Listen

PhD in Education

Academic year 2019-20

What is it?

El programa de doctorat en Educació es dirigeix a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació en educació, que desemboca en la tesi doctoral. Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.
Per tant, el doctorand haurà de formar-se, a través d'activitats presencials, assistències a Jornades, congressos, redacció d'informes científics, etc. en competències bàsiques de recerca, alhora que dissenya, i porta a terme una recerca, que finalment ha de poder comunicar de manera oral i escrita a través de la presentació de la seva tesi doctoral.
Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.

What will you learn?

L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en els diversos àmbits de l'educació. Per tant, està orientat a formar estudiosos i professionals en investigació de l'Educació des de qualsevol perspectiva (Didàctica, curricular, Social, Metodològica, Històrica, Institucional, Professional, Tecnològica, Antropològica, Comparada, Psicològica, etc.).
El Doctorat en Educació està enfocat a què l'alumnat adquireixi les competències que li permetin planificar, desenvolupar, defensar i difondre un treball de recerca educativa. Així, es pretén promoure l'adquisició de les competències que tot seguit s'assenyalen:
Competències bàsiques:
Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les Habilitats i Mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
Capacitat de realitzar una Anàlisi crítica i d'Avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el Coneixement.
Competències personals:
Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section.

Imatge estudis
 
Social and Legal Sciences
Certification coordinator Eva María Aguilar Mediavilla
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Corresponding centre Doctoral School
Precio de la tutela por año académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico ¤270.60

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498