Listen

Tesis doctorals

(Available only in default language)

La tesi doctoral d’Aymeé Hernández Calzada ha desenvolupat un sistema d’activitats amb la integració de les TIC per propiciar l’avaluació formativa en l’ensenyament d’aquesta matèria 

La tesi doctoral d’Aymeé Hernández Calzada, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha elaborat un sistema d’activitats amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per propiciar l’avaluació formativa durant el procés d’ensenyament-aprenentatge de la Física com a assignatura del pla d’estudis d’Enginyeria en Ciències Informàtiques de la Universitat de Ciències Informàtiques de Cuba. La tesi doctoral l’ha dirigida la doctora Francesca Negre Bennàsar, delDepartament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

L’avaluació formativa ofereix informació a cada moment sobre el procés d’aprenentatge i permet dur a terme els ajusts i adequacions necessaris per assolir l’objectiu proposat, atès que indica a l’alumne la seva situació respecte a les etapes per les quals ha de transitar durant l’aprenentatge, com també l’informa sobre els seus assoliments i les seves dificultats.

Emperò, durant la pràctica pedagògica s’ha observat que el procés d’avaluació de l’ensenyament de la Física evidencia insuficiències. Per això, l’objectiu de la recerca d’Aymeé Hernández ha estat dissenyar i desenvolupar un sistema d’activitats basat en l’ús de les TIC per propiciar l’avaluació formativa de la Física (e-SAEPEF). 

El sistema d’activitats desenvolupat aprofita les característiques i els avantatges de l’entorn virtual d’aprenentatge com a suport a un curs presencial. El sistema parteix d’una diagnosi inicial dels coneixements de l’alumnat, a partir de la qual s’adequa l’avaluació de l’aprenentatge i es potencia l’avaluació formativa d’acord amb les característiques de l’alumne i el professor i el mateix desenvolupament del procés. L’e-SAEPEF es caracteritza també per la interactivitat entre els alumnes i els professors, i entre els alumnes i els continguts. A la vegada, el sistema d’activitats fomenta diverses formes d’avaluació: l’autoavaluació i la coavaluació. 

De manera global, l’e-SAEPEF propicia que l’avaluació formativa sigui assumida com un procés continu, holístic i integral, enfocat i orientat als coneixements, habilitats i competències reals de l’alumne. Aquest sistema es concep com un entorn que estimula i incrementa la motivació dels estudiants, que convida a la reflexió i a la recerca activa de coneixement i a la seva aplicació, i que és coherent amb els interessos i les expectatives de l’estudiant. 

El sistema desenvolupat per Aymeé Hernández es va posar a prova mitjançant la validació per part d’un grup d’experts, que no només ha corroborat la seva factibilitat i pertinència, sinó que també ha considerat viable la seva aplicació en el marc de la Universitat de les Ciències Informàtiques de Cuba. A més, també es va dur a terme un preexperiment pedagògic per valorar l’efectivitat de l’e-SAEPEF, que va ser validada mitjançant la tècnica de Iadov. Posteriorment, es va corroborar la pertinença, l’efectivitat i la factibilitat d’e-SAEPEF mitjançant la triangulació metodològica dels mètodes i tècniques emprats. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títole-SAEPEF: Sistema de actividades para propiciar la evaluación formativa en la enseñanza de la Física
  • Autora: Aymeé Hernández Calzada
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Directora: Francesca Negre Bennàsar 

Related documents

Publication date: 13/12/2013