tema de forma global, a partir d´un cas i escenaris clínicis diferents. I la darrera part de la sessió s´avaluarà el contingut treballat en els dos primers seminaris de ferides a través de la visualització d´una imatge de la que caldrà respondre preguntes breus relacionades amb la valoració, cura i maneig.

4
Avaluació Prova avaluació final Grup gran (G)

Aquesta prova final, té l´objectiu d´avaluar l´adquisició de coneixements teòrics, a través de la feina amb GG i GM de tots els temes de la matèria. Per superar la prova l?estudiant haurà d?obtenir una puntuació de 5 sobre 10, la qual serà ponderada posteriorment segons els pes que l?hi correspongui

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,24 crèdits, 106 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

Després de les exposicions, es recomana aprofundir en la matèria a través de les lectures recomanades. L'alumne disposarà d'un assortiment de recursos associats a cada tema, com articles, enllaços o bibliografia recomanada, que es pujarà a l´espai assignat a cada tema, i es referenciaran a les presentacions d´aula.

94
Estudi i treball autònom individual Preparació dels seminaris

És recomenable que l'estudiant llegueixi els recursos que s´aniràn penjant a la matèria a mida que es desenvolupen les sessions presencials i els seminaris, ja que facilitaràla comprensió del contingut que es vagi generant al llarg del semestre.

6
Estudi i treball autònom individual o en grup Fitxes proves diagnòstiques

El tema de proves diagnòstiques es plantejarà a l´aula de forma breu, i a partir d´aqui els estudiants hauran d´organitzar-se en parelles per tal de resoldre petits escenaris clínics on un pacient es sotmet a una prova diagnostica o terapèutica.

6

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la tipologia (recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada si està per damunt de la nota mínima estipulada, si escau, segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Només es consideraran causes justificades d?absència de les avaluacions, les considerades al Reglament Acadèmic.

En el cas de que l?alumne no obtingui una qualificació mínima de 5 sobre 10 de mitja de totes les proves d?avaluació que ponderin per damunt de la nota mínima estipulada, si escau, l?assignatura romandrà suspesa. A les proves d?avaluació complementàriao extraordinària, només es podrà recuperar l´exàmen final de la matèria. En cas de tenir suspesa la matèria, però aprovat l´exàmen final, donat el caràcter no recuperable de les proves d´avaluació parcial, i que es considera que l´avaluació contínua implica una millora en el desenvolupament de la matèria, l´estudiant podrà presentar-se de nou a l´examen final en convocatòria extraordinària.

Alumnes que no hagin superat l?assignatura en el període d?avaluació complementària, es guardaran les notes de les activitats No Recuperables fins el període d?avaluació extraordinària.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminari avaluatiu valoració i cura de ferides
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

El darrer seminari ajudarà a treballar el tema de forma global, a partir d´un cas i escenaris clínicis diferents. I la darrera part de la sessió s´avaluarà el contingut treballat en els dos primers seminaris de ferides a través de la visualització d´una imatge de la que caldrà respondre preguntes breus relacionades amb la valoració, cura i maneig.

Criteris d'avaluació

En finalitzar la sessió es projectaràn dues imatges de les que els estudiants n´hauràn d´escollir una per respondre a un examen de pregunta breu.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 0

Prova avaluació final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Aquesta prova final, té l´objectiu d´avaluar l´adquisició de coneixements teòrics, a través de la feina amb GG i GM de tots els temes de la matèria. Per superar la prova l?estudiant haurà d?obtenir una puntuació de 5 sobre 10, la qual serà ponderada posteriorment segons els pes que l?hi correspongui

Criteris d'avaluació

Identificació de la resposta més correcta d'entre les alternatives.

Format de la prova: estarà conformada per preguntes tipus test de resposta múltiple i/o pregunta curta. El criteri numèric d'avaluació s'adjuntarà a l'enunciat de la prova.

Consideracions sobre la prova: l'estudiant ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per poder fer mitja, i considerar que assolit el nivell de coneixement exigit envers el contingut global de la matèria.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Fitxes proves diagnòstiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

El tema de proves diagnòstiques es plantejarà a l´aula de forma breu, i a partir d´aqui els estudiants hauran d´organitzar-se en parelles per tal de resoldre petits escenaris clínics on un pacient es sotmet a una prova diagnostica o terapèutica.

Criteris d'avaluació

Despres de les sessions relatives al contingut de proves diagnòstiques i terapèutiques, els estudiants formaran parelles ihauran de plantejar quin tipus d´intervencions cal dur a terme con infermers per atendre a un pacient en un escenari clinic específic.

Els estudiants comptaràn amb una fulla de resposta penjada a moodle, i una tasca per tal de penjar-la i ser avaluats.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 0

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumne tindrà a la seva disposició recursos d'interèsi actualitzatsper a la seva formació. Serà material necessariperanar construint el contingut de la matèria. I també compte amb les següents referències, per tal de poder fer consultes de temari de caire més general.

Bibliografia bàsica

 1. González Barón, Manuel. Valoración clínica en el paciente con cáncer. Editorial Panamericana S.A; Edició: 1 (2006). ISBN-10; 849835100
 2. Merino Plaza. La Infección Nosocomial. Resistencias bacterianas en pacientes crónicos. Editor: RC Libros; Edición: 1 (2009). ISBN-10: 8493945099
 3. Pagana, DK. Pagana, T. FACS.Guía De Pruebas Diagnósticas Y De Laboratorio. Editorial; Elsevier; Edición 11 (2013). ISBN-10: 8490224129
 4. Tomàs Vidal, MA. Trinidad Baena Panadero, MT. Úlceres per pressió : informació per al pacient i per al cuidador. Govern de les Illes Balears Conselleria de Salut i Consum. Alcalá La Real (Jaén) :2007.

Bibliografia complementària

 • Marchal Corrales, Juan Antonio. Avances en oncologia bàsica y aplicada. Granada: Universidad de Granada, 2006. ISBN 843383971
 • Harding, K. World Union of Wound Healing Societies. Principios de las mejores prácticas. Exudado en las heridas y utilidad de los apósitos. Documento de consenso. Medical Education Partnership Ltd 2007.
 • WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. World Health Organization, 2009.

Altres recursos

S´aniràn proposant diferents recursos en relació als temes de discussió o d´interés en aprofundir que sorgeixi durant les sessions.