Master's Degree in Socio-Educational Intervention with Minors and Families (MISO): 2016-17

Entry information

D'acord amb l'establert a l'article 16 del Reial decret 1393/2007:

Per accedir als ensenyaments del Màster Universitari oficial en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Els candidats han de presentar una preinscripció telemàtica. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats.

Orientacions del barem d'admissió.

Els estudiants podran ser admesos al màster d'acord amb els següents criteris:

  1. Seran considerats en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en carreres educatives (pedagogia, educació social, magisteri, psicopedagogia) i carreres socials (treball social, sociologia, psicologia i antropologia); (80 punts)
  2. Es valorarà la formació acreditada, per universitats o entitats oficials, en menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (10 punts)
  3. Es valorarà l'experiència professional acreditada en serveis i programes per a menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)
  4. Es valoraran les publicacions e investigacions acreditades amb menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)