21109. Geomorfologia . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21109 - Geomorfologia
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Celso García García
celso.garciacelso.garcia@uib.esuib.es
(Responsable)
11:00h13:00h Dimecres 03/09/201828/02/2019 42 Beatriu de Pinós
11:00h13:00h Dilluns 01/03/201931/07/2019 42 Beatriu de Pinós

Contextualització

La Geomorfologia és una branca de les ciències de la Terra que estudia el relleu de la superfície terrestre i la seva evolució, els processos que l'han modelada de tipus sedimentari o de caire erosiu, segons el clima, els factors biològics, la natura del substrat rocallós, el vulcanisme, la tectònica i l'evolució geològica.

Aquest curs de geomorfologia aprofundirà en la introducció feta a l'asignatura de Geografia Física General. L'objectiu és clar: entendre i interpretar el relleu terrestre, les seves formes i els processos que les han generades.

En els darrers anys, la disponibilidad de dades d'alta resolució espacial i l'anàlisi a través dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) ha obert un ampli ventall de possibilitats en l'anàlisi geomorfològic. L'assignatura donarà cobertura i tractarà les noves vies d'anàlisi que han obert aquestes tècniques. Es tracta de combinar l'observació en el camp amb les observacions realitzades per aquests sensors remots realitzant un análisi geomorfològic amb SIG.

Requisits

Recomanables

Haver cursat i tenir aprovada l'assignatura de Geografia Física General.

Haver adquirit coneixements elementals i defensar-se en la utilització de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

Poder llegir un text en anglès

Competències

Específiques

  • CE-4. Demostrar un coneixement global de la construcció de llocs i entorns fora de la seva pròpia i immediata experiència quotidiana i comprendre la forma en què un determinat lloc s?ha constituït i és permanentment renovat per processos físics, ambientals, biòtics, socials, històrics, econòmics i culturals.
  • CE-6. Aplicar les principals tecnologies dedicades a l?estudi de les relacions recíproques del medi físic i humà, particularment les destinades a avaluar l?impacte ambiental de les activitats antròpiques, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics de forma que facilitin la seva aplicació en els entorns acadèmics, professionals, educatius i de divulgació.

Genèriques

  • CG-1. Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i a l?entorn humà, entesos ambdós com un sistema dins d?una àmplia gamma d?escales espacials.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

En aquesta assignatura pot ser que s'hi computin activitats culturals i formatives que s'organitzin a la UIB durant el curs acadèmic 2018-19 i que tinguin relació amb l'assignatura.

Continguts temàtics

1. Introducció Enfocaments en Geomorfologia

1.1. La ciència de les formes
1.2. Alguns conceptes claus: Processos endògens i exògens, sistemes geomòrfics, magnitud i freqüència, equilibri i evolució, l'escala en Geomorfologia
1.3. Factors endògens i exògens

2 Processos endògens i formes

2.1. Morfologia global i tectònica: estructura de la Terra, desenvolupament de la tectònica global, tectònica de plaques
2.2. Formes i tectònica dels marges de plaques
2.3. Formes associades amb l'activitat ígnia: vulcanisme i volcans

3 La meteorització i les formes associades

3.1. Meteorització química
3.2. Meteorització física
3.3. Litologia i formes de meteorització: el relleu càrstic

4 Processos als vessants i formes

4.1. Propietats i comportaments dels materials
4.2. Moviments en massa
4.3. Hidrologia de vessants

5 Processos fluvials i formes

5.1. La conca de drenatge: cabal i xarxa de drenatge
5.2. Hidràulica fluvial: flux d'aigua, erosió, transport i sedimentació
5.3. Els corrents fluvials: llits al·luvials i sobre roca
5.4. Les formes deposicionals: la plana al·luvial, els ventalls al·luvials i les terrasses fluvials

6 Processos eòlics i formes

6.1. Activitat eòlica: distribució planetària, característiques del vent, inici del moviment i transport
6.2. Erosió eòlica: deflació i abrasió, formes erosives
6.3. Formes deposicionals: ripples i dunes, classificació de la morfologia de dunes

7 Processos litorals i formes

7.1. Canvis en el nivell marí, marees, ones i onatge
7.2. Processos destructius i modelat resultant: les costes rocoses
7.3. Processos constructius i formes resultants: sistemes platja-duna, les dunes litorals, estuaris i deltes

Metodologia docent

S'utilitzarà el programari ArcGis per realitzar un primer mapa geomorfològic d'una zona de l'illa de Mallorca. Al llarg de la impartició de l'assignatura s'utilitzaran visors, MDTs i programes com Google Earth per estudiar i analitzar les formes i processos geomorfològics. Les sortides de camp amb l'assignatura permetran observar i entendre les formes i processos geomorfològics a l'illa. Les sortides de cada grup a la seva àrea d'estudi completaran el treball del mapa geomorfològic.

Volum de treball

La successió de classes magistrals i pràctiques obliguen a un seguiment setmanal de l'activitat d'aprenentatge. Es recomanable seguir l'assignatura i la seva temporalització a través del portal aula digital.

Activitats de treball presencial (1,92 crèdits, 48 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Comprendre els coneixements bàsics dels 7 temes en els quals està estructurada l'assignatura

Metodologia: A les classes teòriques el professor explicarà els continguts fonamentals de cada un dels temes. L'exposició es veurà reforçada amb la utilització de material de suport que es facilitarà a l'alumnat mitjançant Campus extens (presentació del tema, articles, webs, etc.)

