Listen

20214. Història del Món Actual . Grup 42

Identificació de l'assignatura

Assignatura20214 - Història del Món Actual
Grup Grup 42
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Cinquè curs
 • Grau de Turisme - Quart curs
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Cinquè curs
 • Grau d'Història - Segon curs
 • Grau d'Economia - Tercer curs
 • Grau de Geografia (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Pere Salas Vives
pere.salaspere.salas@uib.esuib.es
17:00h18:00h Dimecres 17/02/202004/06/2020 Despatx AC 09

Contextualització

L'assignatura "Història del Món Actual" se centra en l'estudi de la història universal, des de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat. Per això es presentarà a l'alumnat els coneixements i les eines bàsiques per poder analitzar i comprendre aquest període i, sobretot, el temps present. S'ha de remarcar que, tot i el seu caràcter global, es ponderarà l'anàlisi d'aquells temes considerats essencials per a la comprensió dels principals debats històrics, politics i socials dominants actualment.

L'assignatura gaudirà d'un marcat caràcter teòric i pràctic, de tal forma que l'alumnat pugui arribar a assolir els objectius essencials de l'assignatura per diversos mitjans. Per una part, gràcies a l'exposició de continguts per part del professor, però també per la realització de treballs de caràcter bibliogràfic o comentaris de textos o material audiovisual i la seva exposició a classe, de forma que la metodologia i els coneixements assolits en cada un d'ells pels seus autors, puguin ser compartits per tota la classe. Per últim, també s'ha de remarcar la realització de debats sobre les matèries a tractar entre l'alumnat i el professor.

El programa es vertebrarà seguint un eix cronològic, seguint els principals esdeveniments polítics, així com els trets socials i econòmics que han caracteritzat cada etapa del període estudiat. Per altra part, serà important el tractament que es donarà a les fonts audiovisuals, com un mitjà més per bastir el discurs històric

Requisits

Competències

Específiques

 • CE-3: Dominar les tècniques bàsiques per elaborar treballs d?iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, de cada període històric.
 • CE-12: Valorar de forma crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la consciència de la pluriculturalitat, del desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, de la igualtat entre dones i homes, de la solidaritat, protecció del medi ambient i de la cultura de la pau

Genèriques

 • CB-3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants dins l'àrea de la Història, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre els temes rellevants de caràcter social, científic i ètic
 • CB-4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit de la història a un públic ja sigui especialitzat com no especialitzat
 • CG-2: Comprendre, utilitzar i ser capaç d'explicar el llenguatge propi de la Història, així com l'específic de cada un dels grans períodes en què es divideix
 • Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

A ASPECTES CONCEPTUALS I METODOLÒGICS
A-1 Definició i presentació de continguts
A-2 Debats sobre la delimitació d'espai i temps: Història Contemporània, Història del present i Història Actual
A-3 Fonts per a l'estudi del Món actual
B LA GUERRA FREDA I LA POLÍTICA DE BLOCS
B-1 Postguerra i els inicis de la Guerra Freda
B-2 Política de Blocs: Tensió i distensió
B-3 De l'expansió econòmica a la crisi de 1973
B-4 Democràcia liberal i Socialisme Real
B-5 Aspectes poblacionals
B-6 Moviments socials
B-7 Descolonització
B-8 Final de la distensió i "Segona Guerra Freda"
B-9 Colapse del comunisme i final de la URSS
C EL TEMPS PRESENT I EL NOU ORDE MUNDIAL
C-1 Final de la guerra freda i nou orde mundial
C-2 Globalització i temps present
C-3 Creixement econòmic i crisi
C-4 De la Comunitat Econòmica Europea a la Unió Europea
C-5 Població: entre el creixement i l'envelliment
C-6 Els nous reptes d'un món global

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Continguts teòrics Grup gran (G)

Les classes teòriques tenen com a principal objectiu oferir els trets bàsics dels continguts teòrics i metodològics de l'assignatura. Formalment, l'exposició del professor es complementarà amb suports audiovisuals i, sí escau, amb l'exposició de treballs finalitzats o en curs per part dels alumnes

45
Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M)

Es tracta de seminaris monogràfics sobre temes considerats rellevants per a l'assignatura i que es considera que els alumnes han de treballar de forma específica, en el vessant teòric i pràctic.

En concret, es realitzaran comentaris de textos, taules, gràfics i imatges relatius a l'assignatura, que es consideren rellevants per aprofundir en la mateixa i donar vissions alternatives a les exposades en les classes teòriques. Serà important fomentar la participació dels alumnes en els debats que es generin a classe.

12
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Prova escrita en què s'hauran de demostrar els coneixements teòrics adquirits durant tot el curs al llarg de les diverses modalitats presencials

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Participació a Jornades i Activitats de l'Àrea d'Història Contemoporània

Complementar els continguts de les classes teòriques mitjançant l'aprenentatge de tècniques i continguts afins, especialment de caràctèr pràctic. Concretament es valorarà la participació en

- Jornades de Història Contemporània a celebrar el mes d'abril

- Altres jornades o cicles de cinema relacionades amb l'Àrea d'Història Contemporània que es celebrin durant el segon quadrimestre

5
Estudi i treball autònom individual Preparació examen

Estudi dels continguts teòrics i preparació de la prova final

45
Estudi i treball autònom individual Recensions i participació al Campus Extens

Complementar els continguts de les classes teòriques mitjançant la lectura i anàlisis d'articles acadèmics i/o textos elegits pel professor relatius als continguts teòrics de l'assignatura. Aquestes lectures es comentaran amb el professor mitjançant el Campus Extens

5
Estudi i treball autònom individual Preparació seminaris

Lectura i preparació dels textes per als seminaris

5
Estudi i treball autònom en grup Treball de curs

Desenvolupar un estudi de caràcter monogràfic relacionat amb un tema específic de l'assignatura.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

S'establiran dos itineraris, l'A i el B. L'itinerari A és l'habitual pels alumnes, excepte per aquells que tinguin els requisits per optar a l'itinerari B, sempre i quan tinguin les autoritzacions oportunes. La diferència fonamental és que en el B no s'avaluarà l'assistència a classe, la qual es substituirà per una sèrie de treballs pràctics no presencials

El procediment d'avaluació d'aquesta assignatura combina els procediments presencials amb els no presencials.

És obligatori assolir un mínim de puntuació (4,5 sobre 10) en els examens i en el treball de curs

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Continguts teòrics
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( )
Descripció

Les classes teòriques tenen com a principal objectiu oferir els trets bàsics dels continguts teòrics i metodològics de l'assignatura. Formalment, l'exposició del professor es complementarà amb suports audiovisuals i, sí escau, amb l'exposició de treballs finalitzats o en curs per part dels alumnes

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: % per a l'itinerari B

Seminaris
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Es tracta de seminaris monogràfics sobre temes considerats rellevants per a l'assignatura i que es considera que els alumnes han de treballar de forma específica, en el vessant teòric i pràctic.

En concret, es realitzaran comentaris de textos, taules, gràfics i imatges relatius a l'assignatura, que es consideren rellevants per aprofundir en la mateixa i donar vissions alternatives a les exposades en les classes teòriques. Serà important fomentar la participació dels alumnes en els debats que es generin a classe.

Criteris d'avaluació

Realització de lectures prèvies, demostrar capacitat d'interrelacionar coneixements, capacitat crítica i de debat

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Prova escrita en què s'hauran de demostrar els coneixements teòrics adquirits durant tot el curs al llarg de les diverses modalitats presencials

Criteris d'avaluació

Prova escrita sobre la matèria de l'assignatura, tant l'exposada a les classes teòriques com en els seminaris. La prova constarà de preguntes per a desenvolupar, comentaris de text i/o d'imatges.

Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4.5
Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4.5

Participació a Jornades i Activitats de l'Àrea d'Història Contemoporània
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Complementar els continguts de les classes teòriques mitjançant l'aprenentatge de tècniques i continguts afins, especialment de caràctèr pràctic. Concretament es valorarà la participació en

- Jornades de Història Contemporània a celebrar el mes d'abril

- Altres jornades o cicles de cinema relacionades amb l'Àrea d'Història Contemporània que es celebrin durant el segon quadrimestre

Criteris d'avaluació

Demostrar la comprensió i la capacitat capacitat s'anàlisi de l'activitat realitzada

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Recensions i participació al Campus Extens
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Complementar els continguts de les classes teòriques mitjançant la lectura i anàlisis d'articles acadèmics i/o textos elegits pel professor relatius als continguts teòrics de l'assignatura. Aquestes lectures es comentaran amb el professor mitjançant el Campus Extens

