Master's Degree in Computing Engineering (MINF): 2016-17

Entry information

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, modificat posteriorment pel Reial Decret 861/2010, l'accés als ensenyaments oficials de màster requerirà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expenedor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Segons la resolució del dia 8 de juny de 2009, BOE 187/12977, de la Secretaria General d'Universitats, podrà accedir al Màster vinculat amb l’exercici de la professió d’Enginyer en Informàtica, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 4.2 de l’esmentada resolució, per la qual s'estableixen les recomanacions per a la proposta de títols universitaris oficials a l’àmbit de l’Enginyeria Informàtica.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau vinculat amb l’exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica, d'acord amb l'esmentada ordre ministerial.

No es defineixen proves específiques d'accés al títol de Màster en Enginyeria Informàtica. No obstant això, s'estableix com a criteri d'accés que els estudiants de nou ingrés provinents de plans d'estudi renovats provinguin preferentment d'aquells pertanyents a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. El perfil d'ingrés recomanat és el de l'alumne que ha realitzat el grau en Enginyeria Informàtica. Per a la resta de graus s'hauran de cursar els complements de formació prèvia que es considerin necessaris, determinats per la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT). L'esmentada comissió, en la definició dels complements de formació per a la resta de graus, assegurarà que els estudiants no procedents del grau recomanat adquireixin les competències d'aquest grau (grau en Enginyeria Informàtica).

Tot l'anterior s'entén sense perjudici del que disposa l'article 17.2 del Reial Decret 1393/2007, que fa referència a la possibilitat que la Universitat pugui incloure requisits de formació prèvia en algunes disciplines i del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret, on es contemplen les particularitats per l'accés d'aquells que estiguin en possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007.

En el cas que la demanda superi l'oferta la selecció d'alumnes es farà en base al currículum vitae dels aspirants. Específicament es tindrà en compte:

  • L'expedient dels aspirants (ponderació: 70%).
  • L'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica (ponderació: 20%).
  • L'existència de cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals per a l'admissió de l'aspirant al Màster (ponderació: 10%).

Els alumnes que sol·licitin l‘admissió al Màster Universitari juntament amb la seva petició han de lliurar:

  • Un certificat en extracte de les assignatures cursades en els estudis de grau (llicenciatura, diplomatura o grau, segons sigui el cas) que indiqui la qualificació obtinguda de cadascuna i el nombre de convocatòries que han estat necessàries.
  • Un currículum vitae.
  • Les cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals.

Després de l'estudi de la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster procedirà a valorar les sol·licituds d’acord als requisits establerts i als criteris d’admissió indicats, establint la relació d’alumnes admesos.

Per procedir a la convalidació total o parcial de cursos o matèries procedents d'aprenentatges previs, serà necessària la sol·licitud de l'alumne interessat i l'aportació de la informació acadèmica necessària per procedir-hi.