21100. Geografia del Turisme . Grup 40

Identificació de l'assignatura

Assignatura21100 - Geografia del Turisme
Grup Grup 40 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Geografia - Primer curs
  • Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) - Tercer curs
  • Grau de Turisme - Primer curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Primer curs
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Primer curs
  • Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miguel Seguí Llinás
mseguimsegui@uib.esuib.es
17:00h19:00h Dimarts 01/09/201830/06/2019 Beatriu de Pinós (Despacho 40)

Contextualització

L'assignatura Geografia del Turisme és una assignatura bàsica del primer curs del primer semestre del grau, tant de Turisme com de Geografia.
S'ha considerat adient colocar aquesta assignatura al principi dels estudis, tant de Geografia com de Turisme, ja que permet tenir un coneixement general dels conceptes bàsics de la Geografia del Turisme, la situació de les grans regions turístiques mundials i dels nous espais turístics.
S'ha escollit el Turisme tant pel seu atractiu, per la seva complexitat analítica i per ser una temàtica essencial per a poder entendre la geografia balear. El fet de fer-ho mitjançant el Turisme, ens permet donar una volta al món com si fossim turistes i, d'aquesta manera, anar descobrint les diferents regions mundials, amb totes les seves característiques: climàtiques, orogràfiques, patrimonials ?tant naturals com culturals? i humanes. Creim que és la millor manera d'anar descobrint el món en el que vivim per tal de desprès poder profunditzar els coneixements que anirem adquirint al llarg dels cursos del grau.

Requisits

Com que és una assignatura del primer semestre del primer curs de grau no té cap requisit que no sigui el d'estar matriculat a la UIB.

Competències

Les competències ens indiquen les capacitats que pensam haurien de tenir els alumnes en acabar de cursar aquesta assignatura.

Específiques

  • 1. CE-2: Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amples de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats. 2. CE-3: Reconèixer les formes en què l'organització social i territorial de les societats influeix en l'aprofitament dels recursos, l'ocupació del territori, la mobilitat de la població i la diversificació funcional de l'espai. 3. CE-5. Demostrar el coneixement global de les distintes formes que tenen el espais turístics a nivell mundial, així com ser capaços d'analitzar els distints factors que han intervengut en la seva configuració.

Genèriques

  • 1. CG-2: Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics al seu treball d'una forma professional, tot integrant els distints camps d'estudi que ha vist, relacionats amb el turisme, i adquirir les competències que s'han de demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva temàtica d'estudi. 2. CG-3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quatitatives, qualitatives i espacials rellevants, que li permetin emetre judicis que incloeixin una reflexió crítica sobre temes rellevants de tipus territrorial, social, econòmic, jurídic, científici o ètic.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura s'estructura en 1 Introducció i 4 grans blocs, subdividits en temes.

Continguts temàtics

Introducció La geografia i el turisme
Bloc 1 El turisme a Europa
Tema 1 El turisme a l'Europa Mediterrània
1.1 Illes Balears
1.2 Espanya
1.3 Països mediterranis.
Tema 2 El turisme a la resta d'Europa
2.1 Europa Atlàntica
2.2 Europa Nòrdica
2.3 Europa Central
2.4 Europa Oriental
Bloc 2 El turisme a Amèrica i l''Antàrtida
Tema 3 Amèrica del Nord (Estats Units i Canadà)
Tema 4 Amèrica Central i Carib
Tema 5 Amèrica del Sud i Antàrtida
Bloc 3 El turisme a Àsia i Oceania
Tema 6 Àsia
6.1 Àsia meridional
6.2 Àsia oriental
6.3 Àsia Central i Sibèria
Tema 7 Oceania
Bloc 4 El turisme a l'Àfrica i l'Orient Mitjà
Tema 8 Àfrica
8.1 Nord d'Àfrica
8.2 Àfrica Oriental i illes de l'Indic
8.3 Àfrica Austral
8.4 Àfrica Occidental i illes Atlàntiques
Tema 9 Orient Mitjà
9.1 L'Orient Pròxim Mediterrani
9.2 L'Orient Mitjà i els països del Golf

Metodologia docent

En aquest apartat s'exposen les diferents modalitats d'aprenentatge previstes per aquesta asignatura. La Geografia del Turisme es desenvoluparà utilitzant les classes teòriques i les classes pràctiques. Aquestes darreres consistiran en sessions a l'aula. Es tindrà en compte, de manera molt significativa, l'actitud de l'alumne a cadascuna d'aquestes modalitats.

Volum de treball

Els diferents pesos de les distintes parts corresponen a les indicacions del quadre adjunt

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Les classes teòriques tenen com a finalitat l'explicació per part del professor dels continguts del programa. En ser l'avaluació continua, es tendrà en compte l'assistència i la participació, a l'igual que l'actitud de l'alumne vers l'assignatura. Entre d'altres, es tendrà en compte la seva assistència continuada, el grau de participació en els debats sobre diferents temes, l'atenció a les classes teòriques, la disposició a l'estudi i el compliment de les tasques encomenades.

41
Classes pràctiques Classes pràtiques Grup gran (G)

Desenvolupament d'un treball de recerca sobre una destinació turística a triar d'entre els temes proposats pel professor/a.

Els alumnes realitzaran la recerca a l'aula amb el suport del professor/a.

15
Avaluació Prova escrita Grup gran (G)

L'alumnat ha de demostrar l'assoliment dels coneixements de l'assignatura.

En el transcurs del semestre es faran:

- Dues proves escrites relatives als continguts explicats en les sessions teòriques. Tindran consideració de " proves eliminatòries de matèria ".

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Treball individual

Els alumnes hauran de realitzar els treballs i exposicions. Caldrà que els alumnes facin una feina sistemàtica en la preparació dels treballs des del primer dia de classe. Ells mateixos hauran d'organitzar les dinàmiques de treball, per tal d'elaborar els documents escrits.

30
Estudi i treball autònom individual Estudi i activitats individuals recomanades

El millor mètode consisteix en que l'alumne programi unes hores d'estudi diàries i/o setmanals de la matèria de les classes magistrals impartides pel professor per poder superar les proves objetives amb facilitat.
És important crear una carpeta amb els apunts de cada classe i les anotacions de la bibliografia que es vagi citant. També s'ha d'aprofitar la bibliografia recomanada i fer les lectures complementàries.

40
Estudi i treball autònom en grup Estudi i activitats en grup

Es recomana també l'estudi en grups per facilitar els intercanvis i completar els continguts de l'assignatura així com posibilitar el debat i la reflexió

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura presenta dues modalitats d'avaluació:

Itinerari A

En la modalitat d'avaluació prevista a l'itinerari A, l'avaluació és continua,de manera que si un alumne supera les proves o exercicis que ha de realitzar, en acabar el periode lectiu tendrà l'assignatura aprovada amb la qualificació que hagi obtingut. La puntuació màxima que podrà obtenir un alumne és l'equivalent a 10. La puntuació s'ha d'obtenir de les tres modalitats d'avaluació: a) les proves objectives que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics; b) les pràctiques que consisteixen en la confecció i presentació del treball de recerca d?una destinació turística; i c) l'avaluació de les actituds i aptituds de l'alumne.

Itinerari B
L'itinerari B preveu un sistema d'avaluació adient a aquelles persones que compaginen els estudis universitaris amb una activitat laboral, el qual consisteix en: a) Proves que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics, b) Proves que avaluen les habilitats pràctiques i c) Proves que avaluen les actituds i les aptituds (a principi de curs, l'alumne haurà d'acordar amb el professor, les dates per a la realització de tres tutories presencials. Es valorararà l'assistència i l'actitud a les tutories, a més de la seva disposició a l'estudi i a realitzar les tasques assenyalades).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Les classes teòriques tenen com a finalitat l'explicació per part del professor dels continguts del programa. En ser l'avaluació continua, es tendrà en compte l'assistència i la participació, a l'igual que l'actitud de l'alumne vers l'assignatura. Entre d'altres, es tendrà en compte la seva assistència continuada, el grau de participació en els debats sobre diferents temes, l'atenció a les classes teòriques, la disposició a l'estudi i el compliment de les tasques encomenades.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació activa a les classes i actitud responsable envers les activitats d'aula proposades.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Classes pràtiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Desenvolupament d'un treball de recerca sobre una destinació turística a triar d'entre els temes proposats pel professor/a.

Els alumnes realitzaran la recerca a l'aula amb el suport del professor/a.

Criteris d'avaluació

Presentació del treball de recerca.
Cada alumne disposarà de 30 minuts per presentar el seu treball amb el suport de power point o similar. En l'avaluació es tindrà en compte la claretat de l'exposició, la utilització correcta de la terminologia, els continguts de la recerca, els aspectes formals i la correcta expressió escrita del treball escrit que es presentarà a la setmana següent. La nota serà la mitja de l'exposició i del treball escrit. Per aprovar aquesta part i perquè faci mitjana amb la resta, s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Prova escrita
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

L'alumnat ha de demostrar l'assoliment dels coneixements de l'assignatura.

En el transcurs del semestre es faran:

- Dues proves escrites relatives als continguts explicats en les sessions teòriques. Tindran consideració de " proves eliminatòries de matèria ".

Criteris d'avaluació

Es faran dues proves escrites eliminatòries de materia. Per aprovar aquesta part i perquè faci mitjana amb la resta, s'han d'aprovar per separat cadascuna de les proves parcials, amb una puntuació mínima d'un 4 i que la mitjana dels dos parcials sigui igual o superior a 5.