20
Classes pràctiques Realització mapa geomorfològic Grup mitjà (M)

Realitzar el mapa geomorfològic d'una zona de Mallorca a escala 1:25.000. Introducció a tot el procés a través del programa ArcMap d'ArcGis.

13
Classes pràctiques Sortides de camp Grup mitjà (M)

Veure in situ, analitzar i interpretar els processos i les formes geomorfològiques resultants en l'illa de Mallorca

10
Tutories ECTS Tutories Grup mitjà (M)

Finalitat: Seguiment del treball realitzat. Resolució de dubtes

3
Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G)

Dues avaluacions parcials del temari donat a classe i vist a les sortides de camp

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,08 crèdits, 102 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació del temes teòrics

Completar la informació rebuda al llarg de les classes de teoria mitjançant lectures, recerca bibliogràfica i de documentació individual.

40
Estudi i treball autònom individual Pràctiques d'aula i sortides de camp

Completar la informació donada en les pràctiques d'aula. Preparació de les sortides de camp

Realitzar els exercicis plantejats i redacció de l'informe de pràctiques o de la memòria de les sortides

20
Estudi i treball autònom individual Preparació exàmens parcials

Temps necessari per estudiar els temes que entraran en l'avaluació parcial de l'assignatura

10
Estudi i treball autònom en grup Mapa geomorfològic

Realitzar en grup, màxim de dues persones, el mapa geomorfològic d'un sector de Mallorca

Metodologia: Utilitzar un SIG per a plasmar la informació obtinguda en el camp i de l'anàlisi de la informació espacial disponible

32

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació dels coneixements a través dels dos parcials de l'assignatura permetrà avaluar la competència General CG1 - Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i a l?entorn humà, entesos ambdós com un sistema dins d?una àmplia gamma d?escales espacials.

L?avaluació de les 3 sortides de camp i del treball geomorfològic servirà per avaluar les competències específiques CE-4 (Demostrar un coneixement global de la construcció de llocs i entorns fora de la seva pròpia i immediata experiència quotidiana i comprendre la forma en què un determinat lloc s?ha constituït i és permanentment renovat per processos físics, ambientals, biòtics, socials, històrics, econòmics i culturals.) i CE-6 (Aplicar les principals tecnologies dedicades a l?estudi de les relacions recíproques del medi físic i humà, particularment les destinades a avaluar l?impacte ambiental de les activitats antròpiques, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics de forma que facilitin la seva aplicació en els entorns acadèmics, professionals, educatius i de divulgació.).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Sortides de camp
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Veure in situ, analitzar i interpretar els processos i les formes geomorfològiques resultants en l'illa de Mallorca

Criteris d'avaluació

Les sortides de camp tenen una estructura i desenvolupament que es donaran abans i durant la sortida. El contingut teòric (respostes correctes, desenvolupament de les preguntes) tindrà un valor del 80% de la nota. El format i l'ortografia de la memòria un 20%

Percentatge de la qualificació final: 25%

Exàmens parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Dues avaluacions parcials del temari donat a classe i vist a les sortides de camp

Criteris d'avaluació

Resposta curta a les imatges mostrades demanat nom del procés i/o forma. Respondre en mitja pàgina a una pregunta teòrica

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4

Mapa geomorfològic
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Realitzar en grup, màxim de dues persones, el mapa geomorfològic d'un sector de Mallorca

Metodologia: Utilitzar un SIG per a plasmar la informació obtinguda en el camp i de l'anàlisi de la informació espacial disponible

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica


Goudie, A.S. (editor) (1994): Geomorphological techniques . The British Geomorphological Research Group. London :Routledge
Gutiérrez Elorza, M. (2008): Geomorfología . Madrid: Pearson-Prentice Hall.
Pedraza Gilsanz, J. (1996): Geomorfología: Principios, métodos y aplicaciones . Madrid: Rueda. 413 pp.
Summerfield, M. A. (1991): Global geomorphology: an introduction to the study of landforms . Harlow, England: Longman Scientific and Technical. 537 pp.

Bibliografia complementària

Abrahams, A.D., Parsons, A.J. (ed.) (1994): Geomorphology of Desert Environments . London: Chapman & Hall
Gutiérrez Elorza, M. (2001): Geomorfología climática . Barcelona: Omega. 642 pp.
Derraux, M. (1991): Geomorfología . Barcelona: Ariel. Edición aumentada y corregida a cargo de Pedro Plans.499 pp.
Livingstone, I., Warren, A. (1996): Aeolian Geomorphology: an introduction . Harlow: Longman. 210 pp.
Masselink, G., Hughes, M.G.(2003): Introduction to Coastal Processes and Geomorphology . London: Hodder-Arnold.
Muñoz Jiménez, J. (1992): Geomorfología General. Madrid: Síntesis. 351 pp.
Summerfield, M. A. (ed.)(2000): Geomorphology and Global Tectonics . Chichester: Wiley.
Tarbuck, E.J. (2005): Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física . Madrid: Prentice Hall. 710 pp.
Woodroffe, C.D. 2002. Coasts. Form, Process & Evolution . Cambridge: Cambridge University Press.

Altres recursos

SIG per a Geomorfologia (http://gis4geomorphology.com/)
Geomorphology from Space: ( http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/geomorphology/table-of-contents)
NASA's Earth Observing System (http://eospso.gsfc.nasa.gov/)
Sociedad Española de Geomorfología ( http://www.geomorfologia.es/)
The British Society for Geomorphology ( http://www.geomorphology.org.uk/pages/geomorphology/)