21243. Responsabilitat Social i Ètica Empresarial . Grup 82

Identificació de l'assignatura

Assignatura21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
Grup Grup 82 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau d'Administració d'Empreses - Quart curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Cinquè curs
  • Grau de Turisme - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Aleix Calveras Maristany
aleix.calverasaleix.calveras@uib.esuib.es
(Responsable)
15:00h16:00h Dilluns 10/09/201828/06/2019 DB106 / Edifici Jovellanos
Patricia Horrach Rosselló
patricia.horrachpatricia.horrach@uib.esuib.es
(Responsable)
13:00h14:00h Dimarts 10/09/201810/02/2019 Despatx subdirecció - Arxiduc Lluís Salvador
13:00h14:00h Dilluns 11/02/201908/09/2019 Despatx subdirecció - Arxiduc Lluís Salvador

Contextualització

Les empreses tenen un paper central a la societat actual i han d?estar preparades per poder respondre a les diferents demandes que se li plantegen des de diferents col?lectius d?aquesta societat. Afortunadament, cada cop hi ha més exemples del món de l?empresa que mostren com la maximització del benefici i la generació de valor per als accionistes són compatibles amb polítiques empresarials que afavoreixen, també, objectius socials i mediambientals. Així doncs, aquesta assigantura té com a objectiu contribuir a la formació necessària per tal que aquests exemples d?empreses siguin cada cop més nombrosos. Donada la realitat empresarial Balear, es pararà especial atenció a la RSE de les empreses turístiques.

Requisits

Aquesta assignatura no té requisits previs, però és recomanable que els alumnes ja tinguin aprovades les assignatures prèvies d'organització de les empreses del Grau d'Administració d'Empreses i del Grau de Turisme, "Introducció a l'empresa", i "Estratègia empresarial".

Competències

Amb aquesta assignatura l'alumne segueix el procés d'adquisició de competències genèriques i específiques desenvolupades a les assignatures relacionades amb l'estudi de l'organització de l'empresa. En concret es reforcen les competències relatives a la capacitat de prende decisions estratègiques i de gestió relacionades amb el grups d'interès de les empreses.

Específiques

  • GTUR. CE2. Adquirir una visió integral del fenòmen turístic i entendre les relacions entre els distints subsistemes que l'integren.
  • GTUR. CE10. Aplicar conceptes, tècniques i coneixements de les diferents àrees científiques per solucionar problemes (amb els coneixements legislatius adequats), propiciar el desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones (tant turistes com a residents) a través de la planificació sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscos, la conservació i les polítiques de sostenibilitat i igualtat, sempre buscant la qualitat de vida i de l'experiència turística.
  • GADE. GE 2.1.5.Conèixer les eines d?anàlisi estratègica més habituals en l?anàlisi de l?empresa i el seu entorn

Genèriques

  • GTUR. CG3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quantitatives, qualitatives rellevants, com per emetre judicis que incloguin una reflexió crítica sobre temes rellevants d'índole territorial, social, econòmica, jurídica, científica o ètica, relacionats amb el turisme.
  • GADE. CG2: Saber aplicar els coneixements d?administració i direcció d?empreses al seu treball o vocació d?una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l?elaboració i la defensa d?arguments i la resolució de problemes dins de l?àrea d?administració i direcció d?empreses.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Aquesta assignatura presenta i analitza de manera rigorosa el concepte de responsabilitat social empresarial (RSE), discuteix aspectes com l?ètica empresarial i la reputació, i dóna els instruments necessaris per tal que les empreses puguin incorporar elements de responsabilitat social dins la planificació, la gestió i l?organització de la seva activitat. Així mateix, també s?estudiaran els referents de la comunicació d?informació social i la seva verificació externa, així com les polítiques públiques per al foment de la responsabilitat social de les empreses en l?àmbit espanyol, local i europeu. Donada la realitat empresarial Balear, es pararà especial atenció a la RSE de les empreses turístiques.

