Listen

20541. Itineraris Culturals i Naturals . Grup 42

Identificació de l'assignatura

Assignatura20541 - Itineraris Culturals i Naturals
Grup Grup 42
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Cinquè curs
 • Grau de Turisme - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jaume Andreu Galmés
jaume.andreujaume.andreu@uib.esuib.es
Responsable
10:00h11:00h Dimecres 01/09/201931/07/2020 BB07/Ramon Llull
Miquel Àngel Coll Ramis
miquelangel.collmiquelangel.coll@uib.esuib.es
16:00h18:00h Dimecres 01/09/201930/06/2020 Despacho 40 (Beatriu de Pinós)

Contextualització

Itineraris Culturals i Naturals és una assignatura optativa de quart curs de segon semestre del Grau de Turisme. Integrada en el Mòdul 3 de Planificació Turística, forma part de l?itinerari Recursos i Productes Turístics.

L?assignatura ofereix una visió del patrimoni cultural i natural com a recurs turístic, a partir d?un caràcter transversal i un plantejament interdisciplinari. Els continguts es treballaran des de l?àmbit de la Geografia i de la Història de l?Art, des d'una perspectiva eminentment pràctica, amb l?objectiu de dotar a l?alumne d?una base teòrica, metodològica i pràctica -integrant els recursos que ofereixen les TIC-, que li permetin treballar en la planificació turística i en el disseny de productes turístics, específicament, itineraris que integrin els elements del patrimoni cultural i natural. La transformació dels recursos patrimonials en productes turístics es fonamentarà amb la valorització del patrimoni i la contribució al desenvolupament local, sempre en base a criteris de sostenibilitat i conservació, i a dotar de recursos a l'alumnat encaminats a la consolidació del turisme cultural a les Illes Balears.

L?assignatura està dirigida als alumnes que desenvoluparan el lloc de feina tant en l?àmbit de l?administració pública com en consultores relacionades amb el turisme.

Requisits

No s'estableixen uns requisits essencials, però sí uns requisits recomanables.

Recomanables

Haver cursat les assignatures Gestió del Patrimoni Cultural , Recursos Territorials i Turisme Sostenible .

Competències

Les competències ens indiquen les capacitats que haurien de tenir els alumnes en acabar de cursar aquesta assignatura.

Específiques

 • CE-2. Adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els distints subsistemes i disciplines que l?integren.
 • CE-7. Aprendre a recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació, i a fer front a les qüestions turístiques a través del desplegament d?habilitats específiques pel treballador en les diverses rames turístiques, inclosa la de l?ús apropiat de tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 • CE-9. Aplicar les principals tecnologies dedicades a l?estudi de les relacions recíproques que s?estableixen entre el medi físic i l?humà en les diferents activitats turístiques, particularment les destinades a avaluar l?impacte ambiental de dites activitats, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics de forma que facilitin la seva aplicació en els entorns acadèmics i professionals.
 • CE-11. Conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i instruments que permetin la gestió responsable dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i l?ús sostenible del territori de forma compatible amb la satisfacció responsable de les necessitats creixents de recursos de la població autòctona i dels turistes.

Genèriques

 • CG-2. Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics al seu treball d?una forma professional, integrant els distints camps d?estudi que ha vist, relacionats amb el turisme, i posseir les competències que han de demostrar-se mitjançant l?elaboració i defensa d?arguments i la resolució de problemes dins de la seva temàtica d?estudi.
 • CG-5. Haver desenvolupat les habilitats d?aprenentatge necessàries que permetin emprendre tasques professionals i estudis de postgrau en Turisme amb un alt grau d?autonomia.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura s'estructura en quatre blocs temàtics que tracten i defineixen els aspectes teòrics i metodològics per a la planificiació i disseny d'itineraris culturals i naturals.

Continguts temàtics

1 Interpretació del patrimoni
1.1 Aproximació al concepte de patrimoni
1.2 Aproximació a la interpretació: orígens, definicions i components fonamentals. Els principis de la interpretació segons Tilden
1.3 Característiques i objectius de la interpretació
1.4 Equipaments interpretatius
1.5 Mitjans interpretatius
1.6 El procés de comunicació en la interpretació
1.7 La interpretació com a instrument de gestió
1.8 La planificació interpretativa
2 Itineraris interpretatius
2.1 Aproximació conceptual
2.2 Planificació i disseny dels itineraris interpretatius
2.3 Itineraris interpretatius autoguiats
2.4 Itineraris interpretatius guiats
2.5 Avaluació dels itineraris interpretatius
2.6 L?adaptació dels itineraris interpretatius a les persones amb discapacitat
3 Patrimoni cultural i natural
3.1 Els conceptes. Definició i classificació
3.2 Dinàmiques entre patrimoni i turisme cultural
3.3 Regulació sobre patrimoni i turisme cultural
4 El patrimoni natural i cultural de les Illes Balears: els seus itineraris
4.1 El patrimoni arqueològic
4.2 El patrimoni arquitectònic i monumental
4.3 El patrimoni etnològic
4.4 El paisatge cultural i natural: paisatges i jardins
4.5 Museus i centres culturals