En la prova d'avalució extaordinària de febrer es recuperaran només aquelles parts de la matèria que no s'hagin superat en les proves anteriors.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bibliogràfics consten de:
A) Bibliografía Bàsica, recomanada per completar l'estudi dels temes d'explicació i/o les orientacions pràctiques.
B) Bibliografia complementaria que permet una profundització i/o ampliació de les temàtiques explicades.
C) Altres recursos que consten d'un llistat de diccionaris de terminologia, principals revistes de consulta de temàtica relacionades amb el turisme, principals publicacions de dades estadístiques en turismey pàgines webs en les que es pot trobar informació relacionada amb els continguts de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

Alonso, J. & Pardo, C.J. (2009) Geografía turística mundial. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Diego A. Barrado & Jordi Calabuig (eds) (2001) Geografía mundial del turismo . Síntesis, Madrid.
C. Michael Hall & Stephen J. Page. (2005) The geography of tourism and recreation :environment, place, and space . Routledge, Abingdon, Oxon ; New York.
Alain Mesplier & Pierre Bloc-Duraffour (2000) Geografía del turismo en el mundo . Síntesis, Madrid.
Atlas de Geografía Universal. Ed. VOX. 2008

Bibliografia complementària

Alonso, J. (2004) Geografía de los recursos y actividades turística . Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Alonso, J. (2004) Geografía turística: general y de España . Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Alonso, J. (2004) Geografía turística: Europa y del resto del mundo . Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Antón Clavé, S. & González Reverté, F. (coord) (2007) A propósito del turismo. La construcción social del espacio turístico. Editorial UOC, Barcelona.
Atchison, C. & MacLedod, N.E. (2002) Leisure and tourism landscapes:social and cultural geographies . Routledge, Londres.
Bigné, J.E. i López Castellón, D. (dirs.) (1999) Planificación territorial y comercialización turística . Universitat Jaume I, Castelló.
Boniface, B. & Cooper, C. (2012) (6th ediition) Worldwide destinations. The geography of travel and tourism . Routledge, Londres.
Casari, M. i Pedrini, L. (1996) Geografía del turismo . Ulrico Hoepli, Milano, 2a ed.
Crouch, D. (ed) (1999) Leisure/tourism geographies: practices and geographical knowledge . Routledge, Londres.
Davidson, R. (2001) Viajes y turismo en Europa. Síntesis, Madrid.
Fernández Fuster, L. (1991) Geografía general del turismo de masas . Alianza Editorial, Madrid.
Hall, C.M. i Page, S.J. (2005) The geography of tourism and recreation: environment, place, and space . Routledge, Abingdon, Oxon, New York.
Lew, A.; Hall, C.M. i Timothy, D. (2008) World Geography of travel and tourism . Butterworth-Heinemann, Amsterdam, Londres.
Lozato-Giotart, J.P. (1990) Geografía del turismo: del espacio contemplado al espacio consumido . Masson, Barcelona.
Lozato-Giotart, J.P. (1990) Mediterráneo y turismo . Masson, Barcelona.
Mowforth, M. i Munt, I. (2009) (3ª ed) T ourism and sustainability: new tourism in the Third World . Routledge, Londres.
Segreto, L.; Manera, C. i Pohl, M. (eds) (2009) Europe at the seaside. The economic history of mass tourism in the Mediterranean . Bergham Books, Oxford.
Sharpley, R. i Telfer, D.J. (ed) (2002) Tourism and development. Concepts and issues . Channel View Publications, Clevedon.
Shaw, G. i Williams, A.M. (2004) Tourism and tourism spaces . SAGE, London.
Urry, J. (1990) The tourist gaze . Sage, London.
Vera, F. (coord) (2011) Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Tirant lo Blanch, Valencia.
Williams, S. (1998) Tourism Geography . Routledge, London.

Altres recursos

1.DICCIONARIS

Alcaraz Varó, E. (2006) Diccionario de términos de turismo y de ocio: inglés-español; spahish-english. Ariel, Barcelona.

Jafari, J. (ed) (2000) Encyclopedia of tourism. Routledge, London.

Montaner Montejano, J.; Antich Corgos, J. i Arcarons Simón, R. (1998) Diccionario de turismo. Síntesis, Madrid.

2. REVISTES

ANNALS OF TOURISM RESARCH
CUADERNOS DE TURISMO.
ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS EN TURISMO
ESTUDIOS TURÍSTICOS
HOSPITALITY MANAGEMENT
INTERNATIONAL JOURNAL&TOURISM RESEARCH
JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM RESEARCH
JOURNAL OF SUSTANAIBLE TOURISM
JOURNAL OF TOURISM STUDIES
LEISURE STUDIES. THE JOURNAL OF THE LEISURE STUDIES ASSOCIATION
PAPERS DE TURISME
PASOS. REVISTA DE TURISMO Y PATRIMONIO
REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO
TOURISM GEOGRAPHIES.
TOURISM MANAGEMENT

3. DADES ESTADÍSTIQUES

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. OMT/WTO
http://www.unwto.org

WTTC (WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL)
http://www.wttc.org

EUROSTAT
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics/es

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. INE
http://www.ine.es/

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
http://www.iet.tourspain.es

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS. IBESTAT.
https://ibestat.caib.es/ibestat/inici