Listen

PhD in Interdisciplinary Gender Studies

Academic year 2019-20

Interdisciplinary and specific educational activities

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Optativa. Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Optativa
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi.
Mobilitat
No procedeix.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
Objectiu
Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores
30
Requisits
--
Modalitat
Optativa
Temporalitat
2o semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C2.
Mobilitat
No procedeix
Ètica i integritat de la recerca científica
Objectiu
Comprendre les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca.
Nombre d’hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Optativa
Temporalitat
2o semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
 
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Seminaris de Recerca en Estudis Interdisciplinaris de Gènere
Objectiu
Presentació anual dels avanços de la recerca realitzada, particularment del marc conceptual i metodològic. Es pretén fomentar el treball directe en el projecte de recerca, així com també en la comprensió d'eines metodològiques i teòriques necessàries per a la seva formació. L'alumnat haurà de ser capaç de mostrar les seves habilitats per a la selecció, recollida i comprensió de la bibliografia necessària per al desenvolupament de la seva recerca, així com també mostrar les seves habilitats en el plantejament d'una recerca original.
Nombre d'hores
40
Requisits
Estar matriculat/da en el Programa.
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
Al llarg del curs acadèmic.
Any
1er any per a alumnat a temps complet.
Procediment de control
Bianual per a alumnat a temps parcial.
Mobilitat
Assistència als seminaris i avaluació del treball presentat.
Assistència i presentació de treballs en Congressos científics nacionals o internacionals
Objectiu
Promoure la millora en el coneixement i aplicació de procediments específics. Complementar la formació teòrica i instrumental. Introduir a l'alumnat en els principals debats metodològics i teòrics de la disciplina i àrea de recerca especialitzada. Elaborar dues contribucions científiques derivades del treball doctoral per a la seva presentació a dos congressos científics nacionals o internacionals.
Nombre d'hores
40
Requisits
Estar matriculat/a a el Programa.
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
Indiferent
Any
En el termini de permanència al programa
Procediment de control
Acreditar la presentació de dues contribucions científiques (en format comunicació oral o pòster) en dos congressos científics al llarg del període formatiu.
Mobilitat
Si escau, l'alumnat haurà de desplaçar a la seu dels congressos en els quals participi.
Elaboració de treballs per a publicar en revistes científiques
Objectiu
Participar activament en la redacció d'articles que recullin els resultats de la recerca doctoral. Adquisició d'habilitats de revisió de literatura i cerca d'informació científica preexistent, de síntesi en la presentació de resultats i de lectura i escriptura en anglès. Adquisició d'habilitats per afrontar amb èxit el procés de publicació científica, incloent el contacte amb editors, avaluadors i de revisió de proves d'impremta. Elaborar almenys un treball per a publicar en revistes científiques al llarg del període formatiu.
Nombre d'hores
200
Requisits
Estar matriculat/da en el Programa.
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
Indiferent
Any
Entre el segon i tercer any per a l'alumnat a temps complet. Entre el tercer i quart any per a l'alumnat a temps parcial.
Procediment de control
Anàlisi de la qualitat del treball (o, si escau, dels treballs) per a publicar, atenent als índexs científics internacionalment reconeguts.
Mobilitat
No es requereix
Estades de recerca en centres nacionals o estrangers
Objectiu
Realització d'una part de la recerca doctoral. Acostament a altres sistemes educatius i de recerca. Accés a seminaris i cursos realitzats en altres universitats. Millorar el coneixement d'una segona llengua. Establiment d'una xarxa pròpia de contactes.
Nombre d'hores
350 (entre 8 i 12 setmanes)
Requisits
Estar matriculat/da en el Programa.
Modalitat
Optativa (Obligatòria per obtenir l'esment internacional al títol)
Temporalitat
Al llarg del curs acadèmic
Any
A títol orientatiu, se suggereix la seva realització. Entre el segon i tercer any per a l'alumnat a temps complet. Entre el tercer i quart any per a l'alumnat a temps parcial
Procediment de control
Autorització prèvia de la Comissió Acadèmica. Durant l'estada, supervisió per un professor/a o investigador/a de el centre de destinació, qui realitzarà un informe final sobre l'activitat formativa i investigadora realitzada i el rendiment del/l'alumne/a durant la mateixa.
Mobilitat
L'alumnat fixarà la seva estada en el centre de destinació durant el període establert per a la mateixa.
Assistència a cursos especialitzats organitzats per grups de recerca i centres aliens al programa de doctorat
Objectiu
Promoure la millora en el coneixement i aplicació de procediments específics. Complementar la formació teòrica i instrumental. Introduir a l'alumnat en els principals debats metodològics i teòrics de la disciplina i àrea de recerca especialitzada.
Nombre d'hores
40
Requisits
Estar matriculat/da en el Programa.
Modalitat
Optativa
Temporalitat
Al llarg del curs acadèmic
Any
En el termini de permanència al programa
Procediment de control
Autorització prèvia de la Comissió Acadèmica per a la consideració del curs com a activitat formativa a considerar en el marc del programa que garanteixi el nivell de qualitat i idoneïtat del mateix.
Mobilitat
Es prendran en consideració tant cursos presencials com a en línia.