Metodologia docent

Itineraris culturals i naturals és una assignatura optativa de darrer curs, que parteix del supòsit que els alumnes han aconseguit un alt grau d'autonomia amb la gestió del temps i de l'autoaprenentatge. Així mateix, és una assignatura que es basa en plantejaments i continguts essencialment pràctics. Per ambdós motius, la metodologia de l'ensenyament serà fonamentalment basada en sessions teòriques i pràctiques, que consistiran tant en sessions a l'aula com en sortides de camp. A partir d'aquestes sessions, es potenciarà el treball autònom i en grup dels estudiants. Finalment, es tindrà en compte, de manera molt significativa, l'actitud de l'alumne a cada una d'aquestes modalitats.

S'estableixen dues metodologies: la metodologia ordinària (Itinerari A) i la metodologia extraordinària (Itinerari B).

Per poder-se acollir a l'Itinerari B els alumnes hauran de reunir alguna de les següents condicions, debudament acreditades:

-Estar treballant, com a mínim a la meitat de la durada màxima de la jornada ordinària de treball.

-Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33%.

-Tenir 45 anys o més.

-Estar en situació de protecció a la família.

-Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent valori.

Per poder realitzar l'Itinerari B, l'alumne haurà de signar un contracte acadèmic amb el professor dins les dues primeres setmanes en que s'imparteix l'assignaura, en el qual s'establiran les condicions de presencialitat,activitats i avaluació.

Volum de treball

El volum de treball contempla dues modalitats: activitats de treball presencial i activitats de treball no presencial.

Activitats de treball presencial (1,6 crèdits, 40 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Les classes teòriques tenen com a finalitat l'exposició dels fonaments teòrics dels continguts del programa per part dels professors. Els temes seran tractats en connexió amb la situació actual, i, juntament amb els textos de referència, s'introduirà l'anàlisi de lectures específiques d'actualitat, que serviran per fixar els coneixements i competències previstes, i facilitar als estudiants el seguiment de les classes pràctiques i el desenvolupament del treball autònom. L'assistència de l'alumne és obligatòria, i es tendrà en compte la seva actitud participativa i la disposició a l'estudi.

20
Classes pràctiques Classes a l'aula Grup gran (G)

La finalitat de les classes pràctiques consisteix en l'aprenentatge per part de l'alumne de la planificació i disseny d?itineraris culturals i naturals, basats en un plantejament interdisciplinari. La metodologia consistirà en presentar les eines i recursos de planificació i gestió del producte turístic, introduint també les TIC. Es presentaran i analitzaran exemples existents i l'oferta actual dirigida al turisme cultural, tant a l?àmbit de les Illes Balears com de fora.

1.5
Classes pràctiques Sortides de camp Grup mitjà (M)

Es realitzaran sortides de camp, que tenen com a objectiu l?estudi i el coneixement dels elements del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears i l'aplicació pràctica de la metodologia de disseny d'itineraris. Tendran caràcter obligatori. En la realització del treball en grup, l'alumne haurà d'aplicar les pautes metodològiques establertes a les sortides i a les classes pràctiques.

8
Tutories ECTS Tutories Grup petit (P)

Activitats d'orientació, seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge i elaboració de treballs, d'un grup reduït d'estudiants amb atenció personalitzada per part del professor.

Cada un dels grups de treball haurà d'assistir a tres tutories, les dates de les quals es fixaran al cronograma de l'assignatura. Tendran caràcter obligatori i es valoraran l'actitud participativa i els avanços en el treball.

4.5
Avaluació Examen parcial Grup gran (G)

Sessió a l'aula en la que es durà a terme una prova escrita sobreels blocs temàtics 3 i 4. Inclourà la matèria explicada a les classes teòriques i a les sortides de camp, i els aspectes treballats en les classes pràctiques. La prova constarà de preguntes de resposta breu, que poden incloure el comentari de textos i imatges.

En cas de no superar aquest examen l'alumne podrà recuperar-ne la matèria en el període d'avaluació complementària o extraordinària.

1.5
Avaluació Exposició oral Grup gran (G)

Cada grup exposarà oralment davant la classe el treball pràctic que haurà realitzat sobre un itinerari cultural o/i

naturals a l'àmbit de les Illes Balears

3
Avaluació Examen parcial Grup gran (G)

Sessió a l'aula en la que es durà a terme una prova escrita sobre els blocs temàtics 1 i 2. Inclourà la matèria explicada a les classes teòriques,treballada a les pràctiques i aspectes de la sortida de camp. La prova constarà de 10 preguntes de resposta breu, que poden incloure el comentari de textos, imatges, mapes, etc.

En cas de no superar aquest examen l'alumne podrà recuperar-ne la matèria en el període d'avaluació complementària o extraordinària.

1.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,4 crèdits, 110 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i activitats individuals recomanades

Estudi dels continguts de l'assignatura per a superar els exàmens, tant dela matèria teòrica explicada a classe com dels continguts treballat a les classes pràctiques. Anàlisi de les lectures complementàries indicades pels professors.

50
Estudi i treball autònom en grup Projecte

L'alumne elaborarà un treball en grup, que serà original, i consistirà en el disseny i planificació d'un itinerari, sempre en el marc de les Illes Balears. En aquest document es posaran en pràctica els coneixements, habilitats i procediments exposats a les classes magistrals, pràctiques i sortides de camp. Es disposarà de materials facilitats pels professors i del seu assessorament en les tutories previstes. El treball s'entregarà per escrit i s'exposarà oralment davant la classe.

60

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura s'avaluarà d'acord amb l'itinerari A. La modalitat d'avaluació és continua, de manera que si un alumne va superant les proves o exercicis que ha de realitzar, al acabar el periode lectiu tendrà l'assignatura aprovada amb la qualificació que hagi obtingut. La puntuació màxima que podrà obtenir un alumne és l'equivalent a 10. La puntuació s'ha d'obtenir de les tres modalitats d'avaluació:

 • Les proves objectives que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics i pràctics
 • La presentació del treball entregat i exposat a l'aula que avalua els coneixements adquirits i la metodologia
 • L'avaluació de les actituds i aptituds de l'alumne, així com de les seves aportacions crítiques

Tipologia de les proves:

a) Proves que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics i pràctics. Els continguts teòrics són avaluats a partir de dues proves objectives escrites. Per aprovar aquesta part i per que fagi promig amb la resta, s'han d'aprovar per separat cada una de les dues proves, amb una puntuació mínima d'un 5. Aquest apartat representa el 60% de la qualificació final i és recuperable. En cas que l'alumne no superi un o els dos parcials, podrà examinar-se novament de la matèria corresponent en el període d'avaluació complementària o en l'extraordinari que estan fixats en el calendari acadèmic.

b) Proves que avaluen les habilitats pràctiques i metodològiques. Aquesta activitat implica l'assistència obligatòria a les classes pràctiques i a les sortides de camp que es realitzaran. Serà obligatòria la presentació d'un treball original sobre un itinerari turístic en l'àmbit de les Illes Balears. Per a que faci mitjana el treball ha d'haver estat exposat davant els alumnes i entregat als professors a través de Campus Extens, en format PDF, en la data establerta. Aquesta part representa el 305% de la qualificació final i no és recuperable.

c) Proves que avaluen les actituts i les aptituts.L'avaluació consistirà en el seguiment del treball de l'alumne a partir de les tutories d'assistència obligatòria, que s'establiran en el cronograma. Es considerarà l'evolució dels coneixements i la participació crítica de l'alumne. Aquest apartat representa el 5% de la qualificació final i no és recuperable.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Sortides de camp
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran sortides de camp, que tenen com a objectiu l?estudi i el coneixement dels elements del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears i l'aplicació pràctica de la metodologia de disseny d'itineraris. Tendran caràcter obligatori. En la realització del treball en grup, l'alumne haurà d'aplicar les pautes metodològiques establertes a les sortides i a les classes pràctiques.

Criteris d'avaluació

Participació activa i crítica de l'alumne.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Tutories
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Activitats d'orientació, seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge i elaboració de treballs, d'un grup reduït d'estudiants amb atenció personalitzada per part del professor.

Cada un dels grups de treball haurà d'assistir a tres tutories, les dates de les quals es fixaran al cronograma de l'assignatura. Tendran caràcter obligatori i es valoraran l'actitud participativa i els avanços en el treball.

Criteris d'avaluació

Assistència obligatòria a les tutories en grups de treball, fixades pels professors i fixades al cronograma, per tal de dur a terme el seguiment i control dels aprenentatges pràctics i metodològics al llarg del curs i del procés de redacció del treball en grup.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Sessió a l'aula en la que es durà a terme una prova escrita sobreels blocs temàtics 3 i 4. Inclourà la matèria explicada a les classes teòriques i a les sortides de camp, i els aspectes treballats en les classes pràctiques. La prova constarà de preguntes de resposta breu, que poden incloure el comentari de textos i imatges.

