Listen

20605. Microeconomia . Grup 33

Identificació de l'assignatura

Assignatura20605 - Microeconomia
Grup Grup 33 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Segon curs
 • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Primer curs
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Primer curs
 • Grau d'Administració d'Empreses - Primer curs
 • Grau d'Economia - Primer curs
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ángel Bujosa Bestard
angel.bujosaangel.bujosa@uib.esuib.es
12:00h13:00h Dijous 01/09/201931/07/2020 DB256 (demanar cita prèvia per e-mail)

Contextualització

L'assignatura de Microeconomia es presenta com la continuació de l'assignatura d'Entorn Econòmic en la seva part dedicada a l'estudi dels mercats. Es troba inclosa en el mòdul "Análisi, entorn i instruments", en la materia "Entorn i anàlisi econòmic". S'imparteix en el primer curs, en el segon semestre i és una assignatura de formació bàsica. La superació d'aquesta assignatura proporcionarà a l'estudiant les competències necessàries per dur endavant altres assignatures del grau com economia industrial i estratègia empresarial.

Requisits

Recomanables

Tot i la no existència de requisits en un sentit obligatori, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura d'Entorn Econòmic. A més un bon nivell de Matemàtiques dóna un avantatge a l'alumne que cursi l'assignatura.

Competències

Les competències del pla d'estudis que es treballaran en l'assignatura es detallen a continuació:

Específiques

 • CE2.1.6 Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d?anàlisi econòmica per a l?estudi de l?empresa i el seu entorn.
 • CE2.3.6 Conèixer els fonaments, així com les éines d'anàlisi econòmica rellevants per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2.4 Defensar les solucions proposades d'una menera articulada a partir dels coneixements teòrics i tènics adquirits.

Genèriques

 • CG7 Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors amb un elevat grau d'autonomia.
 • CG5 Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes d'índole social, científica o ètica.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els descriptors d'aquesta assignatura que figuren en el pla d'estudis són:

 • Els elements bàsics de la teoria del consumidor: les preferències, la utilitat, la restricció pressupostaria.
 • L'elecció del consumidor: l'equilibri,la funció de demanda i l'excedent.
 • La funció de producció de l'empresa i els costs de producció
 • La maximització dels beneficis i la funció d'oferta
 • L'equilibri competitiu

Seguint aquests descriptors el programa de l'assignatura es divideix en tres parts:

Continguts temàtics

PART I TEORIA DEL CONSUMIDOR
Unitat Didàctica 1 Elecció del consumidor

1. Introducció
2. Restricció pressupostària
3. Preferències
4. Equilibri del Consumidor
5. Estàtica Comparativa: Obtenció de la corba de demanda

Unitat Didàctica 2 L'efecte substitució i l'efecte renda

1. Efecte renda i efecte substitució
2. Efecte substitució segons Hicks
3. Efecte substitució segons Slutsky

Unitat Didàctica 3 Aplicacions del problema d'elecció

1. Consum intertemporal: Restricció pressupostària i equilibri
2. Canvis de tipus d'interès: efectes sobre la posició i el consum actual
3. Inflació
4. Oferta de treball: Restricció pressupostària i equilibri
5. Hores extraordinàries

PART II TEORIA DEL PRODUCTOR
Unitat Didàctica 4 Producció

1. La relació entre els factors productius i la funció de producció
2. La funció de producció a curt termini
3. La funció de producció a llarg termini

Unitat Didàctica 5 Costs

1. Els costs en el curt termini
2. Corbes de costs en forma de U
3. Relació entre les corbes de cost a curt termini
4. La producció amb molts de factors
5. Relació entre les corbes de costs a curt termini i a llarg termini
6. Les corbes de costs a llarg termini

PART III COMPETÈNCIA PERFECTA I EQUILIBRI COMPETITIU
Unitat Didàctica 6 Competència Perfecta i equilibri competitiu

1. La competència perfecta com a cas límit
2. La decisió de producció de l'empresa
3. La corba d'oferta de l'empresa a curt termini
4. La corba d'oferta del mercat
5. L'oferta de l'empresa a llarg termini
6. La corba d'oferta de la indústria a llarg termini
7. L'eficiència de l'equilibri competitiu a curt termini
8. Fallides de mercat

Metodologia docent

Amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment, en aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes al seguiment de l'assignatura.

En aquest sentit, cal destacar que, amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant l'Aula digital l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor i documents electrònics, entre d'altres.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l'estudiant).

En qualsevol cas seria recomenable que l'alumne recordàs la següent referencia: En promig, cada hora de classe presencial implica 1 hora i 30 minuts de treball no presencial.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels raonaments de les unitats didàctiques que componen la matèria. A més, es donarà informació sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar l'alumnat per completar l'aprenentatge de forma autònoma sobre els continguts. Les classes teòriques suposen 3 hores per setmana (en mitjana).

42
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup mitjà (M)

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà en pràctica els coneixements exposats a les classes teòriques. Les pràctiques presencials suposen 1 hora per setmana (en mitjana).

14
Avaluació Examen parcial 1 Grup gran (G)

Tal i com s'especifica al cronograma, es durà a terme un primer examen parcial fora de l'horari de classe que comprendrà els continguts de les unitats didàctiques 1, 2 i 3. L'examen tindrà una durada aproximada de 2 hores.

La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria de juliol.

