Listen

PhD in Psychology

Academic year 2020-21

General and specific competencies

Core Skills

 • CB11 - Systematic comprehension of a field of study and mastery of research skills and methods related to this field
 • CB12 - The ability to devise, design or create, implement and adopt a substantial research or invention process
 • CB13 - The ability to contribute to widening the frontiers of knowledge through original research
 • CB14 - The ability to perform a critical analysis, assessment and synthesis of new and complex ideas
 • CB15 - The ability to communicate with the academic and scientific community, as well as with society as a whole, about their areas of knowledge in the methods and languages commonly used within the international scientific community
 • CB16 - The ability to promote scientific, technological, social, artistic or cultural advancement in academic and professional settings within the knowledge-based society.

Personal Skills and Abilities

 • CA01 - Work in contexts where there is little specific information
 • CA02 - Uncover key questions that need to be answered in order to resolve a complex problem
 • CA03 - Design, create, develop and undertake new and innovative projects in their area of knowledge
 • CA04 - Work in a team and independently in an international or multidisciplinary setting
 • CA05 - Incorporate knowledge, handle complexity and provide opinions with limited information
 • CA06 - Intellectual criticism and defence of solutions.

Acces and entry Requirements

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Psicologia de la UIB és el de llicenciat o graduat en Psicologia o, si no en l'àmbit de les Ciències de la Salut. En el cas dels graduats és recomanable que estiguin en possessió d'un títol de màster universitari en àrees relacionades amb alguna de les 11 línies de recerca establertes en la proposta del programa (veure més a baix).

A aquests efectes, i sense perjudici que el doctorand hagi realitzat altres estudis equivalents, els màsters d'aquest tipus oferts per la UIB són:

 • Màster Universitari: Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
 • Màster Universitari: Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
 • Màster Universitari: Cognició i Evolució Humana
 • Màster Universitari: Psicologia General Sanitària
Coneixements i capacitats previs
 • Idiomes: el desenvolupament del programa de doctorat es farà en català i en castellà, encara que es farà servir l'anglès instrumentalment en tots aquells textos científics, conferències, cursos i / o seminaris que es consideren oportuns. Per això, és molt recomanable que l'alumnat d'aquest programa estigui en possessió almenys un nivell B2 d'anglès.
 • Coneixements: sobre la Psicologia com a disciplina científica en l'àmbit de les Ciències de la Salut, els seus diferents models teòrics, coneixements sobre processos psicològics bàsics, les seves etapes de desenvolupament, fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques, principis psicosocials que intervenen en el comportament, i fonaments de la personalitat i de la psicopatologia. Així mateix, haurà de conèixer mètodes i dissenys d'investigació i tècniques d'anàlisi i interpretació de dades pròpies de la Psicologia i rellevants per al treball professional.

L'admissió dels alumnes de doctorat es durà a terme a la comissió acadèmica del programa de doctorat que, en el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles, s'aplicarà com a criteris d'admissió dels següents (ponderació):

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (70%). La puntuació obtinguda en cadascuna de les assignatures es ponderarà en base al nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o de diplomatures o de llicenciatures) o de postgrau. S'utilitzarà l'escala de puntuació d'assignatures de 0 a 10, per tractar-se d'un sistema de puntuació estès a la majoria de països i per ser fàcilment escalable a altres sistemes.
 • Valoració d'una declaració de motius que impulsen al doctorand a matricular-se en aquest programa de doctorat (10%). Dins d'aquest apartat es valorarà el grau de motivació, la claredat de l'exposició i la relació amb les línies d'investigació que integren el programa.
 • Altres mèrits: (20%). Es valoraran els mèrits acadèmics i científics que vagin més enllà de l'expedient acadèmic, com poden ser cursos d'especialització, historial de col•laboracions amb grups de recerca, publicacions, assistències a congressos i experiència professional.

No està especificat com a criteri d'admissió la dedicació a temps complet o parcial de l'estudiant. Qualsevol alumne admès al programa podrà matricular-se com alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica, segons el que disposa la legislació vigent sobre ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB.

Support and guidance information

The academic committee of the Doctoral Programme will assign a tutor to the applicant (once he or she is admitted). The tutor will be a doctor with accredited research experience and involved in the doctoral programme. Within six months from the first enrolment, the academic committee of the doctorate will assign to every student a thesis supervisor, which may or may not be the same as the tutor.

The direction and supervision of training activities and the doctoral thesis conform the
"Procedures for doctorates of UIB (RD99/2011)"