Master's Degree in Industrial Engineering (MEIN): 2016-17


Branch of Knowledge Engineering and Architecture
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 78
Type

Presencial

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 29,45€
 • 2nd registration : 44,18€
 • 3rd registration : 44,18€
 • 4th registration : 44,18€
Useful Documents

Tríptic

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, modificat posteriorment pel Reial Decret 861/2010, l'accés als ensenyaments oficials de màster requerirà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expenedor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Seguint les directrius de l'ordre CIN/311/2009 podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, i la seva formació estigui d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau vinculat amb l’exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb l'esmentada Ordre Ministerial.

Igualment, podrà accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau, sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.

Tot l'anterior s'entén sense perjudici del que disposa l'article 17.2 del Reial Decret 1393/2007, que fa referència a la possibilitat que la Universitat pugui incloure requisits de formació prèvia en algunes disciplines, i del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret, on es contemplen les particularitats per l'accés d'aquells que estiguin en possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007, com és, per exemple, el cas dels Enginyers Tècnics.

Per cada cas específic, la Comissió d’Estudis del Máster estudiarà cada cas, i vetlarà per la realització de tots aquells complements de formació que permetin a l’estudiant adquirir les competències que es recullen a l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/311/2009.

En el cas que la demanda superi l'oferta la selecció d'alumnes es farà en base al currículum vitae dels aspirants. Específicament es tindrà en compte:

 • L'expedient dels aspirants (ponderació: 70%).
 • L'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial (ponderació: 20%).
 • L'existència de cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals per a l'admissió de l'aspirant al Màster (ponderació: 10%).

Els alumnes que sol·licitin l‘admissió al Màster Universitari juntament amb la seva petició han de lliurar:

 • Un certificat en extracte de les assignatures cursades en els estudis de grau (llicenciatura, diplomatura o grau, segons sigui el cas) que indiqui la qualificació obtinguda de cadascuna i el nombre de convocatòries que han estat necessàries.
 • Un currículum vitae.
 • Les cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals.

Després de l'estudi de la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster procedirà a valorar les sol·licituds d'acord als requisits establerts i als criteris d’admissió indicats, establint la relació d'alumnes admesos.

Academic and Professional Objectives

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster en Enginyeria Industrial poden sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor en qualsevol universitat. En particular, podran sol·licitar l'admissió als programes de doctorat d'Enginyeria Electrònica o de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions oferts per la Universitat de les Illes Balears.

Aquest Màster habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Industrial (Ordre Ministerial CIN / 355/2009). Segons múltiples informes d'organitzacions públiques i privades, un dels perfils universitaris més buscats per les empreses espanyoles és el d'Enginyer Industrial. Entre les possibles sortides laborals poden destacar-se:

 • Enginyeria de Projectes
 • Enginyers en PyMEs
 • Producció i control de béns d'equip
 • Enginyeria comercial
 • Gestió de Qualitat
 • Plantes de producció d'energia
 • Aplicacions de l'electrònica industrial i la robòtica
 • Enginyeria de grans instal·lacions
 • Oficina tècnica
 • Enginyeria i disseny de pavellons industrials
 • Gestió i direcció de projectes de R+D+i
 • Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'administració pública a la UE, nacional, regional i local en les àrees de l'enginyeria industrial i innovació
 • Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.

Course Structure

El pla d'estudis segueix l'estructura indicada a l'Ordre Ministerial CIN/311/2009. Consta de 78 crèdits ECTS estructurats en 4 mòduls, que s'imparteixen durant tres semestres.

 • Crèdits totals: 78 ECTS
 • Assignatures obligatòries: 66 ECTS
 • Treball de Fi de Màster: 12 ECTS

El pla d'estudis i les guies docents es poden trobar a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Aquest Màster es divideix en els segënts mòduls:

 • Mòdul de Tecnologies Industrials: 34 ECTS
  • Sistemes Electrònics d'Instrumentació
  • Sistemes de Control Industrial
  • Processos Químics
  • Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica
  • Disseny de Màquines
  • Sistemes Energètics
  • Màquines i Motors Tèrmics
  • Tecnologia de Màquines Hidràuliques
 • Mòdul de Gestió: 15 ECTS
  • Organització i Estratègia Empresarial
  • Logística i Gestió de Qualitat
  • Gestió de Recursos Humans
  • Gestió de Projectes (I+D+I)
  • Control i Avaluació de la Gestió
 • Mòdul de Plantes Industrials: 17 ECTS
  • Estructures
  • Qualitat Industrial
  • Construcció i Explotació Industrials
  • Instal·lacions Industrials
 • Mòdul de TFM: 12 ECTS
  • Treball de Fi de Màster

Final Examination

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster (TFM).

Assessment Criteria and Examinations

Els criteris d’avaluació i exàmens estan detallats en les guies docents de cadascuna de les " Assignatures ".

ECTS Coordinating Lecturer

Dr. Eugenio Miguel Isern Riutort

Department   Física , UIB.
Telephone  (34) 971 17 2838
E-mail

  Contact form
  Personal file

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Verification Final verification report 24/11/2015
Verification Official university degree statement 19/02/2013

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire