Listen

21338. Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21338 - Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport
Grup Grup 1
Any acadèmic 2019-20
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Juan Tomás Escudero López
jtomas.escuderojtomas.escudero@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura té com a objectiu proporcionar a l'alumne una formació bàsica dins PAFE (fonaments teòrics i la seva vesssant aplicada). Es pretèn que l'alumne pugui aconseguir una base adequada per endinsar-se dins els diferents àmbits d'actuació PAFE. És un coneixement que podrà permetre a l'alumne desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors relacionats amb aquesta disciplina.

Requisits

Competències

Específiques

  • CE4. Comprendre les lleis i principis bàsics que regeixen els procesos psicològics, la seva dinàmica i interrelació i identificar els factors que influeixen en cadascun dels procesos mentals dels esportistes.

Transversals

  • CT5. Capacitat per a resoldre problemes .
  • CT9. Capacitat per a traslladar la teoria a la pràctica

Genèriques

  • CT1.Capacitat d'anàlisi i síntesi
  • CT3. Capacidad de comunicació eficaç oral y escrita.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Bloc1. Introducció PAFE .

Unitat Didactica 1. Aspectes preliminars i conceptes bàsics.

Unitat Didàctica 2. Desenvolupament disciplina. Relació PAFE amb altres ciències de l'esport. Fonts documentals per a l'estudi de la PAFE.

Bloc 2. Variables psicològiques en PAFE .

Unitat Didàtica 3. Variables psicològiques esportista. Aprenentatge motor. Arousal. Atenció. Motivació. Emoció. Presa de decisions.

Unitat Didàctica 4. Variables psicològiques equip.Cohesió i cooperació. Lideratge.

Bloc 3. Metodologia PAFE .

Unitat Didàctica 5. Avaluació Psicològica.Tipus.Tècniques d'avaluació.

Unitat Didàctica 6. Intervenció Psicològica. Tipus. Tècniques d'intervenció.

Bloc 4. Altres Factors en PAFE .

Unitat Didàctica 7. Lesions esportives.

Unitat Didàctica 8. Factors Psicosocials en PAFE.

Unitat Didàctica 9. Activitat Física i estils de vida saludables.

Metodologia docent

La metodologia docent que es farà servir en aquesta assignatura contempla dos tipos d'activitat per part de l'alumnat:

1) Activitats de tipus presencial, que bàsicament es duràn a terme a partir de les classes teòriques i classes pràctiques.

2) Activitats de tipus no presencial, que es duràn a terme a partir del plantejament de tasques a realitzar per part de l'alumne de forma autònoma i individual o de forma grupal.

Activitats de treball presencial (1,5 crèdits, 37.5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor exposarà els continguts temàtics de l'assignatura. A més; es donarà informació, per a cada unitat didàctica, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

28
Classes pràctiques Pràctiques presencials 1 Grup mitjà (M)

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriques.

6.5
Avaluació Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al periòde de recuperació. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne ha assolit els coneixements derivats d'aquesta assignatura. Cada examen global tindrà una durada de dos hores.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (1,5 crèdits, 37.5 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació d'examen

Es proposarà l'alumne l'informació (continguts i exercicis) rellevant per a
preparar l'examen global

20
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

Després de l'exposició per part del professor a les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada unitat didàctica, les referències, llibres i manuals que han de consultar.

10
Estudi i treball autònom individual o en grup Exercicis pràctiques 2

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis, l'alumne posarà en pràctica
els coneixements assolits a les classes pràctiques presencials. Es facilitarà
als estudiants una sèrie d'exercicis que hauran de ser resolts pels alumnes
i lliurats per escrit.

7.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques presencials 1
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriques.

Criteris d'avaluació

Adequació de l'análisi i dels procediments aplicats a les tasques proposades.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al periòde de recuperació. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne ha assolit els coneixements derivats d'aquesta assignatura. Cada examen global tindrà una durada de dos hores.

Criteris d'avaluació

Els alumnes hauràn d'aconseguir en aquesta prova com a mínim una qualificació igual o major a 5 per tal d'aconseguir obtenir la ponderació que correspongui d'questa activitat d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 45%

Exercicis pràctiques 2
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis, l'alumne posarà en pràctica
els coneixements assolits a les classes pràctiques presencials. Es facilitarà
als estudiants una sèrie d'exercicis que hauran de ser resolts pels alumnes
i lliurats per escrit.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Dins aquest apartat es proposen els recursos bibliogràfics que tracten els continguts de les unitats didàctiques proposades en aquesta assignatura.

Bibliografia bàsica


UAL-UAB (1992-actualitat). Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. (www.rpdonline.
com).
Weinberg, R.S. & Gould, D. (2010) Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio Físico. Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A.