21008. Laboratori de Física General . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21008 - Laboratori de Física General
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antonio Puente Ferrá
toni.puentetoni.puente@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Antonio Borrás López
toni.borrastoni.borras@uib.esuib.es
15:00h16:00h Dilluns 03/09/201826/07/2019 F.127
Eduard Cesari Aliberch
eduard.cesarieduard.cesari@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Ramón Julio Oliver Herrero
ramon.oliverramon.oliver@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Miguel Pons Viver
m.pons-viverm.pons-viver@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Joan Torrens Serra
j.torrensj.torrens@uib.esuib.es
15:00h16:00h Dimecres 03/09/201831/07/2019 f135/mateu orfila

Contextualització

· Assignatura de caràcter experimental i de formació bàsica. Contribueix a poder conèixer i utilitzar els instruments i material d'un laboratori de Física general

· L'alumne aprendrà a realitzar experiments essencials en Física i analitzar els resultats amb el propòsit d'elaborar un informe del treball realitzat en el laboratori.

· Laboratori de Física general amb Física general I (primer semestre, primer curs) i amb Física general II (segon semestre, primer curs) formen la matèria de Física general. Així aquestes assignatures són els fonaments metodològics i les bases per poder afrontar amb garanties d'èxit les assignatures experimentals de cursos avançats.

Requisits

Recomanables

  • Haver cursat Física I
  • Haver cursat Anàlisi de dades Experimentals
  • Haver cursat o estar matriculat de Física II

Competències

Específiques

  • CE8. Tenir la capacitat d'assimilar explicacions, llegir i entendre textos científics, i saber resumir i presentar la informació d'una manera concisa i clara.
  • CE10. Saber realitzar i, en alguns casos, planificar, un experiment o investigació, i saber redactar un informe sobre l'experiment. Saber usar els mètodes d'anàlisis de dades apropiades i avaluar l'error en els mesuraments i resultats. Saber relacionar les conclusions de l'experiment o investigació amb les teories físiques pertinents
  • CE11. Desenvolupar l'habilitat de treballar independentment, usar la seva iniciativa i organitzar-se per a complir terminis de lliurament. Guanyar experiència en el treball en grup i ser capaç d'interaccionar constructivament

Genèriques

  • CB1. Demostrar posseir i comprendre coneixements en l'àrea de la Física que parteix de la base de l'educació secundària general, a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda de la Física.
  • CB2. Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes de Física
  • CT3. Capacitat per a adaptar-se a noves situacions
  • CT4. Capacitat d'organitzar i planificar.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

BLOC I Mecànica/fluids
1 EXPERIMENTS ELEMENTALS DE LABORATORI EN FÍSICA GENERAL

1. Comprovació del Principi d'Arquímedes
2. Determinació de densitats el picnòmetre, i mesura del coeficient de viscositat
3. Llei de Hooke
4. Estudi de les oscil·lacions d'una molla de torsió
5. Determinació dels moments d'inèrcia de diversos cossos
6. Estudi de la flexió de diferents barres planes d'acer sotmeses a càrregues perpendiculars (flexió a tres punts), determinant el mòdul de Young del material i estudi de la dependència de la flexió amb l'amplada de la barra
7. Experiments d'Estàtica
8. Descomposició de forces
9. Determinació de la velocitat del so
10. Determinació de la velocitat del so
11. Estudi de la combinació de dos moviments harmònics simples
12. El pèndol simple
13. Caiguda lliure
14. El pèndol balístic
15. Dinàmica i cinemàtica del moviment rectilini i uniforme.
16. Dinàmica i cinemàtica del moviment rectilini uniformement accelerat
17.Determinar el zero absolut
18. Mesura de l'equivalent en aigua d'un calorímetre
19. Determinació de la relació caloria/joule

Bloc II Electromagnetisme i òptica
1 EXPERIMENTS ELEMENTALS DE LABORATORI EN FÍSICA GENERAL

20. El transformador
21. Llei d'Ohm
22. Característica I-V
23. Camp elèctric: línies de camp i superfícies equipotencials
24. Mesures de camp magnètic en una bobina de vuit espires
25. Mesures de camp magnètic de bobines d'igual geometria i diferent numero d'espires. Mesura del camp magnètic terrestre.
26. Pont de fil i regles de Kirchoff
27. Circuit RCL sèrie en corrent altern
28. Els fenòmens magnètics i electromagnètics
29. Determinació de l'índex de refracció d'un medi
30. Mesura de la distància focal d'una lent convergent
31. Lleis de reflexió i refracció.Miralls plans i esfèrics
32. Determinació de la focal de diferents lents
33.Determinació de la constant de Plank

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics essencials per poder realitzar una pràctica de laboratori, així com poder redactar un informe de la pràctica

3
Classes de laboratori Habilitats de laboratori Grup mitjà (M)

Presa de mesures, realització de càlculs i gràfics preferentment amb ordinador.

