Master's Degree in Teaching Training (MFPR): 2016-17

IMPORTANT   All about this Master's Degree on the website: http://mfp.uib.cat/

Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 250
Type

On-site

BOE publication date

Verification date (official approval by the spanish Quality an Accreditation Agency): 22/Jun/2009
Date of the Agreement of the Council of Ministers : 22/Jan/2010
BOE : Num. 50 - 26/Feb/2010 - res. 3096
RUCT code : 4311001

BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 27,1€
 • 2nd registration : 40,66€
 • 3rd registration : 40,66€
 • 4th registration : 40,66€
Useful Documents

Leaflets

Links

Further information about this master's degree in the website http://mfp.uib.es

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

All about this Master's Degree on the website: http://mfp.uib.cat/

Academic and Professional Objectives

El Màster Universitari de Formació del Professorat (MFP) pretén oferir una preparació inicial àmplia i rigorosa sobre la que s’articularà, posteriorment, la formació permanent i la necessària actualització en els diversos aspectes de la professió docent. Es pretén que els estudiants del MFP adquireixin la capacitat d’aplicar els coneixements i destreses adquirits, i de resoldre els problemes propis de l’ensenyament, en els diversos àmbits i contexts en què es desenvoluparà la seva feina, considerant en tot moment la incertessa i la dinàmica dels processos educatius. Es pretén també que puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat del sistema i als processos educatius, incloent les reflexions pertinents sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades al desenvolupament de la seva tasca com a docents. Finalment, es tracta d’iniciar un procés que permeti als futurs professors i professores prosseguir de forma autònoma el seu desenvolupament professional com a docents. En definitiva, el MFP de la Universitat de les Illes Balears pretén que els futurs professors i professores adquireixen o millorin les competències professionals específiques relacionades amb quatre aspectes bàsics: la docència en unes determinades àrees o matèries; la seva funció com a tutors d’alumnes; el seu paper com a membres actius d’un equip docent i d’una comunitat educativa; i, de forma general, el seu desenvolupament professional.

Access to other professional courses and pathways

El MFP és un requisit per accedir a les proves selectives d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari. En tractar-se d’un màster professionalizant no dóna accés directe a altres estudis.

Course Structure

Descripció de l'estructura i programació la podeu trobar al BOE Núm.262 del 29/10/2010  (o en format pdf ).

També podeu consultar l'apartat " Assignatures " d'aquest Màster.

La informació completa d'aquest Màster la podeu consultar la pàgina d' informació d'aquest màster (http://mfp.uib.cat/) .

El curs 2016-2017 s'oferiran les següents especialitzacions :

Anglès i Alemany
Biologia i Geologia
Dibuix i Disseny
Educació Física
Filosofia
Física i Química
Geografia i Història
Llengua castellana i llengua catalana
Matemàtiques
Música
Orientació Educativa
Tecnologia i Informàtica
Tecnologia de Serveis (FP)

Final Examination

Per a l’obtenció del títol de Màster és obligatori una defensa pública del Treball de Fi de Màster (TFM) davant una comissió constituïda a aquest efecte, en les dates designades per la comissió acadèmica. La defensa només es podrà realitzar una vegada s’hagin superat totes les assignatures dels blocs genèric i específic i les pràctiques en centres docents.

El TFM consisteix en la realització d’un projecte original en el qual s’elaborarà una proposta educativa a partir dels continguts treballats als mòduls genèric i específic i de l’experiència duta a terme durant les pràctiques a centres docents. Es tracta d’un treball individual dirigit pel professorat del màster. A cada estudiant se li assignarà un tutor el qual tindrà la funció d’assessorar, supervisar i donar el vist i plau al projecte.

Assessment Criteria and Examinations

All about this Master's Degree on the website: http://mfp.uib.cat/

ECTS Coordinating Lecturer

Directors de la titulació :

Dr. Bartolomé Vilanova Canet

Departament   Química , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3005
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

Dr. Antoni Ordinas Garau

Departament   Geografía , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2358
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

 

Coordinadors acadèmics

Coordinadora bloc genèric  Dra. Dolors Forteza Forteza  dolors.forteza arroba uib.es
Coordinador bloc específic  Dr. Bartolomé Vilanova Canet  bartomeu.vilanova arroba uib.es
Coordinador de pràctiques  Sr. Agustí Vergés Aguiló  agustiverges arroba gmail.com

 

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Bartolomé Vilanova Canet
  PDI  Juan Frau Munar
  PDI  Antoni Ordinas Garau
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumne  Jonathan González Sánchez
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (22/01/2010)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 05/06/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Monitoring External follow-up report (2014-15) 16/09/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/03/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 13/02/2015
Accreditation Final accreditation report 14/07/2014
Accreditation Self-assessment report (2014-15) 01/02/2014
Monitoring External follow-up report (2011-12) 15/11/2013
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring External follow-up report (2010-11) 21/12/2012
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 20/03/2012
Monitoring External follow-up report (2009-10) 26/07/2011
Verification Official university degree statement 28/06/2009

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire