Listen

PhD in Psychology

Academic year 2020-21

Interdisciplinary and specific educational activities

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Obligatòria. Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
Objectiu
Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores
30
Requisits
--
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
2o semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C2.
Mobilitat
No procedeix
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi.
Mobilitat
No procedeix.

Activitats específiques

Activitat de formació específica: Seminaris d'investigació
Objectiu
Amb aquesta activitat es pretén que l'alumnat adquireixi una visió actualitzada de les principals línies d'investigació en l'àmbit de la Psicologia i aprofitar sinergies i el treball col·laboratiu entre els doctorands i els equips que conformen el programa.
 
Nombre d'hores
 10
Requisits
--
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Cada un dels tres equips de recerca del programa organitzarà com a mínim un seminari per any acadèmic (un total de tres per any) amb una durada de dues hores per seminari. Cada estudiant haurà d'assistir a un mínim de cinc seminaris al llarg del període formatiu, per tant, aquesta activitat consta d'un total de 10 hores.
Any
3 anys per a l'alumnat a temps complet i 5 per a alumnat a temps parcial.
Procediment de control
El control de l'activitat formativa correspondrà al director de tesi, qui verificarà la seva assistència i aprofitament de la mateixa, i avaluarà de forma personalitzada l'adquisició de les competències d'aquesta activitat per part del doctorand. Per a això, el doctorand redactarà un document resum de cada seminari en què hagi participat.
Activitat de formació específica: Exposició de treballs de doctorands
Objectiu
Orientada al debat científic, al contrast d'idees i de la preparació per a la presentació treballs científics. Descripció de l'activitat: El doctorand rebrà guia i suport per a sintetitzar les conclusions del seu treball, seleccionar i remarcar els arguments que les sostenen, i exposar les diferents opcions metodològiques així com les limitacions de les mateixes.
Nombre d'hores
 10
Requisits
 --
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Els estudiants a temps complet hauran de participar en aquesta activitat de forma anual a partir del segon any (2n i 3r any); mentre que els estudiants a temps parcial hauran de participar en aquesta activitat almenys dues vegades a partir del segon any (a nivell orientatiu, en 3r i 5è any).
Procediment de control
Per a aquesta activitat es realitzarà un control d'assistència i exposició de cada seminari. En el Document d'Activitats del Doctorand quedarà registrada la realització de l'activitat en base al registre de l'assistència i l'avaluació positiva de cadascuna de les dues sessions expositives que serà realitzada pel director de tesi.