21135. Planificació del Transport . Grup 42

Identificació de l'assignatura

Assignatura21135 - Planificació del Transport
Grup Grup 42 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Turisme - Quart curs
  • Grau de Geografia - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Joana Maria Seguí Pons
joana.segui-ponsjoana.segui-pons@uib.esuib.es
(Responsable)
15:00h17:00h Dimarts 03/09/201831/07/2019 despt. 46
Lluis De Victoria Ramis de Ayreflor
lluis.devictorialluis.devictoria@uib.euuib.eu
15:30h17:00h Dilluns 03/09/201831/07/2019 Ed. Beatriu de Pinós, despatx 46

Contextualització

Siau benvingut a l'assignatura Planificació del Transport que s'imparteix a quart curs del títol de Grau en Geografía, com a matèria optativa dintre de l'itinerari d'orientació professional d'Ordenació del Territori i també com optativa al grau de Turisme. Aquesta matèria pretén oferir, des d?una perspectiva multidisciplinar, enfocaments i mètodes diversos en la planificació dels transports, matèria imprescindible per a la planificaciói gestió integrals de l'entorn i el territori. L'anàlisi es multiescalar i es presta especial atenció a l'estudi de casos de les Balears.

Requisits

L'assignatura no té cap requisit essencial

Competències

L'assignatura "Planificació del Transport" té la finalitat de contribuïr a l'assoliment de les competències que apareixen a continuació i que formen part del conjunt de competències del Pla d'Estudis del títol de Grau en Geografía i en Turisme.

Específiques

  • CE7 - Aplicar conceptes, tècniques i coneixements geogràfics per solucionar problemes, propiciar el desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones a través de la planificació sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscos, la conservació i les polítiques de sostenibilitat i igualtat.
  • CE8 - Utilitzar conceptes, mètodes i instruments que permeten la gestió responsable dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i l'ús sostenible del territori de manera compatible amb la satisfacció responsable de les necessitats creixents de recursos.

Genèriques

  • CG4 - Demostrar coneixement i comprensió crítica de les diverses formes de representació dels entorns humans i físics, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada amb l?adquisició i l?anàlisi de dades geogràfiques, tals com mètodes estadístics, de laboratori, d?anàlisis quantitatives, aplicacions informàtiques i teledetecció.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

La Planificació del Transport constitueix una tasca que va unida a qualsevol activitat que suposi la disposició de recursos humans, econòmics, seguretat, qualitat de vida, medi ambient i d'altres, per a obtenir determinades finalitats. La planificació del transport es fonamenta en l'estudi de les interrelacions entre transport, usos del sòl i economia, així com llur relació amb els factors demogràfics, tecnològics i político-institucionals, en el marc d'un desenvolupament equilibrat i sostenible. Tant pel que fa als modes motoritzats com no motoritzats i a través de l'anàlisi a diferents escales. La planificació del transport es fa especialmemnt necessària al ser una activitat considerada de servei públic, pel que, en la seva major part, està dirigida, controlada i coordinada pels poder públics, el que equival a dir, administrada amb recursos públics.

Continguts temàtics

TEMA 1. LES POLÍTIQUES DE TRANSPORT

1.1. Transport i polítiques

1.2. La política de transports a la Unió Europea

1.2.1. La política de transports a Espanya. Les Comunitats Autònomes

1.3. Polítiques de transport i sostenibilitat. Anàlisi multiescalar

TEMA 2. LA PLANIFICACIO DELS TRANSPORTS.

2.1. Conceptes i evolució de la planificació

2.1.1. La planificació tradicional.

2.1.2. La planificació contemporània.

2.2. Anàlisi del PISTRVC (Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca).

TEMA 3. LA PLANIFICACIÓ DEL TRANSPORT REGIONAL I URBÀ

3.1. El transport regional i la ciudad difusa.

3.2. La mobilitat habitual conformadora dels sistemes urbans diaris

3.2.1. L'obtenció de les variables de mobilitat

3.2.2. Centres generadors i atractors. Gestió de la demanda

3.2.3. Enquestes de Mobilitat i Big Data

3.3. Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

TEMA 4. LA MOBILITAT 2.0 I LES NOVES MOBILITATS

4.1. Els nous serveis de mobilitat compartida i l'smartphone

4.2. La planificació del transport del futur: elèctrica, autònoma

Metodologia docent

El procés d'ensenyança-aprenentatge al si de l'assignatura Planificació del Transport ,es desenvoluparà a partir de l'ús de diverses metodologies:

A la classe teòrica es marcaran les les línies mestres del temari.

