Listen

22366. Gestió de Xarxes . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22366 - Gestió de Xarxes
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Cinquè curs
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
José Luis Ferrer Gomila
jlferrerjlferrer@uib.esuib.es
Responsable
11:30h13:30h Dijous 02/09/201931/07/2020 D-117
11:30h13:30h Dilluns 02/09/201931/07/2020 D-117

Contextualització

En aquesta assignatura del tercer curs del grau d'Enginyeria Telemàtica (i de cinquè curs de la doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica) s'introdueixen els conceptes de la gestió de les xarxes de comunicacions de dades:les cinc àrees funcionals estandarditzades (prestacions, falles, seguretat, comptabilitat i configuració), les arquitectures i els protocols que permeten dur-la a terme. Donada la seva importància es fa especial èmfasi en la gestió a Internet, explicant detalladament la gestió basada en el protocol SNMP. Per poder comprendre adequadament els conceptes introduïts en l'assignatura, s'han de tenir els coneixements explicats a altres assignatures de xarxes (veure l'apartat de requisits).

Requisits

Per a un bon aprofitament de l'assignatura és recomanable haver cursat (o cursar) dos tipus d'assignatures:

1.- Assignatures de xarxes: necessàries per entendre l'objecte de la gestió de xarxes

2.- Assignatures de programació: necessàries perquè per fer les pràctiques de l'assignatura s'han de realitzar programes de comunicacions

Recomanables

Haver cursat amb aprofitament les assignatures:

20302 Programació - Informàtica I

22354 Programació Avançada

22357 Fonaments de Xarxes de Telecomunicació

22359 Xarxes d'Àrea Local i Intranets

22363 Arquitectura i Interconnexió de Xarxes

22364 Arquitectures d?Aplicacions en Xarxa

I haver cursat o cursar de forma simultània:

22369 Aplicacions i Serveis Telemàtics

Competències

Específiques

  • (CC6) Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contexts residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la seva posada en funcionament i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social

Genèriques

  • (CG5) Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica
  • (CG12) Habilitat per continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida (formació contínua)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Introducció

Conceptes generals de la gestió de xarxes (4 hores)

2 Àrees funcionals de la gestió de xarxes

Prestacions, falles, comptabilitat, seguretat i configuració (4 hores)

3 Model de gestió SNMP

Introducció (2 hores)

Notació ASN.1 (6 hores)

Protocol SNMPv1 ( (16 hores)

Millores a SNMPv1: SNMPv2 (12 hores)

Seguretat: SNMPv3 (6 hores)

Monitorització remota: RMON i RMON2 (4 hores)

4 Arquitectura de gestió integrada: TMN

Gestió a xarxes de telecomunicació genèriques (4 hores)

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Utilitzant aquest mètode expositiu s'introduiran els conceptes bàsics en què es fonamenta la gestió de xarxes, i relatius a la competència CC6

48
Classes pràctiques Classes de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Durant el curs es realitzaran un conjunt de pràctiques perquè els alumnes es comencin a introduir en el món de la gestió de xarxes. Els alumnes s'hauran d'organitzar en grups per realitzar l'activitat. En aquestes sessions es treballaran les competències CG5 i CG12. Es demanarà als alumnes que lliurin memòries de les pràctiques realitzades i que dediquin una part de les sessions a experimentar tasques de gestió decidides per ells mateixos.

10
Avaluació Examen parcial Grup gran (G)

La matèria de l'assignatura es dividirà en dues parts i al llarg del semestre l'alumne realitzarà 2 exàmens parcials (un durant el període lectiu i un segon control el dia de la convocatòria oficial de juny). Aquesta avaluació pot permetre validar els resultats obtinguts a través dels altres mètodes d'avaluació. Es tornaran a fer dos controls en el periode de recuperació. En l'avaluació es mesurarà l'assoliment de les competències CC6, CG5 i CG12.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi

L'alumne ha de consolidar els coneixements introduïts a les classes presencials

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura es basa en dos exàmens parcials, però també s'hauran de lliurar informes de les pràctiques que es realitzin i treballs que es plantejaran al llarg del curs. Aquestes activitats són obligatòries i s'han de superar amb èxit, per poder garantir que s'han assolit adequadament les competències CC6, CG5 i CG12. L'avaluació global d'aquestes activitats permetrà pujar la nota final fins a dos punts (sense superar mai el 10 en la nota final). Per aprovar l'assignatura, la nota mínima de cada parcial és de 5 sobre 10.

El mètode d'avaluació plantejat no requereix un itinerari específic per als estudiants a temps parcial (l'itinerari A és vàlid per a tots els estudiants).

En aquesta assignatura no s'ofereix la convocatòria anticipada.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

La matèria de l'assignatura es dividirà en dues parts i al llarg del semestre l'alumne realitzarà 2 exàmens parcials (un durant el període lectiu i un segon control el dia de la convocatòria oficial de juny). Aquesta avaluació pot permetre validar els resultats obtinguts a través dels altres mètodes d'avaluació. Es tornaran a fer dos controls en el periode de recuperació. En l'avaluació es mesurarà l'assoliment de les competències CC6, CG5 i CG12.

Criteris d'avaluació

Exactitud dels resultats obtinguts.
Claredat i intel·ligibilitat de l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 100% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

"SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2"; W. Stallings, Ed. Addison-Wesley
"Network Management: A Practical Perspective"; A. Leinwand, K. Fang, Ed. Addison-Wesley
"Manual de redacción para ingenieros"; L. Ochoa, A.C. Gómez,

Altres recursos

Notes de classe i altres materials que es proporcionaran a través de la plataforma Aula Digital