Listen

Degree in Hotel Management

240 credits - University School of Hotel Management of the Balearic Islands
Title
Official
Start Year
2018-19
Minimum number of credits to be taken in the first year
 • 48 first-year subject credits for full-time students.
 • 24 credits for part-time students.
 • After the first year of registration, there is no minimum number of credits to take.

  Skills

Competències bàsiques

 1. CG1 Dirigir, gestionar i organitzar l'activitat professional en l'àmbit de la direcció hotelera.
 2. CG2 Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, en el context del sector del turisme i l'hostaleria, tant en llengües pròpies com en una tercera llengua.
 3. CG3 Liderar i coordinar equips de treball.
 4. CG4 Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional inherent a la gestió d'empreses d'allotjament i de restauració.
 5. CG5 Usar les Tecnologies de la Informació i les comunicacions en l'acompliment professional de la gestió hotelera i la restauració.

Competències generals

 1. CT1 Assumir les responsabilitats inherents al càrrec de direcció.
 2. CT2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
 3. CT3 Comprendre que qualsevol activitat professional s’ha de realitzar des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d’accessibilitat universal i disseny per a tots, i la protecció mediambiental d’acord amb els valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.
 4. CT4 Treballar en un context intercultural.
 5. CT5 Gestionar la recerca d’informació rellevant de forma eficient.

Competències transversals

 1. CE1 Conèixer i saber aplicar els principis de direcció i gestió bàsics en els diversos departaments, activitats i àrees per a la millora contínua de l'empresa turística i hotelera.
 2. CE2 Identificar el marc legal que regula les activitats hoteleres empresarials, fonamentalment de l'àmbit de l'hostaleria, tant les relatives a la creació de negocis com les referents al manteniment de les instal·lacions i el seu correcte funcionament.
 3. CE3 Saber aplicar la legislació general bàsica en l'àrea de laboral, fiscal i mercantil així com l'específica del sector de l'hostaleria.
 4. CE4 Aplicar els conceptes relacionats amb la creació, posada en marxa, adquisició, manteniment i conservació d'equipaments d'instal·lacions d'empreses hoteleres, d'oci i de restauració en condicions de sostenibilitat energètica i viabilitat econòmica.
 5. CE5 Conèixer i comprendre els principis bàsics de la nutrició humana i de les seves repercussions sobre la salut, així com la seva aplicació a l'alimentació.
 6. CE6 Identificar i aplicar els fonaments bàsics de la Seguretat Alimentària i Nutrició, així com les normatives de caràcter nacional i europeu que han de complir els establiments i activitats del sector.
 7. CE7 Definir i saber aplicar la política i la gestió dels recursos humans, així com les habilitats directives de les empreses en l'àmbit nacional i internacional.
 8. CE8 Saber aplicar la informació patrimonial, comptable i financera per a l'optimització de la gestió de les empreses
 9. CE9 Saber definir objectius de màrqueting, així com saber aplicar estratègies i polítiques comercials en les empreses hoteleres, especialment en el camp de la comercialització hotelera en línia.
 10. CE10 Conèixer l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació per al disseny i l'aplicació d'estratègies tecnològiques en la gestió empresarial, especialment les del sector de l'hostaleria.
 11. CE11 Conèixer i aplicar els estàndards de qualitat i sostenibilitat en l'àmbit del sector turístic i de l'hostaleria.
 12. CE12 Comunicar-se de manera oral i escrita en dues llengües estrangeres a nivell general, així com en diferents entorns relacionats amb l'àmbit de l'hostaleria.
 13. CE13 Conèixer el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i l'hostaleria en un context geogràfic mundial amb l'objecte de millorar la sostenibilitat ambiental de les destinacions turístiques.
 14. CE14 Proporcionar solucions alternatives i creatives a possibles problemes que es plantegen en l'àmbit de direcció, la gestió, l'organització, la planificació i l'administració d'empreses, tant en les llengües pròpies com en almenys una llengua estrangera.
 15. CE15 Reconèixer i identificar les principals destinacions turístiques mundials, els seus recursos naturals i patrimonials més coneguts i, en general, les formes en què la cultura i l'organització social i territorial de les societats influeixen en el desenvolupament de l'activitat turística.
 16. CE16 Conèixer el sistema de producció i el procediment operatiu del servei de restauració per a l'optimització de la gestió en l'àmbit de les empreses d'hoteleria, allotjament i restauració.
 17. CE17 Conèixer el sistema de producció i el procediment operatiu del servei de cuina per a l'optimització de la gestió en l'àmbit de les empreses d'hoteleria, allotjament i restauració.
 18. CE18 Conèixer el sistema de producció i el procediment operatiu del servei d'allotjament per a l'optimització de la gestió en l'àmbit de les empreses d'hoteleria, allotjament i restauració.
 19. CE19 Integrar i saber aplicar coneixements i habilitats per a l'exercici, amb criteris de professionalitat, de les funcions pròpies del lloc de treball en l'àmbit de l'hostaleria en entorns reals tant nacionals com internacionals.
 20. CE20 Conèixer i aplicar la normativa de prevenció, salut laboral i seguretat integral a l'àmbit de l'empresa, i especialment a les empreses hoteleres.
 21. CE21 Saber aplicar els coneixements de comptabilitat i finances per a la millora de la gestió i organització dels diferents departaments d'una empresa.
 22. CE22 Saber aplicar els coneixements d'oferta, demanda, competència i competitivitat per a la millora de la gestió empresarial de l'àmbit de l'hostaleria
 23. CE23 Desenvolupar i aplicar polítiques de creixement sostenible a les empreses en contextos tant nacionals com internacionals.
 24. CE24 Integrar coneixements i habilitats pròpies de la formació per a desenvolupar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de l'allotjament, la restauració, i de l'hostaleria en general.

Competències específiques