Listen

20629. Treball de Fi de Grau d'Economia . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits12 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Alfredo Martín Oliver
alfredo.martinalfredo.martin@uib.esuib.es
Responsable
10:00h11:00h Dimecres 02/09/201915/07/2020 DB116

Contextualització

El treball de fi de grau (TFG) s?ha d?entendre com una matèria globalitzadora, orientada a l?avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol. L?objectiu del TFG és la realització d?un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació, i, per altra part, que permeti l?avaluació de la formació de l?alumne d?acord al que preveu el corresponent pla d?estudis.

Requisits

Essencials

Només es podran matricular de l?assignatura de TFG aquells alumnes que simultàniament s'estiguin matriculant també de tots els crèdits pendents de superació del Grau d?Economia.

Competències

L? assignatura de TFG té el propòsit de contribuir a que l?alumne assoleixi les competències que s?indiquen a continuació i que formen part del conjunt de competències establertes en el Pla d?Estudis del Grau en Economia

Específiques

  • CE1- Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
  • CE2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general,tant en l'àmbit privat com en el públic.
  • CE6 Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional o regional. CE7. Integrar-se en la gestió empresarial. Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
  • CE12 Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar als models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respectin les hipòtesis bàsiques establertes i sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.

Genèriques

  • CG1 Utilitzar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional. CG6. Defensar un punt de vista mostrant i apreciant les bases d'altres punts de vista discrepants.
  • CG2 Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en anglès. CG4 Comunicar-se amb fluïdesa en el seu entorn i treballar en equip. CG5 Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els objectius d'aquesta matèria són, d'una banda, que l'alumne apliqui i integri les competències (coneixements i habilitats) adquirides al llarg de la titulació i, d'altra, avaluar la seva formació general en economia i la seva preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional, com a requisit previ a la consecució del títol de graduat o graduada en economia. Per tant, aquesta matèria no té continguts específics diferents dels de les matèries de la titulació, sinó que tracta de completar la formació teòrica de l'alumne amb l'elaboració d'un treball amb un elevat grau d'autonomia. D'aquesta manera es pretén avaluar la maduresa assolida pel futur titulat i el nivell de desenvolupament de les competències de la titulació de manera global.

Continguts temàtics

Treball de fi de Grau Treball de fi de Grau

Metodologia docent

La metodologia d'ensenyament/aprenentatge serà la tutoria. En la mateixa, el tutor serà el conseller que orienti l'estudiant sobre les millors alternatives per a triar al llarg de la confecció del TFG. El tutor acompanyarà l'estudiant al llarg de tot el procés, establint si així ho creu convenient entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball. Així mateix els alumnes tindran dret a una revisió completa d'un esborrany del seu TFG si el lliuren al tutor amb almenys 30 dies d'antelació a la data de lliurament definitiu.
Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura formarà part del projecte de Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica. L'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, documents electrònics i enllaços adequats al treball autònom proposat. Durant el curs el professor podrà proposar activitats d'obligat cumpliment per tal de poder superar la matèria tot i que per aquestes activitats l'alumne/a no obtingui cap qualificació.

Volum de treball

Es tracta d'una matèria en la que el futur graduat treballarà fonamentalment de manera autònoma, de manera que el grau de presencialitat, entesa com a interacció entre professor i alumne, se situarà al voltant del 2%. Aquesta presencialitat, tal com s'ha explicat, es desenvoluparà fonamentalment en tutories individualitzades entre l'alumne i el professor que tingui assignat com a tutor.

Activitats de treball presencial (0,24 crèdits, 6 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Tutories ECTS Tutories Grup petit (P)

El tutor serà el conseller que orienti l'estudiant sobre les millors alternatives per a triar al llarg de la confecció del TFG. El tutor acompanyarà l'estudiant al llarg de tot el procés, establint si així ho creu convenient entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball. En la primera tutoria l?alumne es compromet a realitzar el TFG assignat mitjançant la signatura, per part de l?alumne i tutor, d?un contracte docent. Els estudiants concertaran tutories amb el tutor abans del lliurament definitiu del TFG. A partir de la segona tutoria es considerarà l?alumne com a presentat en el curs acadèmic del qual es matriculi.

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (11,76 crèdits, 294 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Defensa davant d'un tribunal

Sempre que els alumnes hagin obtingut una qualificació per part del tutor superior a 8 sobre 10 i compti amb el vist i plau del tutor, l?alumne pot sol?licitar presentar el TFG davant tribunal per mantenir o augmentar la seva qualificació.

En aquest cas, cada alumne disposarà d?un màxim de 15 minuts per realitzar l?exposició pública del TFG, preferentment amb suport audiovisual. Finalitzada l?exposició pública, el tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l?alumne les preguntes que consideri pertinents relacionades amb el treball.

1
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball

Realització d?un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació i, d?altra banda, que permeti l?avaluació de la formació de l?alumne d?acord amb el que preveu el corresponent pla d?estudis.

293

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El TFG te dues parts avaluables: La qualificació atorgada pel tutor i la qualificació atorgada pel tribunal.

Avaluació per part del tutor:
La qualificació atorgada pel tutor suposarà el 85% de la qualificació final del TFG. L'alumne unicament pot lliurar un cop el treball de fi de grau.Ho pot fer al periode de juny o al periode de setembre, amb la possibilitat de lliurar al periode extraordinari de Desembre, en cas de que l'alumneno hagi superat l'assignatura l'any anterior.Com a criteri general es considerarà no presentat quan l?alumne s?hagi matriculat de la matèria de TFG però no hagi signat el contracte docent. Durant el curs el professor podrà proposar activitats d'obligat compliment per tal de poder superar la matèria tot i que per aquestes activitats l'alumne/a no obtingui cap qualificació. Per fer l?avaluació el tutor del TFG valorarà fonamentalment:
1) Aspectes formals i de presentació del TFG
-Compliment de les normes sobre el format del TFG
-Ordre
-Redactat
2) Aspectes d?aprenentatge
-Capacitat de síntesis
-Claredat en l?argumentació
-Assimilació de conceptes
3) Aspectes de transferència de l?aprenentatge
-Profunditat i rigor en l?anàlisi
-Aplicació de mètodes quantitatius i/o qualitatius adequats
-Originalitat i creativitat

Avaluació per part del tribunal.
La qualificació per part del tribunal suposa el 15% de la nota final i només pot ésser valorada aquesta part en el període ordinari de juny, sempre i quan hagin obtingut com a mínim una valoració de 75 sobre 100 per part del tutor. El tribunal avaluador estarà format per tres membres (un president, un vocal i un secretari) i els respectius suplents, que podran ser seleccionats d?entre tots els professors que són tutors del TFG de la FEE, excepte el tutor del TFG que es objecte d?avaluació. Cada alumne disposarà d?un màxim de 15 minuts per realitzar l?exposició pública del TFG, preferentment amb suport audiovisual. Finalitzada l?exposició pública, el tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l?alumne les preguntes que consideri pertinents relacionades amb el treball.
Per a l?avaluació el tribunal valorarà, a més de l?informe realitzat pel tutor, els aspectes següents:
- Claredat en l?exposició.
- Rigor en els conceptes i llenguatge utilitzat.
- Capacitat de donar resposta a qüestions plantejades pel tribunal.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Defensa davant d'un tribunal
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Sempre que els alumnes hagin obtingut una qualificació per part del tutor superior a 8 sobre 10 i compti amb el vist i plau del tutor, l?alumne pot sol?licitar presentar el TFG davant tribunal per mantenir o augmentar la seva qualificació.

En aquest cas, cada alumne disposarà d?un màxim de 15 minuts per realitzar l?exposició pública del TFG, preferentment amb suport audiovisual. Finalitzada l?exposició pública, el tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l?alumne les preguntes que consideri pertinents relacionades amb el treball.

Criteris d'avaluació

A més de l?informe realitzat pel tutor, el tribunal valorará els aspectes següents:
- Claredat en l?exposició.
- Rigor en els conceptes i llenguatge utilitzat.
- Capacitat de donar resposta a qüestions plantejades pel tribunal.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Realització d?un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació i, d?altra banda, que permeti l?avaluació de la formació de l?alumne d?acord amb el que preveu el corresponent pla d?estudis.

Criteris d'avaluació

Per fer l?avaluació el tutor del TFG valorarà fonamentalment:
1) Aspectes formals i de presentació del TFG
-Compliment de les normes sobre el format del TFG
-Ordre
-Redactat
2) Aspectes d?aprenentatge
-Capacitat de síntesis
-Claredat en l?argumentació
-Assimilació de conceptes
3) Aspectes de transferència de l?aprenentatge
-Profunditat i rigor en l?anàlisi
-Aplicació de mètodes quantitatius i/o qualitatius adequats
-Originalitat i creativitat

Percentatge de la qualificació final: 85%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cada tutor recomanarà a l?alumne o l?ajudarà a buscar les referències bibliogràfiques més adients per a l?elaboració del TFG. Els tutors podran penjar al Campus Extens materials addicionals que considerin d?interès.