Master's Degree in Early Childhood: Perspectives and Lines of Intervention (MPIN): 2016-17

Entry information

D'acord amb la normativa actual pot demanar l'accés al Màster qualsevol estudiant que:

  • Posseeixi un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faciliten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Els estudiants podran ser admesos al màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits. Les orientacions del barem d'admissió son les següents:

  • Es consideren en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en estudis relacionats amb els àmbits socials, educatius i de la salut (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, infermeria, psicologia, treball social).
  • Es valorarà l'experiència professional acreditada en àmbits professionals relacionats amb el programa formatiu
  • Es valoraran les publicacions i investigacions acreditades
  • La mobilitat durant els estudis previs.
  • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat o de la candidata i els objectius que l'han conduït a demanar plaça en el Màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70%. El candidat haurà de presentar la documentació necessària, i si escau degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, d'acord amb la disposició addicional vint quarta, De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats (Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d'abril, d'universitats), es contemplaran les mesures d'acció positiva que assegurin l'accés d'aquests estudiants al Màster, sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent.