Listen

20620. Economia Ambiental . Grup 41

Identificació de l'assignatura

Assignatura20620 - Economia Ambiental
Grup Grup 41 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Tercer curs
  • Grau d'Economia - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antoni Riera Font
antoni.rieraantoni.riera@uib.esuib.es
Responsable
15:00h16:00h Dimarts 01/09/201931/07/2020 DB-231

Contextualització

Amb l?assignatura d?Economia ambiental es preten que els alumnes coneguin:

1) els principals problemes ambientals i els interpretin des de la perspectiva econòmica,
2) les tècniques d?anàlisi per a la valoració econòmica del medi ambient,
3) els principis, les regles i els procediments del desenvolupament sostenible des del punt de vista econòmic, i
4) la teoria i els conceptes bàsics de l?anàlisi de polítiques ambientals.

Si bé és veritat que aquests objectius cerquen proporcionar als alumnes una sèrie de coneixements relacionats amb la terminologia, metodologia, principis i teories pròpies de l?Economia ambiental, també persegueixen desenvolupar en l?estudiant la capacitat per a aplicar la informació i els coneixements adquirits al llarg del Grau en Economia a situacions concretes, de tal manera que els instruments que proporciona l?Economia, en general, i l?Economia ambiental, en particular, es converteixin en una eina útil en la seva futura carrera professional.

Requisits

Recomanables

Es recomana a l'alumne que, en el decurs del Grau d?Economia, no hagi cursat l?assignatura de Microeconomia de primer i les assignatures d'Economia del Benestar i Microeconometria de segon que es familiaritzi amb els conceptes bàsics de qualsevol dels manuals afins a aquestes àrees de coneixement. També es recomana tenir coneixements d'anglès.

Competències

Específiques

  • CE1. Contribuir a la bona gestió de l?assignació de recursos tant en l?àmbit privat com en el públic
  • CE4. Avaluar les conseqüències de distintes alternatives d?acció i seleccionar les millors donats els objectius
  • CE10. Derivar dades d?informació rellevant impossibles de reconèixer per no professionals de l?economia

Genèriques

  • CG3. Aplicar a l?anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d?instruments tècnics
  • CG5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor
  • CG8. Contribuir, a través de l?exercici de l?activitat professional, al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, d?igualtat d?oportunitats i d?accessibilitat universal, de pau i solidaritat, i de protecció mediambiental

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts del programa d?economia ambiental permeten analitzar el problema ambiental des de la perspectiva econòmica, el valor del medi ambient i els mètodes de valoració de la qualitat ambiental, els recursos renovables i no renovables, la regulació ambiental i l?avaluació de polítiques ambientals, el paper de l?empresa davant la problemàtica ambiental i el binomi creixement-medi ambient. Per aquest motiu, s?ha estructurat en els sis móduls que es detallen a continuació.

Continguts temàtics

Mòdul I Introducció
Tema 1 Introducció a l?Economia dels recursos naturals i del medi ambient

1.1 Pressions i tensions ambientals
1.2 Classificació dels problemas ambientals
1.3 Economia i ecologia
1.4 Economia ambiental versus economia ecològica

Tema 2 L?objecte d?estudi: la problemàtica ambiental

2.1 Definició i tipologia de recursos naturals
2.2 Funcions i serveis del medi ambient
2.3 El problema: l?absència de preu
2.4 El comportament imperfecte del mercat

Tema 3 Economia, política i medi ambient

3.1 Societat, drets i medi ambient
3.2 Societat, mercat i medi ambient
3.3 Societat, estat i medi ambient

Mòdul II Valoració econòmica del medi ambient
Tema 4 El valor econòmic del medi ambient

4.1 Per què valorar?
4.2 Què dóna valor? Qui expressa aquests valors? Com s?expressen?
4.3 Valor econòmic total
4.4 Els límits de l?anàlisi

Tema 5 Mesura de canvis en el benestar: l?herència neoclàssica

5.1 Mesures de benestar
5.2 Cas pràctic

Tema 6 Una visió panoràmica dels mètodes de valoració

6.1 Criteris de classificació dels mètodes
6.2 La separabilitat de la funció d?utilitat
6.3 Els mètodes de preferències revelades
6.4 Els mètodes de preferències declarades

