Listen

PhD in Translational Research in Public Health and High Prevalence Diseases

Academic year 2019-20

What is it?

Actualment es considera que la investigació en Biomedicina ha d’estar enfocada fonamentalment a la recerca de les causes i els mecanismes del desenvolupament de les malalties, de tal manera que de la conjunció d’estudis científics bàsics i clínics se’n puguin derivar beneficis per als pacients, ja sigui en forma de millores als diagnòstics o en forma de tractaments. És el que es coneix com a recerca translacional. D’aquesta manera, el programa de doctorat pretén impulsar aquest tipus d’investigació en el camp de la salut pública i les malalties d’alta prevalença que estudien els diferents grups que integren l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i també l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

What will you learn?

El desenvolupament d’una tesi en l’àmbit de la Biomedicina en el marc d’instituts de recerca on conviuen científics i clínics, permet entrar en contacte amb un ambient enriquidor per a la formació del professional, tant si prové d’un sector més proper a la ciència bàsica com si el seu origen és clínic. El desenvolupament d’un treball de recerca en aquests entorns, endemés d’obrir noves perspectives professionals, permet crear una cultura d’innovació i recerca que pot ser molt important per a la trajectòria professional en el futur, obrint noves vies d’actuació i evitant que les tasques esdevinguin rutinàries i, com a conseqüència, es produeixi una pèrdua d’interès per la feina.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section .

Health Sciences
Certification coordinator Dra. Marta Monjo Cabrer
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Precio de la tutela por año académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico ¤270.60
30 places

Composition of the Academic Committee

Coordinator
Marta Monjo Cabrer
Secretary
Jordi Oliver Oliver
Members
  • Jaime Sauleda Roig
  • Maria Julia García Fuster
  • Pere J. Tauler Riera
  • Joana Maria Ramis Morey

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498