Criteris d'avaluació

Demostrar l'assoliment de continguts equivalents i/o complementaris als assolits durant les classes teòriques

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Treball de curs
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Desenvolupar un estudi de caràcter monogràfic relacionat amb un tema específic de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Assoliment de coneixements específics, utilització de bibliografia adequada, interacció amb els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4.5
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4.5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

ARÓSTEGUI, J. (2004): La historia vivida. Sobre la historia del presente . Madrid, Alianza.
AVILÉS, J., PARDO, R. i SEPÚLVEDA, I. (2014): Las claves del mundo actual. Una historia global desde 1989 , Madrid, Síntesis.
FONTANA, J. (2011): Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945 , Barcelona, Pasado & Presente.
GADDIS, J. L. (2005): La guerra fría , Barcelona, RBA.
HOBSBAWM, E. J. (2001): Historia del siglo XX: 1914-1991 , Barcelona, Crítica.
JUDT, T. (2006): Postguerra. Una historia de Europa desde 1945 , Madrid, Taurus.
NÚÑEZ SEIXAS, X. M. (2015): Las utopías pendientes. Una breve historia del mundo desde 1945 , Barcelona.
PAREDES, J. (Ed.) (2004): Historia del mundo contemporáneo (s. XIX - XX) . Barcelona. Ariel.
VEIGA, F. (2008): El desequilibrio como orden: una historia de la posguerra fria, 1990-2008 . Madrid, Alianza.
VEIGA, F., E. UCELAY-DA CAL, et al. (1997): La paz simulada. Una historia de la Guerra Fria, 1941-1991 , Madrid, Alianza.
WESTAD, Odd Arne (2018): La Guerra Fría. Una historia mundial , Barcelona, Galaxia Gutemberg.
ZUBOK, V. (2008): Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría , Barcelona, Crítca.

Bibliografia complementària

ACEMOGLU, D. i ROBINSON, J. A. (2012): Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza , Barcelona, Deusto.
CULLA CLARA, J. B. (2004): Israel, el somni i la tragèdia. Del sionisme al conflicte de Palestina , Barcelona, La Campana.
ELEY, G. (2003): Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000 , Barcelona, Crítica.
FISK, R. (2006): La gran guerra per la civilització. La conquesta de l'Orient Mitjà , Barcelona, RBA - La Magrana.
FRIEDEN, J. A. (2007): Capitalismo global: El trasfondo econonómico de la historia del siglo XX , Barcelona, Crítca.
JUDT, T. (2008): Sobre el olvidado siglo XX , Madrid, Taurus.
JUDT, T. (2012): Pensar el segle XX , Barcelona, Magrana, La.
LOWE, K. (2012): Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial , Barcelona, Galaxia Gutemberg.
MANN, M. (2009): El lado oscuro de la democracia , València, Universitat de València.
MARTÍNEZ RUEDA, F. (2006): Materiales para la historia del mundo actual (I-II), Madrid, Istmo.
MEREDITH, M. (2010): África. Historia de 50 años de independencia , Barcelona, Intermón Oxfam.
PEREIRA, J. C., Ed. (2001): Historia de las relaciones internacionales contemporáneas , Barcelona, Ariel.
REMNICK, D. (2011): La tumba de Lenin , Barcelona, Debate.
SEGURA MAS, A. (2004): Senyors i vassalls del segle XXI. Una explicació fonamental i clara dels conflictes internacionals. Barcelona, La Campana.
SERRA BUSQUETS, S., Ed. (2003): Autogovern i democràcia a la Mediterrània occidental en el selge XX . Eivissa, Res Publica Edicions.
PRASHAD, V. (2012): Las naciones oscuras. Una historia del Tercer Mundo , Badalona, Península.
STIGLITZ, J. E. (2006): Cómo hacer que funcione la globalización , Madrid, Taurus.
TARROW, S. (2004): El poder en movimiento . Madrid, Alianza.
TILLY, C. i WOOD, L. J. (2010): Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook , Badalona, Crítica.
VINEN, R. (2002): Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo XX , Barcelona, 2002

Altres recursos

Ministerio de Cultura. PARES. Portal de Archivos Españoles. www.mcu.es
Naciones Unidas: http://www.un.org
Unión Europea: http://www.europa.eu.ing
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org
The Avalon Project: 20th Century Documents: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htm
Revistas digitales: Arts and Humanities
Veiga: un bolg