46
Avaluació Examen parcials Grup gran (G)

Es realitzaran dos exàmens parcials, un de cadascun dels blocs temàtics en què es divideixen les pràctiques durant el periode de classe. Cada examen tindrà una durada d'entre 1 i 2 hores. Es valorarà si l'alumne coneix i sap aplicar les tècniques experimentals que formen part de la matèria

4
Altres Muntatge experiment divulgatiu Grup mitjà (M)

Els alumnes podran fer proves de funcionament de l'experiment divulgatiu

7

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració de treballs

Es proposaran informes individuals de les pràctiques de laboratori al llarg del semestre. Els informes hauran de seguir les directrius donades pel professor a les classes magistrals

50
Estudi i treball autònom en grup Informes setmanals

Es realitzaran petits models d'informes de les pràctiques de laboratori

10
Estudi i treball autònom en grup Disseny experiment divulgatiu

Disseny i presentació d'un experiment de Física enfocat a alumnes de secundària.

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de les pràctiques

Cada estudiant o millor la parella d'estudiants haurà de preparar la pràctica que li correspon

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

- L'assistència i realització de TOTES les pràctiques és condició necessària per poder superar l'assignatura. Aquells alumnes, que al finalitzar el curs no hagin realitzat totes les pràctiques segons el calendari tendran un suspens. Les pràctiques s'han de realitzar segons el calendari establert a principi de curs. A final de cadascun dels dos blocs temàtics es podrà recuperar una i només una pràctica a la que no s'hagi pogut assistir per una causa ben justificada. Qualsevol absència no justificada suposarà un suspens automàtic de l'assignatura.

Les competències B1, B2 i B3 s'avaluen en totes les activitats de l'assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Habilitats de laboratori
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Presa de mesures, realització de càlculs i gràfics preferentment amb ordinador.

Criteris d'avaluació

Claretat per presentar dades i resultats experimentals. Adquirir hàbits de treball en el laboratori incloent l'ús del portàtil en el laboratori. Exactitut dels resultats obtinguts. Destresa en l'ús de programes informàtics per l'anàlisi de les dades experimentals. Actitut en la realització de les pràctiques.

Competències Avaluades: CE11, CT3

Percentatge de la qualificació final: 10%

Examen parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

Es realitzaran dos exàmens parcials, un de cadascun dels blocs temàtics en què es divideixen les pràctiques durant el periode de classe. Cada examen tindrà una durada d'entre 1 i 2 hores. Es valorarà si l'alumne coneix i sap aplicar les tècniques experimentals que formen part de la matèria

Criteris d'avaluació

Es realitzaran dos exàmens parcials, el seu pes serà d'un 10% i 15% per ordre cronològic de realització. Cada examen tindrà una durada d'entre 1 i 2 hores. Es valorà si l'alumne coneix i sap aplicar les tècniques experimentals que formen part de la matèria. Si la qualificació d'algun d'aquests dos exàmens és inferior a un 4, l'alumne haurà de recuperar aquesta activitat a la convocatòria extraordinària de juliol. Condició necessaria: realització de totes les pràctiques.

Competències Avaluades:CE10

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 4

Elaboració de treballs
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Es proposaran informes individuals de les pràctiques de laboratori al llarg del semestre. Els informes hauran de seguir les directrius donades pel professor a les classes magistrals

Criteris d'avaluació

Redactar 2 informes del treball realitzat en el Laboratori. El pes de cada un d'ells serà del 15% i 25% per ordre cronològic de realització.Si la qualificació d'algun d'aquests dos treballs és inferior a un 4, l'alumne haurà de recuperar aquesta activitat. També es podrà recuperar (de manera voluntària) si la nota està entre 4-5. Podrà repetir el treball en el plaç d'una setmana. La nota màxima que pot aconseguir en un informe recuperat és de 6. Els informes no entregats només es podran recuperar a la convocatòria extraordinària. Condició necessaria: realització de totes les pràctiques.

Competències Avaluades:CE8, CE10, CE11

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4

Informes setmanals
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran petits models d'informes de les pràctiques de laboratori

Criteris d'avaluació

El professor demanarà que es realitzi alguna tasca d'algunes de les pràctiques realitzades durant la setmana.

Competències Avaluades:CE10, CE11, CT4

Percentatge de la qualificació final: 10%

Disseny experiment divulgatiu
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Disseny i presentació d'un experiment de Física enfocat a alumnes de secundària.

Criteris d'avaluació

Disseny i presentació d'un experiment de Física enfocat a alumnes de educació secundària.

Competències Avaluades:CE11, CT4, CT3

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- Amengual Colom, Antoni
Prácticas virtuales de física básica /Antoni Amengual Colom
Palma :Universitat de les Illes Balears,2003

- Taylor, John R.
An Introduction to error analysis
University Science Books, 1997.

Bibliografia complementària

LLIBRES RECOMENATS A LES ASSIGNATURES DE FÍSICA GENERAL I , FÍSICA GENERAL II i ANÀLISI DE DADES EXPERIMENTALS

Altres recursos

Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumne tindrà a la seva disposició una sèrie de recursos d'interès per la seva formació, com documents elaborats pels professors i enllaços a Internet