PhD in Physics

Academic year 2019-20

Professors

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 23/07/2013)
Total sexennis dels 6 equips: 70
Equip de recerca 1

Línies de recerca: Relativitat i Astrofísica

Avaladors del programa

Equip de recerca 2

Línies de recerca: Meteorologia, Oceanografia Física i Física del Clima

Avaladors del programa

Equip de recerca 3

Línies de recerca: Física de Materials. Aplicacions a l'enginyeria

Avaladors del programa

Equip de recerca 4

Línies de recerca: Física Quàntica i Física Estadística

Avaladors del programa

Equip de recerca 5

Línies de recerca: Física interdisciplinar i Física no lineal.

Avaladors del programa

Equip de recerca 6

Línies de recerca: Física de Sistemes Complexos.

Avaladors del programa

Directors/es de tesis per aquest programa