2
Avaluació Examen parcial 2 Grup gran (G)

Tal i com s'especifica al cronograma, es durà a terme un segon examen parcial en el període d'avaluació complementaria que comprendrà els continguts de les unitats didàctiques 4,5 i 6. L'examen tindrà una durada aproximada de 2 hores.

La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria juliol.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les Unitats Didàctiques

Després de l'exposició per part del professor a les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, el professor podrà indicar referències bibliogràfiques en manuals de consulta, elements audiovisuals, etc.

50
Estudi i treball autònom en grup Resolució d'exercicis

Es proposaran una sèrie d'exercicis de treball individual (o en grup) al llarg del semestre que es podran descarregar telemàticament previsiblement per l'Aula digital. L'avaluació d'aquesta activitat podrà realitzar-se durant les classes pràctiques o mitjançant el lliurament de la resolució dels exercicis proposats.

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la tipologia (recuperable únicament en període d'avaluació extraordinària: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura segons l'itinerari avaluatiu.

Existeixen dos itineraris per superar l'assignatura. En cas d'optar per l'itinerari B l'alumne haurà de informar al professor mitjançant la signatura d'un contracte al llarg de les dues primeres setmanes de curs.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Per a superar l'assignatura, com és habitual, l'alumne ha d'obtenir un mínim de 5 punts. Existeix un requisit addicional pels alumnes de l'itinerari B consistent en obtenir una qualificació mínima de 1,05 punts en cadascun dels dos parcials (és a dir, d' un 3 sobre 10).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen parcial 1
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Tal i com s'especifica al cronograma, es durà a terme un primer examen parcial fora de l'horari de classe que comprendrà els continguts de les unitats didàctiques 1, 2 i 3. L'examen tindrà una durada aproximada de 2 hores.

La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria de juliol.

Criteris d'avaluació

Format de la prova: es plantegen a l'alumne diferents exercicis i casos acompanyats d'un conjunt de preguntes. El criteri numèric d'avaluació s'especificarà a l'enunciat de la prova

Adequació dels procediments utilitzats

Exactitud dels resultats obtinguts

Adequació de les interpretacions i conclusions establertes en funció dels resultats obtinguts

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 3

Examen parcial 2
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Tal i com s'especifica al cronograma, es durà a terme un segon examen parcial en el període d'avaluació complementaria que comprendrà els continguts de les unitats didàctiques 4,5 i 6. L'examen tindrà una durada aproximada de 2 hores.

La recuperació d'aquesta prova es durà a terme a la convocatòria juliol.

Criteris d'avaluació

Format de la prova: es plantegen a l'alumne diferents exercicis i casos acompanyats d'un conjunt de preguntes. El criteri numèric d'avaluació s'especificarà a l'enunciat de la prova.

Adequació dels procediments utilitzats

Exactitud dels resultats obtinguts

Adequació de les interpretacions i conclusions establertes en funció dels resultats obtinguts

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 3

Resolució d'exercicis
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Es proposaran una sèrie d'exercicis de treball individual (o en grup) al llarg del semestre que es podran descarregar telemàticament previsiblement per l'Aula digital. L'avaluació d'aquesta activitat podrà realitzar-se durant les classes pràctiques o mitjançant el lliurament de la resolució dels exercicis proposats.

Criteris d'avaluació

El professor de l'assignatura controlará de manera continuada durant el curs que l'alumne va seguint l'assignatura mitjançant la seva capacitat de resoldre els exercicis proposats.

Aquest control podrà dur-se a terme mitjançant diverses alternatives, segons consideri cada professor, com per exemple, resolució d'exercicis a classe, presentació de quadern d'exercicis, etc.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Carrasco, Amparo y otros. Microeconomía Intermedia: ejercicios resueltos. McGraw Hill, DL2012.
Frank, Robert H. Microeconomía y conducta /Robert H. Frank ; traducción Esther rabasco, Luis Toharia. 5a ed. Madrid :McGraw-Hill,DL2005.
Gravelle, Hugh. Microeconomía /Hugh Gravelle y Ray Rees; traducción Roberto Leal y Yago Moreno. 3a ed. Madrid :Pearson,DL2006.
Nicholson, Walter. Microeconomía intermedia y aplicaciones /Walter Nicholson ; revisión técnica: Juan Carlos Zapatero, Fernando Esteve. 9a ed. Madrid :Thomson,2006.
Puértolas, J. y Llorente, L.. Microeconomía interactiva I. Equilibrio parcial. Teoría de la producción y la oferta. Pirámide. 2013.
Puértolas, J. y Llorente, L.. Microeconomía interactiva II. Teoría del consumidor y equilibrio general. Pirámide. 2013.

Bibliografia complementària

Pindyck, Robert S. Microeconomía /Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; trad. Esther Rabasco, Luis Toharia 5a ed. Madrid :Prentice Hall,2000.
Hey, John Denis Microeconomía intermedia / John Denis Hey Madrid :Mcgraw-Hill Interamericana,2004.
Salas Velasco, Manuel. Microeconomía. Conceptos teóricos y aplicaciones. Pirámide 2018.
Salas Velasco, Manuel. Microeconomía. Ejercicios y cuestiones de autoevaluación. Pirámide 2018.
Varian, Hal R. Microeconomía intermedia :un enfoque actual /Hal R. Varian ; traducción de Mª Esther Rabasco y Luis Toharia. 5a ed. Barcelona :Antoni Bosch,2005.
Villar, Antonio. Microeconomia.Mc GrawHill, 2006.
.