Amb l'alumnat s'aprofundirà en aspectes concrets de la temàtica de l'assignatura des de la discussió i el debat, a l'aula i en xarxa i aplicacions i estudi de casos pràctics.

La sortida de camp servirà per analitzar i observar algunes de les principals infrastructures de transport a Mallorca

La tutoria facilitarà el contacte fluid per tal d'orientar-lo en l'elaboraciò d'informes i memòries del seu treball no presencial.

Tota la informació i la interactuació de l'assignatura es realitzarà a través de Cex.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)

Exposició dels docents de les línies mestres del temari.

Les classes teòriques consten de 10 sessions de 1,5 hores cada una.

15
Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Desenvolupament de pràctiques on s'adquiriran habilitats en aplicació de tècniques i mètodes d'anàlisi pròpies de la Planificació del Transport.Anàlisi d'estudi de casos que seran tractats i discutits en grup.

Es podran convalidar parcialment per activitats que es realitzin al llarg del curs i es considerin, per part dels professors, prou adients.

Les classes pràctiques constaran de 10 sessions de 1,5 hores cada una

15
Avaluació Prova Grup gran (G)

Es realitzarà una prova per avaluar el domini dels continguts de la Planificació del Transport, treballats a les sessions teòriques, als seminaris i als recursos i informació diversa penjada a la web de Cex.

S'ha de treure un 5 de nota mínima per aprovar l'assignatura

2
Altres SORTIDA Grup gran (G)

Es realitzarà una sortida per veure les grans infraestructures de planificació del transport i dels sistemes inteligents de transport de Palma

7
Altres Presentació de treballs Grup gran (G)

L'alumnat exposarà els treballs realitzats en grup.
La presentació serà obligatòriament en power point i seguirà l'estructura indicada. Es facilitarà una guia per a la realització de les presentacions.

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Memòria de sortida

L'alumnat, de forma individual, redactarà una memòria de la sortida

10
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació dels temes

L'alumnat amb la informació obtinguda a les classes teòriques, disponible a Cex, i la bibliografia recomanada haurà de preparar i estudiar els continguts dels temes de l'assignatura.

30
Estudi i treball autònom individual Memòria de Pràctiques

L'alumnat redactarà, de forma individual , una memòria de les pràctiques realitzades. Es facilitarà una guia orientativa per a la realització d'aquesta memòria.

15
Estudi i treball autònom en grup Treball

L'alumnat, en grup, realitzarà un treball sobre les explicacions de les sessions de pràctiquesdel'assignatura. Cada ú serà responsable d'una part del treball. Els temes han de ser autoritzats pels professors. És obligatòria, almenys, una tutoria per grup/alumne, per poder acceptar els treballs.L'avaluació dels treballs serà doble: S'obtindrà una nota global del treball i una nota particular del treball de cada ú. La nota definitiva serà la mitjana d'ambdues notes.

El treball s'exposarà en classe

25
Estudi i treball autònom en grup Preparació, difusió i discussió article de divulgació, a partir dels estudis de casos dels seminaris i tallers

A partir de la lectura de textos sobre els anàlisis de casos, informació existent al Forum de discussió, orientacions del professorat i material cercat pel propi alumnat, aquest ha de confegir un article de divulgació que serà difós en xarxa per a la seva discussió. Es formaran grups de treball. Cada grup confeccionarà un article. Cada article serà discutit per la totalitat del curs, en virtual. Es programaran les discussions.

15
Estudi i treball autònom en grup Preparació presentació pública treball

Preparació presentació pública treball

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El treball, la memòria de pràctiques, la preparació, difusió i discussió article de divulgació i la memòria de la sortida s'han d'entregar a les dates fixades a les tasques. En cas contrari podran anar a recuperació (excepte l'article, activitat no recuperable!) fins el dia abans de l'examen de recuperació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Exposició dels docents de les línies mestres del temari.

Les classes teòriques consten de 10 sessions de 1,5 hores cada una.

Criteris d'avaluació

Es valora l'asssitència a l'hora de la nota final

Percentatge de la qualificació final: 0%

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Desenvolupament de pràctiques on s'adquiriran habilitats en aplicació de tècniques i mètodes d'anàlisi pròpies de la Planificació del Transport.Anàlisi d'estudi de casos que seran tractats i discutits en grup.

Es podran convalidar parcialment per activitats que es realitzin al llarg del curs i es considerin, per part dels professors, prou adients.

Les classes pràctiques constaran de 10 sessions de 1,5 hores cada una

Criteris d'avaluació

Condició sine qua non, per poder entregar memòria de Pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 0%

Prova
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà una prova per avaluar el domini dels continguts de la Planificació del Transport, treballats a les sessions teòriques, als seminaris i als recursos i informació diversa penjada a la web de Cex.

S'ha de treure un 5 de nota mínima per aprovar l'assignatura

Criteris d'avaluació

S'avaluarà:el coneixement dels principals continguts desenvolupats a les clases teòriques i recursosdisponibles a Cex. El mínim per aprovar l'assignatura és un 5

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

SORTIDA
Modalitat Altres
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Es realitzarà una sortida per veure les grans infraestructures de planificació del transport i dels sistemes inteligents de transport de Palma

Criteris d'avaluació

Condició sine qua non, haver assistit per entregar memòria de sortida

Percentatge de la qualificació final: 0%

Presentació de treballs
Modalitat Altres
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

L'alumnat exposarà els treballs realitzats en grup.
La presentació serà obligatòriament en power point i seguirà l'estructura indicada. Es facilitarà una guia per a la realització de les presentacions.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà:la claretat de l'exposició (audible, rítme adequat), domini terminologia adequada, control del temps, domini del tema.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Memòria de sortida
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

L'alumnat, de forma individual, redactarà una memòria de la sortida

Criteris d'avaluació

S'avaluarà: redacció correcta; expressió gràfica i cartogràfica; autoria pròpia; extensió adequada, relació expressa amb el cos teòric de l'assignatura.

Condició sine qua non, haver assistit a la sortida

Percentatge de la qualificació final: 10%

Memòria de Pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

L'alumnat redactarà, de forma individual , una memòria de les pràctiques realitzades. Es facilitarà una guia orientativa per a la realització d'aquesta memòria.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà : redacció correcta; expressió gràfica i cartogràfica, autoria pròpia; extensió adequada; observació de les indicacions per a la seva elaboració.

Condició sine qua non, haver assistit a les sessions presencials de Pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 10%

Treball
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

L'alumnat, en grup, realitzarà un treball sobre les explicacions de les sessions de pràctiquesdel'assignatura. Cada ú serà responsable d'una part del treball. Els temes han de ser autoritzats pels professors. És obligatòria, almenys, una tutoria per grup/alumne, per poder acceptar els treballs.L'avaluació dels treballs serà doble: S'obtindrà una nota global del treball i una nota particular del treball de cada ú. La nota definitiva serà la mitjana d'ambdues notes.

El treball s'exposarà en classe

Criteris d'avaluació

S'avaluarà: Redacció correcta; expresió gràfica i cartogràfica de qualitat; autoria pròpia; extensió adequada.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Preparació, difusió i discussió article de divulgació, a partir dels estudis de casos dels seminaris i tallers
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

A partir de la lectura de textos sobre els anàlisis de casos, informació existent al Forum de discussió, orientacions del professorat i material cercat pel propi alumnat, aquest ha de confegir un article de divulgació que serà difós en xarxa per a la seva discussió. Es formaran grups de treball. Cada grup confeccionarà un article. Cada article serà discutit per la totalitat del curs, en virtual. Es programaran les discussions.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà :

Article : redacció correcta; autoria pròpia; extensió adequada; originalitat.

