22139. Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Juana Llabrés Ferrer
joana.llabresjoana.llabres@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola es troba ubicada al segon quadrimestre del tercer curs dins el Mòdul Dificultats d'Aprenentatge. Alhora es troba emmarcada dins la menció de SUPORT EDUCATIU, essent una optativa necessària per aquesta menció i essent la continuació natural de l'assignatura obligatòria d?Educació Inclusiva.
Es tracta d'una assignatura optativa que esrelaciona i es coordina amb les altres optatives d'aquest mòdul, formant una unitat temàtica de formació per atendre a tots els alumnes dels centres educatius des de la inclusió, sense excepcions ni discriminacions.
Aquesta assignatura tracta des de la perspectiva de l'educació inclusiva els models, perspectives i conceptes per a la intervenció dels alumnes NESE a l'àmbit de l'educació ordinària enles etapes educatives del segon cicle d'educació infantil i l'etapa d'educació primària, no des de la perspectiva individual i deficitària, sinó des d'una opció contextual tant a nivell de centre com d'aula.
L'assignatura es proposa treballar competències com el treball cooperatiu, la capacitat crítica i d'anàlisi o el disseny, organització i avaluació de contextos d'aprenentatge; sempre en el marc d'una perspectiva sistèmica que entén l'escola de forma global en què el suport està implícit.

Requisits

Per cursar l'assignatura no hi ha cap requisit, però és més profitosa l'assignatura si s'estan cursant les pràctiques en algun centre educatiu, ja que permet una major relació entre la teoria i lapràctica.

Recomanables

Realitzar algun tipus de pràctiques en un centre educatiu.

Competències

Específiques

 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i distints ritmes d?aprenentatge (competència 1.1.6)
 • Mostrar una actitud de valoració i respecte cap la diversitat de l'alumnat, qualssevol que siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballi més directament (competència 1.1.8)
 • Prendre consciència i valorar les implicacions i dificultats de la professió docent en el món actual i potenciar una actitud positiva davant la formació continuada, entenent que el fet educatiu és una tasca permanent, sempre inacabada ( competència 1.2.5.)

Genèriques

 • Promoure el treball i l?esforç individual i cooperatiu (competència 1.2.12)
 • Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar en el període 6-12 (competència 1.3.2)
 • Desenvolupar actituds que afavoreixin la relació, participació i comunicació de la família en la vida dels centres (competència 1.3.9.)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 La normativa legal vigent

1.1. El marc legal general de la LOE i la LOMCE. Marc legal vigent en el moment de cursar l'assignatura

1.2. Instruccions per a l?organització i el funcionament dels centres públics de segon cicle d?educació infantil i primàriaper al curs 2017-2018

1.3. Decret 39/2011, de 29 d?abril, pel qual es regula l?atenció a la diversitat i l?orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics

Tema 2 Alguns plantejaments claus per a la intervenció

2.1. El concepte d'infant

2.2. Què entenem per aprenentatge?

2.2. L?escola inclusiva com a punt de partida

Tema 3 Intervenció a nivell de centre

3.1. Les competències: base de la intervenció

3.2. L?organització del centre i els suports

3.3. La participació i implicació de les famílies

3.4. Les aportacions dels serveis complementaris d?ajuda a l?escola

Tema 4 L?aula centre de la intervenció

4.1. De la programació d'aula a les adaptacions curriculars

4.2. Estratègies metodològiques per atendre a la diversitat

Tema 5 Alumnat NESE

5.1. Autisme

5.2. Discapacitat motòrica

5.3. Trastorns de conducta

5.4. Discapacitat visual

5.5. DEAS

5.6. TDAH

5.7. Alumnes hospitalitzats

5.8. Discapacitat Intel·lectual

5.9. Altes capacitats

5.10. Discapacitat auditiva

Metodologia docent

Aquesta assignatura es basa en una metodologia activa per part d'alumnat i professorat. Tot i que presentem les sessions en teòriques i pràctiques, en totes les sessions es fomenta i es propicia un clima on l'alumne és un agent actiu del seu aprenentatge, per tant, on és imprescindible fer aportacions, crítiques i anàlisis de diferents situacions educatives. L'apenenatatge coopertaiu serà una estratègia sobre la qual es basarà aquesta assignatura.

Activitats de treball presencial (1,88 crèdits, 47 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Fonaments teòrics Grup gran (G)
 • Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d?exposicions, estudis de casos i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.
 • En aquestes sessions es comptarà amb la presència de diferents experts.
20
Classes pràctiques Reflexió teoria- pràctica Grup gran (G)

En aquestes classes es treballaran aspectes com:

 • Anàlisi i interpretació de situacions d?aprenentatge
 • Posada en comú d'activitats treballades en petit grup.
 • Dramatitzacions de diferents situacions educatives.
 • Anàlisi de casos i d'experiències educatives viscudes en el període de pràctiques.
 • Creació i utilització d'un bloc o carpeta d'aprenantatgecom a eina de reflexió i anàlisi.
 • Analisi de lectures seleccionades (català, castellà i anglès)
15
Classes pràctiques Exposició treball de grup Grup gran (G)
 • L'alumnat haurà de realitzar una exposició del tema treballat. L'exposició suposarà un 10% de la qualificació
10
Avaluació Examen Grup gran (G)
 • Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit de síntesi. La realització de l'examen suposarà un 30% de la qualificació
2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,12 crèdits, 103 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Bloc o carpeta d'aprenentatge
 • Creació d'un bloc individual o carpeta d'aprenentatge. A l'inci de l'assignatura s'explicarà com s'ha de dur a terme. La realització del bloc suposarà un 20% de la qualificació
33
Estudi i treball autònom individual Treball individual
 • Els alumnes participaran conjuntament amb el grup de segon en en el curs de l'assignatura Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar en un projecte d'innovació titulat "Les tutories entre iguals com a eina d'aprenentatge cooperatiu". La participació en els grups col·laboratius suposarà un 20% de la qualificació. Cada alumne/a de tercer serà tutor d'un alumne de segon per dur a terme l'activitat. A principi del curs es concretaran les dates.
20
Estudi i treball autònom en grup Treball de grup
 • Realització d'un treball en grup a partir d'un tema proposat per la professora. A l'inici de l'assignatura es facilitaran les orientacions per a la realització del treball. El treball suposarà un 20%de la qualificació.
50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar totes les parts. L'assistència mínima per aprovar l'assignaturaés d'un 80% dels crèdits pràctics . La nota final serà el resultat de la mitjana de totes les parts. Per aprovar l'assignatura l'alumnat ha de treure un mínim d?un 5 a cadascuna de les parts avaluables.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Fonaments teòrics
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció
 • Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d?exposicions, estudis de casos i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.
 • En aquestes sessions es comptarà amb la presència de diferents experts.
Criteris d'avaluació