Continguts temàtics

1 Origen i abast de la RSE

- Introducció i conceptes

- Polítiques públiques

- Ètica i empresa

2 Eines de gestió

- Instruments d'implantació de RSE

- Normes i estàndards de gestió

- Normes i estàndards de comunicació: comptabilitat social i ambiental i memòries de sostenibilitat.

3 Dimensions de la RSE

- Bon govern corporatiu i finances ètiques.

- Cadena de valor i relacions internacionals

- Recursos humans i igualtat

- Gestió ambiental i acció social

4 La RSE al sector turístic

- Seminaris i estudi de casos

Metodologia docent

La metodologia inclou classes magistrals, classes pràctiques amb estudis de casos, seminaris impartits per experts de l'àmbit professionals. L'avaluació consistirá en activitats presencials, com exercicis i estudis de casos a les classes pràctiques i proves objectives. Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, material docent en forma de documents electrònics, etc.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques d'exposició de continguts Grup gran (G)

Donar a conèixer els continguts teòrics de l'assignatura per part del professor.

12
Seminaris i tallers Seminaris impartits per experts Grup mitjà (M)

S'impartiran seminaris per part d'experts sobre temàtiques concretes, on s'avaluarà l'assistència i participació.

12
Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Classes pràctiques on s'analitzaran casos pràctics relacionats amb els continguts de l'assignatura

12
Avaluació Treball final Grup gran (G)

Treball final (en grup) sobre alguna temàtica treballada dutant en curs que es presentarà per part del alumnes la darrera setmana del curs.

3
Avaluació Exàmen parcial 1 Grup gran (G)

Exàmen tipus test a realitzar durant el període d'impartició de classes el mes de Novembre.

1.5
Avaluació Proves a les classes pràctiques (treballs, casos, tipus test, etc.) Grup gran (G)

Es donará a l'alumnat casos pràctics i/o lectures que haurà de lliurar en format treball o comentar i discutir durant les classes. Proves sobre els continguts, les lectures i els casos treballats.

4.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi dels continguts i treballs

Estudi dels continguts teòrics i de resolució de casos pràctics en grups o de forma individual

105

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació és fonamenta en l'avaluació continua. L'assistència i participació a seminaris (10%), el treballs, casos i la participació als foros de debat (20%) i la presentació del treball final (20%) NO son recuperables, per tant es recomana l'assistència a classes i el seguiment continuu de l'assignatura i de les tasques encomanades.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris impartits per experts
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

S'impartiran seminaris per part d'experts sobre temàtiques concretes, on s'avaluarà l'assistència i participació.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació als seminaris

Percentatge de la qualificació final: 10%

Treball final
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Treball final (en grup) sobre alguna temàtica treballada dutant en curs que es presentarà per part del alumnes la darrera setmana del curs.

Criteris d'avaluació

Treball final sobre implantació d'iniciatives de RSc a alguna empresa o producte. El treball s'exposarà per part dels alumnes en grup, la darrera setmana de classes.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Exàmen parcial 1
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Exàmen tipus test a realitzar durant el període d'impartició de classes el mes de Novembre.

Criteris d'avaluació

Examen parcial. Nota validació (mínima per poder superar l'assignatura): 4

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Proves a les classes pràctiques (treballs, casos, tipus test, etc.)
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Es donará a l'alumnat casos pràctics i/o lectures que haurà de lliurar en format treball o comentar i discutir durant les classes. Proves sobre els continguts, les lectures i els casos treballats.

Criteris d'avaluació

Estudis de casos, treballs, comentaris de lectures...

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al llarg del curs s'anirà lliurant diferent material docent, especialment mitjançant la pàgina web de l'assignatura a l'Aula Virtual

Bibliografia bàsica

Heal, Geoffrey, 2008, WHEN PRINCIPLES PAY. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE BOTTOM LINE, Columbia University Press.

AECA (2004). Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Madrid.

AECA (2005). Límites a la información de sostenibilidad: entidad, devengo y materialidad. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Madrid.

AECA (2010a): Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Madrid.