Master's Degree in Computing Engineering (MINF): 2016-17


Branch of Knowledge Engineering and Architecture
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 90
Places available for new applicants 50
Type

On-site

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 29,45€
 • 2nd registration : 44,18€
 • 3rd registration : 44,18€
 • 4th registration : 44,18€
Useful Documents

Tríptic

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, modificat posteriorment pel Reial Decret 861/2010, l'accés als ensenyaments oficials de màster requerirà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expenedor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Segons la resolució del dia 8 de juny de 2009, BOE 187/12977, de la Secretaria General d'Universitats, podrà accedir al Màster vinculat amb l’exercici de la professió d’Enginyer en Informàtica, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 4.2 de l’esmentada resolució, per la qual s'estableixen les recomanacions per a la proposta de títols universitaris oficials a l’àmbit de l’Enginyeria Informàtica.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau vinculat amb l’exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica, d'acord amb l'esmentada ordre ministerial.

No es defineixen proves específiques d'accés al títol de Màster en Enginyeria Informàtica. No obstant això, s'estableix com a criteri d'accés que els estudiants de nou ingrés provinents de plans d'estudi renovats provinguin preferentment d'aquells pertanyents a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. El perfil d'ingrés recomanat és el de l'alumne que ha realitzat el grau en Enginyeria Informàtica. Per a la resta de graus s'hauran de cursar els complements de formació prèvia que es considerin necessaris, determinats per la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT). L'esmentada comissió, en la definició dels complements de formació per a la resta de graus, assegurarà que els estudiants no procedents del grau recomanat adquireixin les competències d'aquest grau (grau en Enginyeria Informàtica).

Tot l'anterior s'entén sense perjudici del que disposa l'article 17.2 del Reial Decret 1393/2007, que fa referència a la possibilitat que la Universitat pugui incloure requisits de formació prèvia en algunes disciplines i del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret, on es contemplen les particularitats per l'accés d'aquells que estiguin en possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007.

En el cas que la demanda superi l'oferta la selecció d'alumnes es farà en base al currículum vitae dels aspirants. Específicament es tindrà en compte:

 • L'expedient dels aspirants (ponderació: 70%).
 • L'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica (ponderació: 20%).
 • L'existència de cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals per a l'admissió de l'aspirant al Màster (ponderació: 10%).

Els alumnes que sol·licitin l‘admissió al Màster Universitari juntament amb la seva petició han de lliurar:

 • Un certificat en extracte de les assignatures cursades en els estudis de grau (llicenciatura, diplomatura o grau, segons sigui el cas) que indiqui la qualificació obtinguda de cadascuna i el nombre de convocatòries que han estat necessàries.
 • Un currículum vitae.
 • Les cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals.

Després de l'estudi de la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster procedirà a valorar les sol·licituds d’acord als requisits establerts i als criteris d’admissió indicats, establint la relació d’alumnes admesos.

Per procedir a la convalidació total o parcial de cursos o matèries procedents d'aprenentatges previs, serà necessària la sol·licitud de l'alumne interessat i l'aportació de la informació acadèmica necessària per procedir-hi.

Academic and Professional Objectives

El Màster Universitari en Enginyeria en Informàtica de la UIB és un màster professional que ofereix una formació especialitzada adreçada a la capacitació per a l'adequat exercici de la professió d'Enginyer en Informàtica.

L'objectiu fonamental del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica és ampliar les competències adquirides en els estudis de Grau en Enginyeria Informàtica oferint una formació especialitzada en quatre branques:

 • Tecnologies de la Informació
 • Tecnologies Interactives
 • Visió i Robòtica
 • Informàtica Distribuïda i Encastada

Els alumnes del Màster podran ampliar coneixements i formar-se en els camps més actuals de la Informàtica, com per exemple, les tecnologies de desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, el Cloud computing, el tractament de dades massives o les tecnologies multimèdia.

El Pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica també contempla assignatures de direcció de projectes, de direcció estratègica de sistemes d'informació i de promoció de la innovació tecnològica, que capaciten als alumnes per ocupar un perfil de direcció de les TIC i que permetrà als futurs professionals assumir un grau de responsabilitat més gran dins una organització.

