21767. Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Segon curs
  • Grau de Matemàtiques - Quart curs
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
José Luis Lisani Roca
joseluis.lisanijoseluis.lisani@uib.esuib.es
Responsable
11:00h12:00h Dijous 17/02/202005/06/2020 Despatx del professor (239 Anselm Turmeda)
11:00h12:00h Dimarts 17/02/202005/06/2020 Despatx del professor (239 Anselm Turmeda)

Contextualització

Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal és una assignatura obligatòria del segon semestre del segon curs dels estudis del Grau de Telemàtica.

Es tracta d'una assignatura del Mòdul Comú de Telecomunicacions i el seu objectiu és donar a conéixer els fonaments teòrics del processsament digital del senyal i les seves aplicacions al camp de les telecomunicacions.

Molts dels conceptes que s'estudiaran seran una extensió, al cas digital, dels estudiats per a senyals analògics en l'assignatura Senyals i Sistemes. També s'analitzarà el procés de conversió entre senyals analògics i digitals (teoria del mostreig).

Els conceptes explicats en aquesta assignatura s'utilitzen en les següents assignatures de la carrera: Xarxes d'Àrea Local i Intranets, Xarxes d'Operadora, Instal.lacions de Telecomunicació i Xarxes Multimedia

Requisits

Essencials

Senyals i Sistemes (conceptes bàsics de senyals i sistemas i anàlisi espectral de senyals)

Recomanables

Càlcul (sèries de potències), Càlcul II (nombres complexes, integració), Senyals i sistemes (sèries i transformada de Fourier)

Competències

L'assignatura de Fonaments i Aplicacions del Processament Digital del Senyal té assignada una sèrie de competències, específiques i genèriques, que es descriuen al següent apartat amb la voluntat de contribuir a la seva adquisició.

Específiques

  • CC1 Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
  • CC5 Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferentes alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les perturbacions i el renou i els sistemes de modulació analògica i digital.

Genèriques

  • CG6 Oral: claretat i fluidesa en la presentació de resultats, productes o serveis, tant en audiències especialitzades com no especialitzades.
  • CG12 Habilitat per continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida (formació contínua).

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 (8h) Introducció als senyals digitals

Senyals analògics, discrets en el temps i digitals.

Senyals bàsics.

Operacions bàsiques entre senyals.

Convolució i correlació.

Senyals ortogonals.

Tema 2 (8h) Sistemes

Classificació dels senyals.

Sistemes lineals invariants en el temps.

Resposta impulsional.

Sistemes IIR i FIR.

Tema 3 (14h) Transformada Z

Transformada Z.

Regió de convergència.

Diagrama de pols i zeros.

Transformada inversa.

Interpretació de propietats del sistema.

Realització de sistemes discrets.

Tema 4 (20h) Anàlisi de Fourier

Transformada de Fourier de senyals discrets.

Teoria del mostreig.

Blocs A/D i D/A

Tema 5 (10h) Filtres digitals

Introducció al filtratge de senyals.

Filtres espacials.

Filtres freqüencials.

Filtres FIR de fase lineal.

Nocions de disseny de filtres.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu s'establiran els fonaments teòrics així com
exemples pràctics que ajudin a comprendre la base teòrica de la matèria.

24
Classes pràctiques Classes de problemes Grup gran (G)

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà
en pràctica els procediments i les eines exposades en les classes teòriques.

23
Classes de laboratori Pràctiques amb ordinador Grup mitjà (M)

Mitjançant l'ús d'eines informàtiques, l'alumne posarà
en pràctica els procediments i les eines exposades en les classes teòriques i de problemes

6
Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G)

Examens parcials de l'assignatura per avaluar l'adquisició de les
competències específiques i algunes genèriques.

3
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Examen final de l'assignatura per avaluar l'adquisició de les competències
específiques i algunes genèriques.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Entrega de problemes (itinerari B)

Entrega de exercicis proposats de maneraindividual a cada alumne. Seràn similars als explicats en classe.

0
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi teòric i resolució de problemes

L'alumne treballarà ja sigui de manera autònoma o en grup per aconseguir la comprensió
dels conceptes teòrics introduïts. A partir d'una sèrie d'exercicis i problemes l'alumne
podrà contrastar si ha assolit els objectius marcats.

75
Estudi i treball autònom individual o en grup Pràctiques d'ordinador

Entrega de treballs individuals pràctics amb ordinador per avaluar l'adquisició de les
competències específiques i algunes genèriques.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Itinerari A (avaluació contínua presencial)(per la gent que NO justifica que no pot assistir a classe per motius laborals)

Hi ha 1 activitat no presenciald'avaluació contínua (entrega de pràctiques) i 3 activitats presencials d'avaluació contínua (controls). Les activitats d'avaluació contínua compten un 50% de la nota final i l'examen final l'altra 50%.

S'exigirà una nota mínima de 4 en l'examen final per aprovar l'assignatura.

Itinerari B (avaluació contínua no presencial) (per a la gent que justifca que no pot assistir a classe per motius laborals)

Hi ha 4 activitats no presencials d'avaluació contínua (entrega de pràctiques i entrega d'exercicis). Les activitats d'avaluació contínua compten un 50% de la nota final i l'examen final l'altra 50%.

S'exigirà una nota mínima de 4 en l'examen final per aprovar l'assignatura.

Nota:

  • la pràctica d'ordinador només serà recuperable per a aquells que hagin suspès l'assignatura a la convocatòria de juny.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Exàmens parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

Examens parcials de l'assignatura per avaluar l'adquisició de les
competències específiques i algunes genèriques.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Examen final de l'assignatura per avaluar l'adquisició de les competències
específiques i algunes genèriques.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Entrega de problemes (itinerari B)
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( no recuperable )
Descripció

Entrega de exercicis proposats de maneraindividual a cada alumne. Seràn similars als explicats en classe.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Pràctiques d'ordinador
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Entrega de treballs individuals pràctics amb ordinador per avaluar l'adquisició de les
competències específiques i algunes genèriques.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els alumnes disposaran, a Aula Digital, d'apunts i llistes de problemes del professor

Bibliografia bàsica

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, S.W. Smith, California Technical Publishing

Signal Processing for Communications, P. Prandoni, M. Vetterli

Bibliografia complementària

A.V. Openheim, R.W. Schafer: Discrete-time signal processing. Prentice-Hall, 1989.

A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, S.H. Nawab: Signals and Systems. Prentice Hall, 1997.

J.G. Proakis, D.G. Manolakis: Digital signal processing. Principles, algorithms and applications. MacMillan Publishing, 1992.