A partir de les activitats i propostes de classe: capacitat de reflexió, anàlisi, documentació i creativitat.
Capacitat per demostrar els coneixements adquirits, així com la claredat i coherència expositiva.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Reflexió teoria- pràctica
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

En aquestes classes es treballaran aspectes com:

 • Anàlisi i interpretació de situacions d?aprenentatge
 • Posada en comú d'activitats treballades en petit grup.
 • Dramatitzacions de diferents situacions educatives.
 • Anàlisi de casos i d'experiències educatives viscudes en el període de pràctiques.
 • Creació i utilització d'un bloc o carpeta d'aprenantatgecom a eina de reflexió i anàlisi.
 • Analisi de lectures seleccionades (català, castellà i anglès)
Criteris d'avaluació

A partir de les activitats i propostes de classe: capacitat de reflexió, anàlisi, documentació i creativitat. S'han d'haver lliurat totes les activitats pràctiques per tal de poder superar l'assignatura.
És obligatori assistir a un 80% dels crèdits pràctics.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Exposició treball de grup
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció
 • L'alumnat haurà de realitzar una exposició del tema treballat. L'exposició suposarà un 10% de la qualificació
Criteris d'avaluació

L'alumnat ha de realitzar l'exposició del treball de grup. És obligatori participar en aquesta exposició.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció
 • Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit de síntesi. La realització de l'examen suposarà un 30% de la qualificació
Criteris d'avaluació

Realització d'una prova final de síntesis.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Bloc o carpeta d'aprenentatge
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció
 • Creació d'un bloc individual o carpeta d'aprenentatge. A l'inci de l'assignatura s'explicarà com s'ha de dur a terme. La realització del bloc suposarà un 20% de la qualificació
Criteris d'avaluació

Creació i seguiment d'un bloc/ carpeta d'aprenentatge.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Treball individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció
 • Els alumnes participaran conjuntament amb el grup de segon en en el curs de l'assignatura Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar en un projecte d'innovació titulat "Les tutories entre iguals com a eina d'aprenentatge cooperatiu". La participació en els grups col·laboratius suposarà un 20% de la qualificació. Cada alumne/a de tercer serà tutor d'un alumne de segon per dur a terme l'activitat. A principi del curs es concretaran les dates.
Criteris d'avaluació

Realització d'un treball indivual juntament amb l'alumnat de segon que cursa l'assignatura " Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar ".

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Treball de grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció
 • Realització d'un treball en grup a partir d'un tema proposat per la professora. A l'inici de l'assignatura es facilitaran les orientacions per a la realització del treball. El treball suposarà un 20%de la qualificació.
Criteris d'avaluació

Realització d'un treball en grup a partir d'un tema proposat per la professora.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica

 • AAVV. (2004). Atendre la diversitat a l?escola. El paper del mestre de suport. Palma: Lleonard Muntaner
 • Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe
 • Booth, T. & Ainscow. M. (2002).Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva.Index for inclusión. Madrid: Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.
 • Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, L. (2002). Index for inclusion.Developing learning and participation in schools.
 • Decret 39/2011. de 29 d'abril, pel qual es regula l?atenció a la diversitat i l?orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
 • Echeita, G. (2006).Educación para la inclusión o educación sin exclusionesMadrid: Narcea.
 • Elboj, C.; Puigdellívol, I.; Soler, M.; Valls, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona: Graó.
 • Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó.
 • Giné, C. y Font, J. (2007). El alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo. En Joan Bonals y Manuel Sánchez-Cano (coord.)Manual de asesoramiento pedagógico(pp. 879-914). Barcelona: Editorial Grao.
 • Instruccions per a l?organització i el funcionament dels centres públics de segon cicle d?educació infantil i primària (CEIP) per al curs 2016-2017
 • Pujolas, P. (2001)Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Málaga: Aljibe
 • Pujolàs, P. (2008). 9 Ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó
 • Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre.L?avaluació per millorar els aprenentatges de l?alumnat en el marc del currículum per competències. Generalitat de Catalunya. Departament d?Educació. Direcció General de l?Educació Básica i el Batxillerat.

Bibliografia complementària

 • Arànega, S i Domenech, J. (2001). La educación primaria. Retos, dilemas y propuestas. Barcelona: Graó.
 • Gimeno, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata.
 • Imbernon, F. (coord.) (2005). Vivències de mestres: compartir des de la pràctica educativa. Barcelona: Graó.
 • Marchesi, A. (2004) Qué será de nosotros los malos alumnos. Madrid: Alianza Ensayo

Altres recursos

 • Al llarg de l'assignatura s'aniran facilitan altres recursos: webs, aplicacions educatives, eines per crear i compartir documents.