Listen

PhD in Law

Academic year 2019-20

What is it?

El programa de doctorat en Dret es dirigeix a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació jurídiques, que desemboca en la tesi doctoral. L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en dret, sigui de la branca jurídica que sigui.
Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral. Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.
L'objectiu del programa de Doctorat en Dret és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits jurídics. Per tant, està orientat a formar experts en investigació del Dret des de qualsevol perspectiva (matèries de Dret Públic o de Dret Privat).

What will you learn?

The doctoral programme in law provides an education that, above all else, endows students with the skills and competences that will allow them to plan and carry out research and related tasks or to continue their education on their own throughout their lives. The different subjects that make up this doctoral programme were designed for students to learn the basic systems and inner workings of academic research applied to a specific area (research techniques and expression of information,  confirmation of knowledge and hypotheses, information and data searches, communication and knowledge transfer, and carrying out research and associated problem solving). Similarly, this programme strengthens students' critical capacities and their abilities to undertake research work in such a way that graduates will be able to adapt themselves to various situations and carry out the tasks that they are given in the most efficient way possible.

El programa de doctorat en Dret ofereix una formació que sobretot dota els titulats de competències i habilitats que els serveixin per planificar i executar estudis i tasques d’investigació o per continuar formant-se autònomament al llarg de la seva vida. Les diferents matèries que conformen el Doctorat han estat planificades perquè l'alumne aprengui els sistemes i el funcionament bàsic de la recerca acadèmica aplicada a un tema determinat (tècniques d'investigació i expressió de la informació, validació de coneixement i d'hipòtesis, recerques d'informació i dades, comunicació i transferència del coneixement, així com planificació, execució i resolució de problemes d'una investigació). Així mateix, aquesta titulació fomenta la capacitat crítica de l'alumnat i les seves competències en desenvolupar treballs de recerca, de tal manera que els titulats siguin capaços d'adaptar-se a diferents escenaris i dur a terme les seves tasques de la manera més eficient possible.

 

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section .

Social and Legal Sciences
Certification coordinator Dr. Andrés Avelino Blasco Esteve
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Precio de la tutela por año académico ¤210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico ¤270.60
20 places

Composition of the Academic Committee

Coordinator
Andrés Avelino Blasco Esteve
Secretary
José Javier González de Alaiza Cardona
Member
Pedro Munar Bernat

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498