Master's Degree in Accounting and Auditing (MCAU): 2016-17

Entry information

L'òrgan d'admissió de l'alumnat serà la Comissió d'Admissió, integrada pel director, la cap d'estudis i la cap dels serveis administratius de la titulació.

L'oferta de places és de 30 alumnes.

Per a l'ingrés al Màster universitario en Comptabilitat i Auditoria es requereix estar en possessió del títol de Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses, així com els antics títols de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Llicenciat/ada en Administració d'Empreses, Llicenciat/ada en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors. També es podran acceptar els títols de Graduat en Turisme (també Diplomat en Turisme) i Graduat en Economia, depenent del pla d'estudis de la universitat de procedència, que s'analitzaria per tal de comprovar la formació comptable inclosa.

Els/les titulats/ades universitaris/àries que hagin cursat altres estudis (i els qui no tinguin formació comptable suficient de l'apartat anterior) podran accedir al màster en cas que demostrin coneixements suficients de comptabilitat. Aquests coneixements quedaran demostrats sempre que se superi una prova d'accés a tal efecte que es farà el mes de juliol.

Els criteris de selecció de l'alumnat que compleixi els requisits, així com la seva ponderació, són els següents:

  1. Expedient acadèmic. Es valorarà amb un màxim de 10 punts la mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumnat.
  2. Experiència professional. Es valorarà amb un màxim de 3 punts l'experiència professional dels/les candidats/es en l'àmbit comptable.
  3. Formació universitària prèvia en matèries comptables. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts el nivell de formació universitària prèvia de l'alumnat en comptabilitat i auditoria.

L'acció tutorial dels alumnes, una vegada matriculats, es duu a terme per part del director del màster i se centra a orientar als alumnes durant els seus estudis sobre qualsevol qüestió acadèmica