Listen

20528. Alemany III . Grup 41

Identificació de l'assignatura

Assignatura20528 - Alemany III
Grup Grup 41 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Alemany
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Cinquè curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Tercer curs
  • Grau de Turisme - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gloria Isabel Bosch Roig
gloria.boschgloria.bosch@uib.esuib.es
09:00h10:30h Dilluns 09/09/201920/12/2019 Despatx 10 - Edifici Arxiduc

Contextualització

En aquest curs aprofondirem els coneixements adquirits durant els cursos anteriors i practicarem un aprenentatge basat en tasques. Els alumnes participaran activament en l'aprenentatge i resoldran tasques comunicatives reals molt específiques relacionades amb el món professional del turisme. S'aplicaran tècniques del Couching Lingüístic durant el curs.

Requisits

Aquest curs s'imapartirà en llengua alemanya.

Recomanables

Per poder seguir aquest curs és necessari haver superat amb èxit els nivells d'alemany I i II, és a dir, tenir un nivell A2 d'alemany complet. No es farà repàs dels nivells anteriors, es començarà directament amb un nivell B1.1. La competència oral serà fonamental en aquest curs B1.1 i serà requisit imprescindible per poder superar l'assignatura. Els primers dies del curs es duran a terme entrevistes breus amb els alumnes per poder fer un seguiment individualitzat. Aquestes entrevistes són obligatòries.

Competències

En aquest curs es treballaran les següents competències:

Específiques

  • Coneixement de la llengua alemanya que afavoreixi la comprensió, expressió i aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme a un nivell B1
  • Demostrar el coneixement i la comprensió en llengua alemanya i dominar la tecnologia associada al mercat turístic general.

Genèriques

  • Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics d'una manera professional integrant els diferents camps d'estudi relacionats amb el turisme.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

En aquest curs tractarem els següents continguts:

Continguts temàtics

1 Reisen
2 Kommunikation
3 Deutsche Landeskunde
4 Arweitswelt - Vorstellungsgespräch- Bewerbungen
5 Tourismus und Umwelt
6 Entscheiden und planen

Metodologia docent

Aprenentatge col·laboratiu i basat en tasques. Material i exercicis online. S'aplicaran tècniques del Couching Lingüístic durant el curs.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Presentació i exposició del temes a tractar i tasques a resoldre.

20
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Posar en pràctica els coneixements que es van adquirint.

30
Tutories ECTS Grup petit (P)

Resoldre dubtes, fer un seguiment individual dels treballs i donar feedback als alumnes.

2
Avaluació Grup gran (G)

Prova auditiva i escrita.

4
Avaluació Grup gran (G)

Prova oral.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Treballar els continguts tractats a classe.

50
Estudi i treball autònom individual o en grup

Fer tots els exercicis necessaris per a poder resoldre les tasques.

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

ITINERARI B:

El alumnes que no puguin venir regularment a classe podran acollir-se a un segon itinerari (B) sempre que ho facin saber al professor/a al principi del curs. Si el professor/a hi està d'acord podran fer un examen oral i un examen escrit final. Cadascún dels examens comptarà un 50% de la nota final. Es demanarà com a mínim superar un 50% de la prova escrita i de la prova oral per poder fer mitja. L'assignatura es considerarà aprovada si la mitja de les dues proves és igual o superior a 5.

ITINERARI A:

L'assignatura s'aprovarà en primera convocatòria si la nota resultant de la suma de les proves objectives i les activitats presencials i no presencials es igual o superior a 5, però es demanarà com a mínim superar un 50% de la prova escrita per poder fer aquesta suma. Les notes de les proves objectives i de les activitats presencials i no presencials no es guardaran. Els alumnes que suspenguin l'assignatura hauran de recuperar les dues proves, es a dir, repetiran la prova escrita i l'oral encara que hagin aprovat per separat una d'aquestes proves, en aquest cas no es demanarà cap mínim a la prova escrita. L'assignatura es considerarà recuperada si la nota final es igual o superior a 4.5

L'assistència a seminaris, congressos i conferències comptaran com altres activitats evaluables de treball presencial.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Presentació i exposició del temes a tractar i tasques a resoldre.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 3% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Posar en pràctica els coneixements que es van adquirint.

Criteris d'avaluació

Superar satisfactòriament

Percentatge de la qualificació final: 3% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Prova auditiva i escrita.

Criteris d'avaluació

Superar prova auditiva i escrita

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 2.5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 2.5

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Prova oral.

Criteris d'avaluació

Superar prova oral

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 2.5

Estudi i treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Treballar els continguts tractats a classe.

Criteris d'avaluació

Superar satisfactòrament

Percentatge de la qualificació final: 2% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Estudi i treball autònom individual o en grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Fer tots els exercicis necessaris per a poder resoldre les tasques.

Criteris d'avaluació

Superar satisfactòriament

Percentatge de la qualificació final: 2% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Durant el curs s'actualitzarà el material tant en format llibre com en format digital.

Bibliografia bàsica

Manual de clase: Netzwerk Niveau B1.1.

Material complementario:

1. Menschen B1/1 Deutsch als Fremdsprache - Kursbuch u. Arbeitsbuch. Hueber Verlag.
2. Becker, N.; Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co. 1. Ismaning:Hueber.
3. Bosch, G., Dahmen, K.; Haas, U. (2009). Schritte Plus im Beruf . Ismaning: Hueber.
4. Bosch, G. (2010). Training Deutsch im Tourismus . Palma:UIB.
5. Hilpert, S.; Niebisch, D. [et al.] (2010). Schritte International A2/1 . Ismaning: Hueber.
6. Hilpert, S.; Niebisch, D. [et al.] (2010). Schritte International A2/2 . Ismaning: Hueber.
7. Jotzo, S. ; Bosch, G. [et al.] (2010). Schritte International im Beruf . Ismaning: Hueber.

Bibliografia complementària

1. Bosch, G. (2010). Übungsgrammatik Deutsch im Tourismus . Palma:UIB.
2. Gottstein-Schramm, B.; Kalender, S. [et. al.] (2010). Schritte Übungsgrammatik . Ismaning:
Hueber.
3. Hoberg, R.; Hoberg,U. (2004). Der Kleine Duden. Gramática del Alemán. Ismaning: Hueber.

Altres recursos

Specht, F. (2009) Audio CD Deutsch in der Kaffeepause . Ismaning: Hueber.