Listen

PhD in Interdisciplinary Gender Studies

Academic year 2019-20

General and specific competencies

L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és formar investigadors/as experts/as en Estudis de Gènere. Aquesta proposta ve a respondre i a satisfer la demanda generada per la política científica desenvolupada des de fa més d'una dècada per la Unió Europea i per la legislació espanyola, que requereixen d'una formació adequada al més alt nivell acadèmic.

Un aspecte fonamental d'aquest programa és el seu caràcter interdisciplinari, que abasta temàtiques vinculades a les ciències socials, jurídiques, humanes i de la salut. Aquest caràcter interdisciplinari respon al fet que els objectius del programa s'incardinen dins de la promoció de la igualtat de gènere que demanden les polítiques comunitàries europees i la legislació nacional, així com els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria d'igualtat i no discriminació entre dones i homes. En aquesta línia, aquest Doctorat adopta com a objectiu principal l'enfocament de la transversalitat de gènere o mainstreaming, que exigeix i requereix d'una recerca i capacitació professional interdisciplinària en estudis de gènere.

Aquesta interdisciplinarietat imposa el caràcter interuniversitari d'aquest programa i l'agrupació d'universitats, instituts i seminaris responsables del doctorat que garantirà una adequada resposta a les diferents demandes formatives.

Acces and entry Requirements

Per a l'accés i admissió als ensenyaments de doctorat s'aplicarà el que es disposa en la normativa vigent (articles 6 i 7 del R.D 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Amb caràcter general, tots/as els/as sol·licitants hauran d'acreditar un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis i haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster.

La Comissió de Coordinació Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà les sol·licituds d'admissió de l'alumnat que compleixi aquests requisits, valorant els següents aspectes i mèrits (que seran aplicats en tots els casos, independentment de la dedicació a temps complet o parcial a l'estudi):

  • Afinitat del perfil acadèmic (30%).
  • Expedient acadèmic (40%).
  • Nivell d'idiomes acreditat, Certificat de nivell d'anglès mínim B1 (10%).
  • Mèrits de recerca (10%): seminaris, congressos, estades en centres estrangers, publicacions.
  • Mèrits professionals (10%)

Support and guidance information

The academic committee of the Doctoral Programme will assign a tutor to the applicant (once he or she is admitted). The tutor will be a doctor with accredited research experience and involved in the doctoral programme. Within six months from the first enrolment, the academic committee of the doctorate will assign to every student a thesis supervisor, which may or may not be the same as the tutor.

The direction and supervision of training activities and the doctoral thesis conform the
"Procedures for doctorates of UIB (RD99/2011)"