Discussió : Nivell de participació; qualitat de les aportacions.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bel, G.; Fageda, X. Aeroports i poder . Barcelona: Edicions 62, 2007
Button, K; Vega, H. Globalization and Transport . Cheltenham, Edward Elgar. 2012
Button, K. Transport Economics . Cheltenham, Edward Elgar. 2010
Hoyle, B.; Knowles, R. Modern Transport geography . London/New York:Belhaven Press, 1994
Izquierdo Bartolomé, R. Transportes. Un enfoque integral . Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 1994.
Rodrigue, J.-P., Comtois, C., & Slack, B. The geography of transport systems. Abingdon, Oxon : Routledge, 2013.
Silveira, M.Rogério. Circulaçao, transportes e logística. Diferentes perspectivas . Sao Paulo, Outras Expressoes. 2011
Seguí, J.M.; Martínez, M.R. Geografía de los Transportes . Palma: Universitat de les Illes Balears, 2004.

Bibliografia complementària


Bel, G. España, capital París. Orígen y apoteosis del Estado radial: del Madrid sede cortesana a la "capital total ". Barcelona, Destino, 2010.
Bellet, C; Alonso, P; Casellas, A. ?Infraestructuras de Transporte y Territorio. Los efectos estructurantes de la llegada del tren de alta velocidad en España?. Boletín de la Asociación deGeógrafos Españoles , nº 52. pp. 143-163.2010
Brocard, M. (dir.) T ransports et territoires. Enjeux et débats , París: Ellipses, 2009
Button, K., Reggiani, A. Transportation and Economic development Challenges. Cheltenham, Edward Elgar. 2011
Carbonell, E.; Cano, T. Los Transportes Urbanos , Madrid: Iustel, 2006.
Dimitriou, HT; Gakenheimer. Urban Transport in the Developing World . Cheltenham, Edward Elgar. 2011
ESPON ATLAS. Mapping the structure of the European territory , 2006
Macharis, C. City Distribution and Urban Freight Transport . Cheltenham, Edward Elgar. 2012
Miralles, C.; Cebollada, A. "Movilidad cotidiana y sostenibilidad, una interpretación desde la Geografía Humana". Boletín de la AGE, núm. 50, pp. 193-216, 2009.
Page, S.J. Transport and Tourism. Global perspectives. Harlow, Pearson, Prentice Hall. 2009
Seguí Pons, JM. ?Flujos económicos, redes de transporte e interacciones territoriales: el papel de la logística en los sistemas de circulación?. In:Benito del Pozo, P.(dir): Areas empresariales, suelo industrial y logística: análisis y procesos en el territorio . Thomson Reuters. Navarra. Pp. 71-142. 2011
Tampère, CMJ; Viti, F; Immers, LH Ben. Gipouloux, F. New Developments in Transport Planning. Cheltenham, Edward Elgar. 2010
Stough, R. Intelligent Transport Systems. Cases and Policies. Cheltenham: Edward Elgar 2001.
The future of transport. Focus Group report , http://ec.europa,eu/transport/strategies/doc/2009/future of transport/2009 the future of transport.pdf, 2009.
"Visions territorials de les illes Balears". Llibre Blanc de les infraestructures de l'Euram, Euroregió de l'arc mediterrani, vol, 3, pp. 311-334., 2010
Wee, B van. Transport and Ethics. Ethics an Evaluation of Transport Policies and Projects . Cheltenham, Edward Elgar. 2011
Williams, A. Contemporary Issues Shaping China's Civil Aviation Policy. Surrey, Ashgate, 2009.

Altres recursos

Recursos electrònics WWW


PMUS: guía práctica para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible:http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10251_Guia_PMUS_06_2735e0c1.pdf

Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM):http://www.observatoriomovilidad.es/es/inicio.html

Revistes

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
Ciudad y Territorio
EURE, Revista de Estudios Urbano Regionales

Journal of Transport Geography
Transportation
Sostenibility


Comisión Europea de Ministros de Transporte
http://www.oecd.org/cem/sities/transp.htm

Comisión Europea de Transporte y Energía
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/transport
http://www.europa.eu/documentation/statistics-polls/index_es.htm
http://www. europa.eu/pol/trans/index.es.htm

Ministerio de Fomento
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano

Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es

Organización Internaciona de Aviación Civil (OACI)
http://www.icao.int/

Organización Internacional del Transporte Marítimo
http://wwwwto.org/spanish/tratop_s/serv/transport_s/transport_maritime_s.htm_oficial_studies

Institute for Transport Studies
http://www.its.leeds.ac.uk

Bureau of Transport Statistics
http://www.bts.gov