El sector de les Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) és un sector amb un clar augment de demanda de professionals. L'objectiu del Màster és proporcionar una formació transversal, rigorosa i d'alt nivell, que abasti un ampli espectre de continguts i que faciliti l'adaptació dels alumnes a entorns de treball significativament diferents i, en definitiva, que incrementi les oportunitats laborals dels alumnes.

Access to other professional courses and pathways

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster en Enginyeria en Informàtica poden sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor en qualsevol universitat. En particular, podran sol·licitar l'admissió al programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions ofert per la Universitat de les Illes Balears.

Aquest Màster està dissenyat per adquirir les competències necessàries per exercí la professió d'Enginyer en Informàtica (BOE 187/12977)

Les principals àrees en què els titulats d'aquest màster poden trobar feina són:

 • Empreses de qualsevol sector: turístic, sanitari, biomèdic, seguretat, robòtica, energia i sostenibilitat, multimèdia, imatge i so, transport, logística i mobilitat, aeronàutic i aeroespacial, serveis i transaccions electròniques i, en general, de qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti aplicar les TIC en el desenvolupament dels seus productes i serveis.
 • Empreses que hagin de projectar i dissenyar processos i instal·lacions en qualsevol àmbit de l'Enginyeria informàtica.
 • Empreses de consultoria de TIC realitzant tasques tant de suport com de planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes, seguint criteris de qualitat dels projectes contractats.
 • Professionals independents en qualitat de directors de projectes, de realització d'estudis, consultes i peritatges demandats per empreses i clients particulars.
 • Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'administració pública o de centres tecnològics, a nivell de la Unió europea, nacional, regional i local, per realitzar tasques de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica i la innovació TIC.
 • Especialistes en investigació, desenvolupament i innovació en empreses públiques i privades en tots els àmbits relacionats amb l'Enginyeria en Informàtica.
 • Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.
 • Organismes reguladors de les TIC.

Course Structure

Crèdits totals: 90 ECTS

Assignatures obligatòries: 36 ECTS

Assignatures optatives: 24 ECTS

 • 12 ECTS d'una especialitat (d'entre les quatre possibles).
 • 6 ECTS del Mòdul de Direcció i Gestió (Direcció i gestió de la innovació).
 • 6 ECTS del Mòdul Complements.

Treball de Fi de Màster: 18 ECTS

Pràctiques externes: 12 ECTS

Podeu consultar les assignatures i les seves guies docents a l'apartat " Assignatures " d'aquest Màster.

Mòdul 1: Direcció i gestió (12 ECTS)

Mòdul 2: Tecnologies informàtiques (30 ECTS)

Mòdul 3: Especialitats (12 ECTS)

Mòdul 4: Complements (6 ECTS)

Mòdul 5: Pràctiques externes (12 ECTS)

Mòdul 6: Treball de Fi de Màster (18 ECTS)

Podeu trobar més informació sobre el Pla d'Estudis a:

Final Examination

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster .

Assessment Criteria and Examinations

Els alumnes hauran de superar totes les matèries obligatòries (36 ECTS) i optatives (24 ECTS). Hauran de realitzar pràctiques externes en empreses o institucions públiques o privades, en grups de recerca o en serveis de la UIB (12 ECTS). Hauran de realitzar un treball final de Màster (18 ECTS), tutelat per algun professor del Consell d'Estudis del Màster.

Els criteris d'avaluació es troben detallats en les guies docents de cadascuna de les matèries (Secció " Assignatures ").

ECTS Coordinating Lecturer

Dra. Antònia Mas Pichaco

Departament   Ciències Matemàtiques i Informàtica , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2996
E-mail   Formulari de contacte

  Fitxa personal

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Antònia Mas Pichaco
  PDI  Julián Proenza Arenas
  PDI  Maria Magdalena Payeras Capellà
  PDI  Antoni Lluís Mesquida Calafat
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumna  Belén Bermejo González
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire