Master's Degree in Socio-Educational Intervention with Minors and Families (MISO): 2016-17


Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 25
Type

Semi-attendance

BOE publication date

Verification date (official approval by the spanish Quality an Accreditation Agency): 29/07/2010
Date of the Agreement of the Council of Ministers : 12/11/2010
BOE : Núm. 305 - 16/12/2010 - res. 19334
RUCT code : 4312526

BOE Programme publication date

BOE : Núm. 14 - 17/01/2011 - res. 908

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 31,61€
 • 2nd registration : 51,36€
 • 3rd registration : 51,36€
 • 4th registration : 51,36€
Useful Documents

Final Master's Projects submitted and approved

Links

Group " Investigación y formación educativa y social (GIFES) " ( http://gifes.uib.es/ )

Group Studies of education history (GEDHE) ( http://gedhe.uib.eu/ )

Other groups involved:

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

D'acord amb l'establert a l'article 16 del Reial decret 1393/2007:

Per accedir als ensenyaments del Màster Universitari oficial en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Els candidats han de presentar una preinscripció telemàtica. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats.

Orientacions del barem d'admissió.

Els estudiants podran ser admesos al màster d'acord amb els següents criteris:

 1. Seran considerats en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en carreres educatives (pedagogia, educació social, magisteri, psicopedagogia) i carreres socials (treball social, sociologia, psicologia i antropologia); (80 punts)
 2. Es valorarà la formació acreditada, per universitats o entitats oficials, en menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (10 punts)
 3. Es valorarà l'experiència professional acreditada en serveis i programes per a menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)
 4. Es valoraran les publicacions e investigacions acreditades amb menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)

 

Academic and Professional Objectives

L'objectiu fonamental del màster és formar-se sistemàticament sobre tots els elements estructurals i dinàmics de la família, aportats per les diverses ciències socials i de l'educació, així com sobre les estratègies d'intervenció socioeducativa amb menors i família de manera que els estudiants puguin iniciar un doctorat en aquest camp amb una base interdisciplinària sòlida, respondre a les demandes científiques i a les tècniques d'intervenció en aquest camp que demanden les institucions i serveis que actuen en aquesta àrea i estar preparat per al món professional que envolta aquest àmbit.

Objectius específics

 1. Facilitar l'adquisició de coneixements aprofundits en les àrees de coneixement necessàries per a l'exercici de la intervenció familiar. Capacitar per al diagnòstic sobre la situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida.
 2. Formar als alumnes en la pràctica de l'exercici professional de la intervenció familiar. Capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció.
 3. Proporcionar una formació que capaciti per investigacions de futurs professionals de la intervenció familiar. Iniciar en la investigació bàsica i aplicada sobre les diverses formes de convivència, les seves característiques, canvis i factors que els expliquen.
 4. Orientar als alumnes sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la intervenció familiar, tant en el sector públic com en el privat. Obrir noves perspectives professionals en el camp de l'assessorament familiar.
 5. Sensibilitzar als alumnes perquè en l'exercici professional es respectin els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, així com amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències

D'acord amb els descriptors que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) es garantirà, en la formació impartida en el Màster de Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família, que els estudiants

Competències generals

 • G-1. Posseir i comprendre els coneixements que defineixen i articulen els menors i famílies com espai interdisciplinari de diverses àrees científiques (pedagogia, psicologia, sociologia, dret i altres), incloent les seves teories, mètodes i àrees d'intervenció, en un nivell que es recolza en documentació científica avançada e inclou alguns coneixements procedents de l'avantguarda d'aquest camp d'estudi e intervenció.
 • G-2. Demostrar que es saben aplicar aquests coneixements en l'àmbit dels menors i famílies d'una forma professional mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i també identificant, articulant i resolent problemes educatius, psicopedagògics i socials. És a dir, que estiguin capacitats per l'acompliment professional com especialistes i que la seva actuació professional atengui al foment dels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 • G-3. Que tinguin capacitat per reunir e interpretar dades rellevants relatives al comportament de menors i a les estructures i dinàmiques de les famílies, així com al context en el que es produeixen, per emetre judicis fonamentats sobre problemes educatius, psicopedagògics i socials en aquest cap d'estudi e intervenció.
 • G-4. Que siguin capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions sobre qüestions relatives al comportament humà, a un públic tan especialitat com no especialitzat.
 • G-5. Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a continuar la seva formació amb un alt grau d’autonomia, especialment per millorar la seva capacitació professional o per incorporar-se a estudis de doctorat que els hi proporcionen una formació avançada dirigida a l'especialització acadèmica o investigadora en aquest camp d'estudi e intervenció.

Competències específiques

Els titulats en el màster han de demostrar coneixements i comprensió dels següents aspectes bàsics del camp d'estudi sobre els menors i famílies:

 • E-1.1. Les contribucions i limitacions dels principals models teòrics de la Sociologia i de la Pedagogia, en les seves tradicions socioeducativa i psicopedagògica.
 • E-1.2. Les contribucions principals d'altres tradicions disciplinàries al coneixement dels menors i les famílies, en especial del Dret.
 • E-1.3. Els fonaments històrics de les formes de convivència i de les concepcions de la infància.
 • E-1.4. Els factors culturals i els principis psicosocials que intervenen en el comportament dels individus i en l'estructura i dinàmica de les famílies.
 • E-1.5. Principals mètodes i dissenys d'investigació i les tècniques avançades d'anàlisi de dades.
 • E-1.6. Diferents mètodes e instruments d'avaluació i diagnòstic en diferents àmbits dels menors i les famílies.
 • E-1.7. Diferents mètodes i procediments d'avaluació de programes i serveis, en els diferents contextos: educatiu, serveis socials, organitzacions i àmbit comunitari.

Els titulats en el màster hauran de demostrar les capacitats que els permetin aplicar els coneixements adquirits. Aquestes capacitats són:

 • E-2.1. Ser capaç d’analitzar e identificar riscs, necessitats i demandes dels destinataris tant individuals com familiars en els diferents contextos d'aplicació, des de la perspectiva del treball en xarxa.
 • E-2.2. Ser capaç d'establir les metes u objectius de l'actuació sobre menors i famílies en diferents contextos, proposant-los i negociant-los en funció de les necessitats i demandes dels destinataris i afectats. També elaborar el pla i les tècniques d'intervenció i avaluar els seus resultats.
 • E-2.3. Seleccionar i administrar tècniques e instruments propis i específics de la intervenció amb menors i famílies i ser capaç d'avaluar la pròpia intervenció.
 • E-2.4. Ser capaç de promoure canvis efectius, a través dels mètodes propis i específics de la intervenció socioeducativa, en els individus i famílies, en els diferents contextos: educatiu, serveis socials, organitzacions i àmbit comunitari i amb atenció especial als que promouen els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.
 • E-2.5. Transmetre als destinataris, de forma adequada i precisa, els resultats de l'avaluació, processos d'actuació i resultats del procés.
 • E-2.6. Elaborar informes socioeducatius en diferents àmbits d'actuació, dirigits als destinataris, a altres professionals i serveis.

El màster proporcionarà totes aquestes competències professionals, tant generals com específiques.

Access to other professional courses and pathways

L'estudiant, quan estigui en possessió del títol oficial de Màster Universitari: Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família, té dues grans opcions:

 • Sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor i, en especial, als programes d’aquest nivell per la Universitat de les Illes Balears, dins del programa d'Educació: primera infància, menors i família.
 • La incorporació al món professional: serveis socials bàsics i especialitzats, públics, d'iniciativa social o privats, dedicats a la infància, l'adolescència i/o la família, tant des de perspectives preventives com d'intervenció socioeducativa. També a Serveis educatius i culturals que desenvolupin programes per a la infància, l'adolescència i/o la família.

Course Structure

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 14 del 17 de gener de 2011 - disposició 908 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Les ensenyances del Màster MISO s'impartiran amb la modalitat d' ensenyança semipresencial segons el sistema propi de la UIB, utilitzant entorns virtuals i altres mitjans de suport als processos d'ensenyança i d'aprenentatge presencials. La plataforma virtual de la UIB (Campus Extens, desenvolupada sobre Moodle), serà el mitjà habitual de comunicació entre el professorat i l'alumnat. Les ensenyances de l' itinerari professionalitzador es desenvolupen, de forma presencial , en centres de serveis socials i educatius amb els que s'estableixen acords de pràctiques.

L'alumnat tindrà accés, una vegada que comenci el curs, a la plataforma de Campus Extens.

Final Examination

Presentació i defensa pública del treball de fi de màster.

Assessment Criteria and Examinations

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallat a la guia docent de cada assignatura. (pàgina web de la titulació, apartat " Assignatures ")

ECTS Coordinating Lecturer

Director:

Dr. Lluís Ballester Brage

Departament   Pedagogia i Didàctiques Específiques
Telèfon  (34) 971 17 3337
E-mail

  Formulari de contacte
  Fitxa personal

Subdirector:

Dr. Joan Alfred Amer Fernández

Departament   Pedagogia i Didàctiques Específiques
Telèfon  (34) 971 25 9927
E-mail

  Formulari de contacte
  Fitxa personal

Comissió Acadèmica de la Titulació.

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Luis Ballester Brage
  PDI  Francesca Comas Rubí
  PDI  Margarita Vives Barceló
  PDI  Rosario Pozo Gordaliza
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumna  Aina Domínguez Mora
  Alumna  Patricia Janer Calafat
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Altres documents:

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire