Listen

20619. Economia de la Informació . Grup 39

Identificació de l'assignatura

Assignatura20619 - Economia de la Informació
Grup Grup 39 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Quart curs
 • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Tercer curs
 • Grau d'Economia - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Daniel Cardona Coll
d.cardonad.cardona@uib.esuib.es
Responsable
17:00h18:00h Dimecres 02/09/201931/07/2020 DB-213
11:00h12:00h Dimecres 02/09/201931/07/2020 DB-213

Contextualització

L'assignatura proporciona els intruments adequats per a l'anàlisi de mutitud de problemes econòmics relacionats amb la presa de decisions sota informació imperfecta. Aquests instruments es presenten a un nivell formal, desenvolupant les eines de càlcul necessàries amb l'objectiu de potenciar la comprensió del problema, així com la seva aplicabilitat.

Requisits

Essencials

- Saber formalitzar els problemes de decisió individual en situacions de certesa (Microeconomia)

- Saber solucionar problemes d'optimització amb restriccions d'igualtat i de desigualtat (Optimització)

- Conèixer els conceptes d'utilitat esperada i dels diferents conceptes d'equilibri en situacions d'interacció estratègica (Jocs i Decisions Estratègiques).

Competències

Específiques

 • CE2. Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb la assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3. Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE11. Analitzar la realitat econòmica utilizant el marc teòric que es presenta, amb coneixement del seu potencial i limitacions.
 • CE12. Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar a els models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respetin les hipòtesis bàsiques establertes y essent conscients del del seu potencial i limitacions.

Genèriques

 • CG5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG7. Capacitat de síntesi.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El curs està basat en els capítols 7-11 del llibre "Games and Information (2007)" de E. Rasmusen.

Continguts temàtics

Tema 1 Risc Moral: acció oculta
Tema 2 Altres temes de risc moral
Tema 3 Seleccio Adversa
Tema 4 Disseny de mecanismes
Tema 5 Senyalització

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Teoria Grup gran (G)

Explicar i desenvolupar de manera teòrica els diferents temes del curs.

31.5
Classes pràctiques Resolució d'exercicis Grup gran (G)

Aprendre a formalitzar i solucionar problemes relacionats amb els continguts desenvolupats a les classes teòriques

10
Avaluació Examen Final Grup gran (G)

Examen final per veure si els alumnes han assolit els conceptes estudiats al llarg del curs.

2
Avaluació Parcial Grup gran (G)

Examen parcial delscontingutsestudiats fins el moment

1.5
Avaluació Resolucio Exercicis Grup gran (G)

Resolució i discussió de problemes plantejats amb anterioritat a la sessió.

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup --

Resolucio Exercicis

45
Estudi i treball autònom individual o en grup --

Estudi i assimilació dels conceptes de les classes teòriques.

45

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen Final
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Examen final per veure si els alumnes han assolit els conceptes estudiats al llarg del curs.

Criteris d'avaluació

Exercicis, preguntes curtes i/o preguntes tipus text

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Examen parcial delscontingutsestudiats fins el moment

Criteris d'avaluació

Exercicis, preguntes curtes i/o preguntes tipus text

Percentatge de la qualificació final: 40%

Resolucio Exercicis
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Resolució i discussió de problemes plantejats amb anterioritat a la sessió.

Criteris d'avaluació

Els alumnes solucionaran exercicis a la pissarra.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Rasmusen, E. Juegos e Información: Una Introducción a la Teoría de Juegos. Fondo de Cultura (1996)
 • Rasmusen, E. Games and Informaction: An Introduction to Game Theory. Blackwell Publishing(2007)
 • Antelo, M. Economía de la Información. Teoría y práctica. McGraw-Hill (2014)

Bibliografia complementària

 • Kreps, D.M. (1995). Curso de teoría microeconómica. McGrawHill.
 • I. Macho Stadler i D. Perez Castillo (1994). Introducción a la economía de la información. Ariel Economía .

Altres recursos

 • Podeu trobar els meus apunts a http://www.uib.es/depart/deaweb/webpersonal/danielcardona/