Tema 7 El mètode de la valoració contingent

7.1 Introducció
7.2 Els biaixos
7.3 Disseny de l?estudi

Tema 8 El mètode del costs del viatge

8.1 Supòsits de partida
8.2 El model zonal
8.3 El model individual
8.4 Especificació de les variables pertinents

Mòdul III Economia dels recursos naturals
Tema 9 La gestió dels recursos naturals

9.1 Incertesa i irreversibilitat
9.2 Principi de màxima precaució i estàndards mínims de seguretat
9.3 Sostenibilitat dèbil i sostenibilitat forta

Tema 10 Recursos renovables i no renovables

10.1 La gestió dels recursos renovables: el model biològic i el model econòmic
10.2 La gestió dels recursos no renovables: la regla de Hotelling

Mòdul IV Política ambiental
Tema 11 Instruments de política ambiental

11.1 El nivell de contaminació òptim
11.2 El teorema de Coase
11.3 Els instruments econòmics
11.4 Mesures basades en la normativa

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

A les classes magistrals es presentaran els fonaments teòrics que els alumnes hauran d?adquirir durant el curs. L?exposició dels continguts seguirà el programa de l?assignatura proposat.

24
Seminaris i tallers Tallers Grup mitjà (M)

En els seminaris es pretén fomentar l?intercanvi d?opinions entre els participants i facilitar l?aplicació dels coneixements teòrics a la realitat mitjançant l?estudi i la discussió de casos pràctics.

3
Classes pràctiques Pràctiques Grup mitjà (M)

Les classes pràctiques es dedicaran a la presentació, discussió i resolució de casos pràctics, així com a la presentació i discussió dels treballs realitzats pels estudiants.

15
Avaluació Examen parcial 1 Grup gran (G)

Avaluació dels coneixements adquirits.

1.5
Avaluació Examen parcial 2 Grup gran (G)

Avaluació dels coneixements adquirits.

1.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Estudi per part de l?alumne dels continguts desenvolupats a l?assignatura.

55
Estudi i treball autònom individual Resolució de casos pràctics

Estudi i treball individual per a analitzar, i resoldre si cal, els casos pràctics proposats pel professor.

20
Estudi i treball autònom en grup Estudi en grup

Estudi i treball en grup per a analitzar, i resoldre si cal, els casos pràctics proposats pel professor.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen parcial 1
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels coneixements adquirits.

Criteris d'avaluació

Realització d'una prova escrita en què l?alumne haurà d?aplicar els coneixements adquirits en el context de petits casos pràctics, lectures i/o articles acadèmics. La prova, que representa el 50% de la qualificació final i té una nota mínima de 4 punts, abarcarà aproximadament la primera meitat dels continguts de l'assignatura i es podrà recuperar en el periode d?avaluació extraordinària previst al calendari lectiu.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Examen parcial 2
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels coneixements adquirits.

Criteris d'avaluació

Realització d'una prova escrita en què l?alumne haurà d?aplicar els coneixements adquirits en el context de petits casos pràctics, lectures i/o articles acadèmics. La prova, que representa el 50% de la qualificació final i té una nota mínima de 4 punts, abarcarà aproximadament la segona meitat dels continguts de l'assignatura i es podrà recuperar en el periode d?avaluació extraordinària previst al calendari lectiu.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Azqueta, D. (1994). Valoración económica de la calidad ambiental. Madrid: McGraw-Hill.
Azqueta, D. (2002). Introducción a la economía ambiental. Madrid: McGraw-Hill.
Labandeira, X., León, C. J., & Vázquez, M. X. (2007). Economía ambiental. Madrid: Pearson Educación, S.A.
Riera, P., García, D., Kriström, B., & Brännlund, R. (2005). Manual de economía ambiental y de los recursos naturales. Madrid: Thompson Editores.

Bibliografia complementària

Romero, C. (1994). Economía de los recursos ambientales y naturales. Madrid: Alianza Editorial.