En cas de no superar aquest examen l'alumne podrà recuperar-ne la matèria en el període d'avaluació complementària o extraordinària.

Criteris d'avaluació

-Ordre i claredat expositiva.
-Capacitat de relació i síntesi.
-Adequació a la pregunta formulada.
-Exactitud dels resultats obtinguts.
-Utilització del vocabulari específic.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Exposició oral
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Cada grup exposarà oralment davant la classe el treball pràctic que haurà realitzat sobre un itinerari cultural o/i

naturals a l'àmbit de les Illes Balears

Criteris d'avaluació

- Ordre i claretat expositiva

-Exactitud de resultats obtinguts

-Utilització del vocabulari específic i adequat

-Adequació a la metodologia docent.

-Equilibri en la participació de tots els membres del grup.

-Eficàcia del format de presentació per millorar la comprensió de la matèria.

-Adequació del ritme de l'exposició.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Sessió a l'aula en la que es durà a terme una prova escrita sobre els blocs temàtics 1 i 2. Inclourà la matèria explicada a les classes teòriques,treballada a les pràctiques i aspectes de la sortida de camp. La prova constarà de 10 preguntes de resposta breu, que poden incloure el comentari de textos, imatges, mapes, etc.

En cas de no superar aquest examen l'alumne podrà recuperar-ne la matèria en el període d'avaluació complementària o extraordinària.

Criteris d'avaluació

-Ordre i claredat expositiva.
-Capacitat de relació i síntesi.
-Adequació a la pregunta formulada.
-Exactitud dels resultats obtinguts.
-Utilització del vocabulari específic.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Projecte
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

L'alumne elaborarà un treball en grup, que serà original, i consistirà en el disseny i planificació d'un itinerari, sempre en el marc de les Illes Balears. En aquest document es posaran en pràctica els coneixements, habilitats i procediments exposats a les classes magistrals, pràctiques i sortides de camp. Es disposarà de materials facilitats pels professors i del seu assessorament en les tutories previstes. El treball s'entregarà per escrit i s'exposarà oralment davant la classe.

Criteris d'avaluació

Presentació a l'aula del treball realitzat en grup, en la que s'exposaran els objectius, la metodologia seguida, els continguts i les conclusions finals. Es podrà emprar algun recurs de presentació (Power Point o altres).

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al llarg del curs, a part de la bibliografia, també s'oferiran a l'alumnes altres recursos i fonts per obtenir informació relacionada amb l'assignatura.

Bibliografia bàsica

CEBRIÁN ABELLÁN, A (Coord), Turismo Cultural y desarrollo sostenible: Análisis de Áreas patrimoniales , Murcia: Universidad de Murcia, 2001.

ESTEBAN CURIEL, J., Turismo Cultural y Medio Ambiente en destinos urbanos . Ciencias Jurídicas y Sociales, 91. Madrid: Dykinson, 2008.

LÓPEZ, J.A., Diseño de itinerarios en espacios naturales , en Viñals y Bernabé (eds.): Turismo en espacios naturales y rurales. Colección Libro Docente 99-4131. Universidad Politécnica de Valencia, pp. 213-228, 1999.

GUERRA, F.J.; SUREDA, J.; CASTELLS, M., Interpretación del patrimonio. Diseño de programas de ámbito municipal . Barcelona: Editorial UOC, 2008.

MORALES, J., Guía práctica para la Interpretación del patrimonio: el arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante. Sevilla: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 2001.

Bibliografia complementària

AA.VV., Turismo cultural: El patrimonio histórico como fuente de riqueza, Valladolid, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2000.

AA.VV., Encuentro Científico Internacional sobre itinerarios Culturales: Identificación, Promoción e Inventario de los Itinerarios Culturales, Fortificaciones, Puertos y Ciudades en la estructura de los Itinerarios Culturales, rutas de comercio, Control del territorio y Peregrinaje, Ferrol (España), 1, 2 y 3 De Octubre 2004. Ferrol: Ayuntamiento de Ferrol, 2005.

AA.VV., Itinerarios Culturales Europeos . Barcelona: EDP, 2007 (6 libros y 15 DVD).

CEGIELSKI, M. et alter, Economic Value of Tourism to Places of Cultural Heritage Significance. A Case Study of Three Towns with Mining Heritage , Canberra: University of Canberra.

ICOMOS: Carta internacionals sobre turismo cultural. La gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo, Assemblea General de Mèxic, octubre de 1999.

ROSELLÓ, C. D. Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales . Ariel patrimonio. Barcelona: Editorial Ariel, 2007.

Altres recursos

http://www.unesco.org/
http://www.icomos.org/
http://ipce.mcu.es/
http://www.conselldemallorca.net/sit/phistoric/index_es.html