Master's Degree in Educational Technology: E-Learning and Knowledge Management (MTEE): 2016-17

Entry information

La Comissió Acadèmica del Màster realitzarà una valoració del perfil d'ingrés dels candidats en relació a la seva adequació al perfil del Màster. S'estudiarà el currículum i la carta de motivació i s'elaborarà una relació jerarquitzada de candidats d'acord als criteris següents:

  • Expedient acadèmic
  • Experiència professional
  • Publicacions en revistes especialitzades
  • Beques obtingudes
  • Participació en congressos
  • Altres mèrits acadèmics