Master's Degree in Accounting and Auditing (MCAU): 2016-17


Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 30
Type

On-site

BOE publication date

Verification date (official approval by the spanish Quality an Accreditation Agency): 19/Sep/2012
Date of the Agreement of the Council of Ministers : 05/Jul/2013
BOE : Num. 186 - 05/Aug/2013 - res. 8591
RUCT code : 4313603

BOE Programme publication date

BOE : Num. 288 - 02/Dec/2013 - res. 12629

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 29,09€
 • 2nd registration : 47,26€
 • 3rd registration : 47,26€
 • 4th registration : 47,26€
Useful Documents

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

L'òrgan d'admissió de l'alumnat serà la Comissió d'Admissió, integrada pel director, la cap d'estudis i la cap dels serveis administratius de la titulació.

L'oferta de places és de 30 alumnes.

Per a l'ingrés al Màster universitario en Comptabilitat i Auditoria es requereix estar en possessió del títol de Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses, així com els antics títols de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Llicenciat/ada en Administració d'Empreses, Llicenciat/ada en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors. També es podran acceptar els títols de Graduat en Turisme (també Diplomat en Turisme) i Graduat en Economia, depenent del pla d'estudis de la universitat de procedència, que s'analitzaria per tal de comprovar la formació comptable inclosa.

Els/les titulats/ades universitaris/àries que hagin cursat altres estudis (i els qui no tinguin formació comptable suficient de l'apartat anterior) podran accedir al màster en cas que demostrin coneixements suficients de comptabilitat. Aquests coneixements quedaran demostrats sempre que se superi una prova d'accés a tal efecte que es farà el mes de juliol.

Els criteris de selecció de l'alumnat que compleixi els requisits, així com la seva ponderació, són els següents:

 1. Expedient acadèmic. Es valorarà amb un màxim de 10 punts la mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumnat.
 2. Experiència professional. Es valorarà amb un màxim de 3 punts l'experiència professional dels/les candidats/es en l'àmbit comptable.
 3. Formació universitària prèvia en matèries comptables. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts el nivell de formació universitària prèvia de l'alumnat en comptabilitat i auditoria.

L'acció tutorial dels alumnes, una vegada matriculats, es duu a terme per part del director del màster i se centra a orientar als alumnes durant els seus estudis sobre qualsevol qüestió acadèmica

Academic and Professional Objectives

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. D'una banda la formació permetrà a l'alumnat poder exercir una activitat professional lligada a la comptabilitat (departaments de comptabilitat d'empreses/organitzacions, exercici professional dins l’àmbit de la assessoria i consultoria comptable). En el cas que l'alumne cursi les assignatures d'auditoria, estarà en condicions d’iniciar-se en l'àmbit de les empreses d'auditoria.

Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria.

Els estudis d'inserció laboral del màster indiquen que el 69 % dels titulats han promocionat o oposat treball gràcies al màster

Dins l’oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’accés al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.

COMPETÈNCIES

Competències generals del màster :

 • Capacitat de cerca i síntesi d'informació de diferents fonts amb l'objectiu d'interpretar-la i emetre judicis amb esperit crític.
 • Capacitat d'adaptació a situacions complexes i problemes de forma autònoma tant en el període formatiu com en el futur professional en un entorn canviant.
 • Capacitat de redactar treballs i informes i comunicar-los oralment en públic de forma clara, comprensible i amb rigor a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements teòrics adquirits a la pràctica.
 • Habilitats de treball en equip.

Competències específiques :

 • Capacitat de comprensió i interpretació de la teoria i de la normativa comptable que regula l'elaboració d'informació comptable.
 • Capacitat d'aplicació de la metodologia i dels processos comptables d'alt nivell, sobre la base de la normativa aplicable.
 • Capacitat d'anàlisi i interpretació de la informació econòmica i financera emesa per qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu de la presa de decisions amb esperit crític.

Course Structure

Les assignatures de les quals constarà aquest màster

Nota La informació de les assignatures podeu trobar a l'apartat de la web " Assignatures " d'aquesta titulació.

El Màster Universitari: Comptabilitat i Auditoria està format per un total de 12 assignatures de 7,5 crèdits ECTS cadascuna (les assignatures què, a l'apartat " Assignatures " no tenen enllaç associat no s'ofereixen per aquest curs), la qual cosa suma un total de 90 crèdits. L'alumnat ha de cursar 60 crèdits al llarg del màster , dels quals 15 són obligatoris i corresponen als 7,5 del Pràcticum i als 7,5 del Treball de Fi de Màster. La resta dels crèdits a cursar obligatòriament (45 crèdits), l'alumnat els pot triar entre els 75 oferts.

 Estructura del Màster (60 crèdits)
 1  Optativa a elegir
 2  Optativa a elegir
 3  Optativa a elegir
 4  Optativa a elegir
 5  Optativa a elegir
 6  Optativa a elegir
 7  Pràcticum
8  Treball de fi de Màster

Totes les assignatures tenen 7,5 crèdits ECTS, la qual cosa suposa 187,5 hores de dedicació per a l'alumnat. Les assignatures Auditoria I, Auditoria II i Auditoria III tenen una presencialitat superior, degut a les exigències de formació per part de l'ICAC.

ITINERARIS DE L’HOMOLOGACIÓ ROAC

Els estudiants que vulguin aconseguir l'exempció de la part teòrica del primer examen per a l'accés al ROAC han de cursar les assignatures que s'indiquen en els quadres següents, segons la titulació amb la qual accedeixen al màster. Seguint l'estructura de la Resolució de l’ICAC de 12 de juny de 2012, es poden donar les situacions següents:

 1. Titulacions de grau .

  Els graduats en Administració d’Empreses de la UIB que hagin cursat la assignatura optativa “21226. Comptabilitat i control de gestió”, tenen concedida una dispensa genèrica (de l’ICAC) de varies matèries, per la qual cosa, per obtenir l’homologació hauran de cursar les següents assignatures:

  GADE UIB

  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Comptabilitat d'Entitas no Lucratives
  7. Pràcticum
  8. Treball de Fi de Màster

  Els GADE de la UIB que no hagin cursat l’assignatura “21226. Comptabilitat i control de gestió” ho podran fer amb una matrícula extraordinària en els estudis de GADE.

  Els GADE d’altres universitats (i els graus distints a GADE) hauran de sol·licitar a l’ICAC la dispensa individual de les assignatures segons la Resolució de l’ICAC de 6 de juny de 2012, i en funció de la mencionada dispensa se podrà valorar si la homologació es possible i, en el seu cas, s’indicaran les assignatures a cursar.

 2. Titulacions distintes a les de grau .

  Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses

  Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca empresarial)

  Diplomatura en Ciències Empresarials

  Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca general)

  Llicenciatura en Economia

  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Optativa a triar
  7. Pràcticum
  8. Treball de Fi de Màster
  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Anàlisi Comptable Superior
  7. Comptabilitat d’Entitats no Lucratives
  8. Pràcticum
  9. Treball de Fi de Màster
  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Anàlisi Comptable Superior
  7. Comptabilitat Directiva i de Gestió
  8. Comptabilitat d’Entitats no Lucratives
  9. Treball de Fi de Màster
  10. Pràcticum
 3. Aquest itinerari per a l’homologació ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre l’Agrupació Territorial de les Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears. Mitjançant aquest conveni, les corporacions professionals financen la meitat del cost docent de les assignatures d’auditoria del màster.

  ICJCE   Col·legi d'Economistes de les Illes Balears

Final Examination

Consultau les guies docents a l'apartat " Assignatures "

Assessment Criteria and Examinations

Consultau les guies docents a l'apartat " Assignatures "

ECTS Coordinating Lecturer

Programme directors

Dr. Antoni Socias Salvà

Department   Economía de la Empresa , UIB.
Telephone  (34) 971 17 3308
E-mail

  Contact form
  Personal file

 

Dr. Emilio Mauleón Méndez

Department   Economía de la Empresa , UIB.
Telephone  (34) 971 17 2628
E-mail

  Contact form
  Personal file

 

Professors' list and subjects they are in charge of: " Subjects "

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Patricia Horrach Rosselló
  PDI  Antoni Socias Salvà
  PDI  Maria Llompart Bibiloni
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumne  Érika Corolina Jiménez Montiel
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (19/09/2012)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

 

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Accreditation Council of universities' resolution 10/05/2017
Accreditation Final accreditation report 04/04/2017
Accreditation Self-assessment report 01/10/2015
Verification Official university degree statement 15/07/2014
Verification Final verification report 25/06/2012
Monitoring External follow-up report (2013-14) 2013-14
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2013-14) 2013-14
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 2012-13

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire