22202. Psicología Social de los Grupos y de las Organizaciones . Grupo 1

Identificación de la asignatura

Asignatura22202 - Psicología Social de los Grupos y de las Organizaciones
Grupo Grup 1 ( Campus Digital )
Año académico 2018-19
Créditos6 créditos
Periodo de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán
Titulación
  • Grado en Trabajo Social - Primer curso
  • Grado en Pedagogía (Plan 2016) - Primer curso
  • Grado en Educación Social - Primer curso

Profesores

Profesor/aHorario de atención alumnos
Hora de inicioHora de finDía de la semanaFecha de inicioFecha de finDespacho/Edificio
Maria Jesus Serrano Ripoll
mj.serranomj.serrano@uib.esuib.es
15:00h18:00h Martes 10/09/201830/06/2019 Guillem cifre. B-206

Contextualización

'Psicologia Social, dels grups i de les organitzacions' forma part de la matèria 'Fonaments psicològics de l'Educació Social' que ofereix les bases psicològiques necessàries per a poder realitzar les activitats socioeducatives pròpies d'aquesta professió.
L'objectiu de l'Educació Social és actuar en diferents situacions individuals o grupals per millorar-les tant des de la perspectiva personal com a comunitària.
Concretament, aquesta matèria es centra en els tres elements claus que la psicologia ofereix als plantejaments educatius en general: els propis processos bàsics de la psicologia, la psicologia del desenvolupament i la psicologia social. Així, està formada per tres assignatures.

Aquesta assignatura es correspon amb aquests últims continguts, els relatius a la psicologia social. Té com a finalitat que l'alumnat conegui els supòsits psicosocials que estan a la base dels processos d'intervenció socioeducativa.

Requisitos

L'assignatura té un carácter introductori i de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials ni recomanables en quant a coneixements i habilitats prèvies.

Competencias

L'assignatura Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part de la formació bàsica de l'alumnat en general i, en particular dels/les futurs/as professionals en intervenció socioeducativa.

Específicas

  • CE3. Conèixer els supòsits pedagògics i biopsicosocials que estan a la base dels processos d'intervenció socioeducativa, així com les característiques fonamentals dels entorns d'intervenció.
  • CE1. Comprensió dels processos, institucions i idees que s'han donat històricament i que han configurat els models actuals d'intervenció socioeducativa

Genéricas

  • CT1. Capacitat d'anàlisis i síntesi.
  • CT7. Capacitat crítica i autocrítica.
  • CT10. Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups.
  • CT11. Autonomia en l'aprenentatge

Básicas

Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos

Mòdul 1 Introducció i cognició social
Tema 1 Marc conceptual

Concepte de psicologia social. Introducció a la psicologia social. Principals marcs teòrics a psicologia social: psicoanàlisi social, conductisme social, sociocognitivisme.

Tema 2 Percepció social i cognició social

Percepció social: la percepció de persones; formació i maneig d'impressions. Introducció a alguns conceptes clau: cognició social; categorizació social i estereotips; atribució social; biaixos atributius

Mòdul 2 Actituds
Tema 3 Actituds

Concepte: conceptes unidimensional vs. tridimensional de les actituds. La relació entre actitud i conducta: la Teoria de l'Acció Raonada. Funcions de les actituds

Tema 4 Estratègies de canvi d'actitud

Estratègies lligades a l'experiència directa. Estratègies lligades a l'experiència socialment intervinguda. Canvi de conducta induït per incentiu

Mòdul 3 Grups
Tema 5 Estructura dels grups

El concepte de grup. Característiques estructurals dels grups. Tipus de grups

Tema 6 Processos grupals (I)

Socialització grupal. Formació d'un nou grup. Comunicación entre els grups

Tema 7 Processos grupals (II)

Lideratge grupal. Cohesió grupal. Influència del grup sobre el rendiment. Eficàcia grupal

Tema 8 Conflicte, cooperació i relacions entre grups

El conflicte d' interesos. Resolució del conflicte d'interessos entre persones. Resolució del conflicte d'interessos entre grups

Mòdul 4 Influència social i comportament col·lectiu
Tema 9 Els processos d' influència social

Normalització. Conformitat. Acceptació. Obediència. Innovació.

Tema 10 Comportament i moviments col·lectius

Conducta col·lectiva. Massa o multitud. Moviments social o col·lectius

Mòdul 5 Organitzacions
Tema 11 Organitzacions: concepte i característiques

Concepte i característiques

Tema 12 Principals processos organitzacionals

Motivació organitzacional. Presa de decisions (polarització i pensament grupal)

Metodología docente

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (autònom) previstes en l'assignatura a fi de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.
Amb l'objectiu d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumnat, l'assignatura formarà part del projecte Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumnat tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professorat, un calendari amb notícies d'interès, documents electrònics i enllaços a Internet útils per a la realització de les pràctiques de l'assignatura i altres eines per a l'aprenentatge.

Volumen de trabajo

A la taula següent es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 Crèdit ECTS = 25 hores de treball de l'alumnat)

Actividades de trabajo presencial (1,8 créditos, 45 horas)

ModalidadNombreTip. agr.DescripciónHoras
Clases teóricas Classes magistrals Grupo grande (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professorat establirà els fonaments teòrics dels diferents mòduls que composen l'assignatura. A més, es donarà informació per a cada mòdul sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'emprar l'alumnat per preparar de forma autònoma els seus continguts.

26
Clases prácticas Pràctica presencial 1: Experimentació a Psicologia Social Grupo mediano (M)

Es durà a terme una activitat pràctica a fi d'aprofundir en aquestes qüestions i conèixer la seva aplicabilitat a la realitat social. Una vegada realitzada l'activitat, l'alumnat haurà de presentar un informe per escrit on relacioni els aspectes que s'han treballat en la sessió presencial amb els continguts teòrics estudiats sobre aquesta temàtica, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

2
Clases prácticas Pràctica presencial 2: Projecte final de curs Grupo mediano (M)

L'alumnat haurà de triar un tema de canvi d'actitud i realitzar una proposta de programa de canvi d'actitud en grup (màxim 4 persones). Aquesta proposta serà exposada al grup-classe durant les activitats presencials 5 i 6 (Comunicació i habilitats en la presentació i defensa de projectes)

2
Clases prácticas Pràctica presencial 4: La influència social Grupo mediano (M)

Es durà a terme una activitat pràctica a fi d'aprofundir en aquestes qüestions i conèixer la seva aplicabilitat a la realitat social. Una vegada realitzada l'activitat, l'alumnat haurà de presentar un informe per escrit on relacioni els aspectes que s'han treballat en la sessió presencial amb els continguts teòrics estudiats sobre aquesta temàtica, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

2
Clases prácticas Pràctica presencial 5: Comunicació i habilitats en la presentació i defensa de projectes Grupo mediano (M)

En aquesta sessió pràctica s'exposarà al grup-classe la proposta de canvi d'actitud formulada a partir de l'activitat pràctica 2 (Estratègies de canvi d'actituds)

2
Clases prácticas Pràctica presencial 3: Estereotips, prejudicis i discriminació. Maneig d'impressió Grupo mediano (M)

Es durà a terme una activitat pràctica a fi d'aprofundir en aquestes qüestions i conèixer la seva aplicabilitat a la realitat social. Una vegada realitzada l'activitat, l'alumnat haurà de presentar un informe per escrit on relacioni els aspectes que s'han treballat en la sessió presencial amb els continguts teòrics estudiats sobre aquesta temàtica, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

2
Clases prácticas Pràctica presencial 6: Reflexió i posada en comú Grupo mediano (M)

Aquesta sessió té com a finalitat la reflexió i posada en comú de les aportacions de l'assignatura en el conjunt dels estudis.

2
Tutorías ECTS Tutories grupals Grupo pequeño (P)

Permetrà tant la presa de contacte com la planificació de les tasques i, si escau, l'anàlisi de les dificultats que puguin sorgir en l'esdevenir de l'assignatura.

2
Evaluación Examens parcials Grupo grande (G)

Durant el curs es realitzaran proves o examens parcials que permetran determinar si l'alumnat coneix i sap aplicar els conceptes estudiats.

3
Evaluación Examen final Grupo grande (G)

Aquell alumnat que, havent realitzat les activitats pràctiques obligatòries, no superi els examens parcials podrà optar a la realització d'un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al període de recuperació.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial (4,2 créditos, 105 horas)

ModalidadNombreDescripciónHoras
Estudio y trabajo autónomo individual Estudi i preparació d'examens

Una vegada preparats els materials corresponents a cada tema, l'alumnat disposarà dels elements necessaris per organitzar l'estudi individual dels mateixos.

A més, com a part d'aquestes activitats d'estudi i treball autònom individual, l'alumnat haurà de confeccionar els informes de les pràctiques realitzades seguint l'esquema assenyalat pel professorat descrit anteriorment.

64
Estudio y trabajo autónomo en grupo Estudi i treball en grup

Com a part de l'aquestes activitats d'estudi i treball autònom en grup, l'alumnat haurà d'organitzar-se per grups i confeccionar els informes de pràctics que així ho requereixin, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

41

Riesgos específicos y medidas de protección

Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Hi ha 3 itineraris a fi de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'assignatura:
It A: Modalitat presencial. Assistència obligatòria a les classes pràctiques com prerrequisit per superar l'assignatura segons aquest itinerari. Per causes de força major degudament justificades, serà possible admitir la falta a 1 de les activitats pràctiques.
Durant les classes pràctiques l'alumnat haurà de realitzar activitats previstes. La realització d'aquestes (4 avaluables en total) i l'elaboració i presentació dels informes de cadascuna d'elles, descrits en l'apartat, donarà lloc a una puntuació màxima de 3 punts (30%) (són activitats No Recuperables). Aquell alumnat que incompleixi els requisits d'assistència mínima haurà de realitzar l'itinerari B i aquells informes que no siguin lliurats dintre del termini no seran qualificats.
Una prova d'avaluació parcial, que donarà lloc a una puntuació mitjana amb un màxim de 3,5 (35%) punts. No és obligatòria ni recuperable.
It B: Modalitat no presencial. L'alumnat que esculli aquest itinerari haurà de realitzar i lliurar al professorat les activitats previstes per a cada sessió de pràctiques i/o aquelles activitats substitutives equivalents mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle on tindrà a la seva disposició els materials necessaris i les instruccions per a la realització d'aquestes activitats. La no presencialitat es compensarà amb un treball de major profunditat (més extensió, més elaboració teòrica, ?). La realització d'aquestes activitats pràctiques (no presencials en aquest cas) donarà lloc a una puntuació màxima de 3 punts (30%).
Una prova d'avaluació parcial, que donarà lloc a una puntuació mitjana amb un màxim de 3,5 (35%). No és obligatòria ni recuperable.
Itinerari C: Examen final: Aquell alumnat que, havent realitzat l'itinerari A o B, no hagi aconseguit superar amb èxit les proves d'avaluació parcial tindrà la possibilitat de realitzar un examen final global corresponent al període de recuperació.
A més, l'alumnat ha de tenir en compte que:
- D'acord amb el Reglament Acadèmic de la Universitat (Articles 33 i 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura, en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentades com a pròpies de l'alumnat. Concórrer en un frau d'aquest tipus suposarà l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) en la convocatòria anual.
- Durant les sessions acadèmiques no està permesa la utilització de telefonia mòbil i l'ús inadequat de l'ordinador.

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de los elementos de evaluación incluidos en guias docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor, una minusvaloración en la calificación que puede suponer la cualificación de «suspenso 0» en la evaluación anual de la asignatura".

Pràctica presencial 1: Experimentació a Psicologia Social
Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas ( no recuperable )
Descripción

Es durà a terme una activitat pràctica a fi d'aprofundir en aquestes qüestions i conèixer la seva aplicabilitat a la realitat social. Una vegada realitzada l'activitat, l'alumnat haurà de presentar un informe per escrit on relacioni els aspectes que s'han treballat en la sessió presencial amb els continguts teòrics estudiats sobre aquesta temàtica, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

Criterios de evaluación

Participació a el aula i confección individual de l'informe de la pràctica (o actividats substitutories modalitat B)

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario C

Pràctica presencial 2: Projecte final de curs
Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas ( no recuperable )
Descripción

L'alumnat haurà de triar un tema de canvi d'actitud i realitzar una proposta de programa de canvi d'actitud en grup (màxim 4 persones). Aquesta proposta serà exposada al grup-classe durant les activitats presencials 5 i 6 (Comunicació i habilitats en la presentació i defensa de projectes)

Criterios de evaluación

Participació a el aula i confección individual de l'informe de la pràctica (o actividats substitutories modalitat B)

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario C

Pràctica presencial 4: La influència social
Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas ( no recuperable )
Descripción

Es durà a terme una activitat pràctica a fi d'aprofundir en aquestes qüestions i conèixer la seva aplicabilitat a la realitat social. Una vegada realitzada l'activitat, l'alumnat haurà de presentar un informe per escrit on relacioni els aspectes que s'han treballat en la sessió presencial amb els continguts teòrics estudiats sobre aquesta temàtica, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

Criterios de evaluación

Participació a el aula i confección individual de l'informe de la pràctica (o actividats substitutories modalitat B)

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario C

Pràctica presencial 5: Comunicació i habilitats en la presentació i defensa de projectes
Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos ( no recuperable )
Descripción

En aquesta sessió pràctica s'exposarà al grup-classe la proposta de canvi d'actitud formulada a partir de l'activitat pràctica 2 (Estratègies de canvi d'actituds)

Criterios de evaluación

Participació a el aula i confección individual de l'informe de la pràctica (o actividats substitutories modalitat B)

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario C

Pràctica presencial 3: Estereotips, prejudicis i discriminació. Maneig d'impressió
Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas ( no recuperable )
Descripción

Es durà a terme una activitat pràctica a fi d'aprofundir en aquestes qüestions i conèixer la seva aplicabilitat a la realitat social. Una vegada realitzada l'activitat, l'alumnat haurà de presentar un informe per escrit on relacioni els aspectes que s'han treballat en la sessió presencial amb els continguts teòrics estudiats sobre aquesta temàtica, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de pràctiques de l'assignatura

Criterios de evaluación

Participació a el aula i confección individual de l'informe de la pràctica (o actividats substitutories modalitat B)

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario C

Examens parcials
Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve ( no recuperable )
Descripción

Durant el curs es realitzaran proves o examens parcials que permetran determinar si l'alumnat coneix i sap aplicar els conceptes estudiats.

Criterios de evaluación

Realització correcta de la prova de resposta curta

Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario C

Examen final
Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve ( recuperable )
Descripción

Aquell alumnat que, havent realitzat les activitats pràctiques obligatòries, no superi els examens parcials podrà optar a la realització d'un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al període de recuperació.

Criterios de evaluación

Realització correcta de la prova de resposta curta

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario C

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Myers, D.G. (2007). Explorando la psicología social. Madrid: Ed. McGraw-Hill. 4a. edición.
Myers, D.G. (2005). Psicología social. Madrid: Ed. McGraw-Hill. 8a. edición.
Baron, R.A. y Byrne, D. (2008). Psicología social. Madrid: Prentice Hall. 8 a. edición.

Bibliografía complementaria

GÓMEZ, L.; CANTO, J. M. Psicología social. Madrid: Eudema, 1996.
MARTÍNEZ, C. Psicología de los grupos : elementos básicos y dinámica. Murcia: Diego Marín Editor, 2001.
MORALES, J.F. y OLZA, M. (coor) (1996) Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: Ed. Mcgraw-Hill.
MORALES, J.F. [et al.]. Psicología social. Madrid: Prentice Hall, 2002.
MORALES, J. F. (coord.). Psicología social. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1999.

Otros recursos

ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A.; TORREGROSA, J. R. (coord.). Psicología social aplicada. Madrid: McGraw-Hill, 1996.
BALAGUER, I.; VALCÁRCEL, M. P. Introducción a la psicología social. Historia, teoría y método. Valencia: Nau Llibres, 1993.
CANTO, J. M. Psicología de los grupos: estructura y procesos. Málaga: Ediciones Aljibe, 1998.
CERRO, A. del. El psicólogo y la organización. Teoría y práctica de la psicología de las organizaciones. Barcelona: PPU, 1991.
CLEMENTE, M. Psicología social. Técnicas de Investigación social. Madrid: Eudema, 1993.
GIL, F.; ALCOVER DE LA HERA, C. M. Introducción a la psicología de los grupos. Madrid: Pirámide, 1999.
GIL, F.; ALCOVER DE LA HERA, C. M. Introducción a la psicología de las organizaciones. Madrid: Alianza Editorial, 2003
HEWSTONE, M. [et al.]. Introducción a la Psicología social. Una perspectiva europea. Barcelona: Ariel, 1994.
HUICI, C. (dir.). Estructura y procesos de grupo. Toms I i II. Madrid: UNED, 1985.
JAVALOY, F. [et al.]. Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice Hall, 2001.
PAEZ, D. [et al.]. Psicología social, cultura y educación. Madrid: Prentice Hall, 2003.

La bibliografía de la asignatura se complementará y actualizará al inicio del semestre correspondiente con los links y novedades editoriales que puedan irse generando