Doctoral Degree in Psychology (TPSI): 2016-17


Branch of Knowledge Health Sciences
Programme Coordinating Lecturer
Administration Service
 • Doctoral School
Contact person(s)
Supervising centre Doctoral School

Title Description

Candidate profile and admission requirements

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Psicologia de la UIB és el de llicenciat o graduat en Psicologia o, si no en l'àmbit de les Ciències de la Salut. En el cas dels graduats és recomanable que estiguin en possessió d'un títol de màster universitari en àrees relacionades amb alguna de les 11 línies de recerca establertes en la proposta del programa (veure més a baix).

A aquests efectes, i sense perjudici que el doctorand hagi realitzat altres estudis equivalents, els màsters d'aquest tipus oferts per la UIB són:

 • Màster Universitari: Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
 • Màster Universitari: Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
 • Màster Universitari: Cognició i Evolució Humana
 • Màster Universitari: Psicologia General Sanitària
Coneixements i capacitats previs
 • Idiomes: el desenvolupament del programa de doctorat es farà en català i en castellà, encara que es farà servir l'anglès instrumentalment en tots aquells textos científics, conferències, cursos i / o seminaris que es consideren oportuns. Per això, és molt recomanable que l'alumnat d'aquest programa estigui en possessió almenys un nivell B2 d'anglès.
 • Coneixements: sobre la Psicologia com a disciplina científica en l'àmbit de les Ciències de la Salut, els seus diferents models teòrics, coneixements sobre processos psicològics bàsics, les seves etapes de desenvolupament, fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques, principis psicosocials que intervenen en el comportament, i fonaments de la personalitat i de la psicopatologia. Així mateix, haurà de conèixer mètodes i dissenys d'investigació i tècniques d'anàlisi i interpretació de dades pròpies de la Psicologia i rellevants per al treball professional.

L'admissió dels alumnes de doctorat es durà a terme a la comissió acadèmica del programa de doctorat que, en el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles, s'aplicarà com a criteris d'admissió dels següents (ponderació):

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (70%). La puntuació obtinguda en cadascuna de les assignatures es ponderarà en base al nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o de diplomatures o de llicenciatures) o de postgrau. S'utilitzarà l'escala de puntuació d'assignatures de 0 a 10, per tractar-se d'un sistema de puntuació estès a la majoria de països i per ser fàcilment escalable a altres sistemes.
 • Valoració d'una declaració de motius que impulsen al doctorand a matricular-se en aquest programa de doctorat (10%). Dins d'aquest apartat es valorarà el grau de motivació, la claredat de l'exposició i la relació amb les línies d'investigació que integren el programa.
 • Altres mèrits: (20%). Es valoraran els mèrits acadèmics i científics que vagin més enllà de l'expedient acadèmic, com poden ser cursos d'especialització, historial de col•laboracions amb grups de recerca, publicacions, assistències a congressos i experiència professional.

No està especificat com a criteri d'admissió la dedicació a temps complet o parcial de l'estudiant. Qualsevol alumne admès al programa podrà matricular-se com alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica, segons el que disposa la legislació vigent sobre ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB.

Specialist and Cross-cutting Training Activities

Activitats primer semestre
 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
 • (T2) Tècniques de recerca bibliogràfica
Activitats segon semestre
 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Activitats a realitzar al llarg del programa de doctorat
 • (E1) Seminaris d'investigació. Com a mínim s'oferiran tres seminaris per any, amb una durada aproximada de dues hores per seminari. Cada estudiant haurà de completar un mínim de 5 seminaris al llarg del programa.
 • (E2). Exposició de treballs dels doctorands. A partir del segon any del programa de doctorat tots els estudiants hauran d'exposar cada any les activitats realitzades l'any anterior davant els altres estudiants, el seu tutor i / o director. El temps màxim d'exposició serà de 30 minuts.

Tutorial Plan

The academic committee of the Doctoral Programme will assign a tutor to the applicant (once he or she is admitted). The tutor will be a doctor with accredited research experience and involved in the doctoral programme. Within six months from the first enrolment, the academic committee of the doctorate will assign to every student a thesis supervisor, which may or may not be the same as the tutor.

The direction and supervision of training activities and the doctoral thesis conform the
" Procedures for doctorates of UIB (RD99/2011) "

Academic Committee Members

Coordinator  Miguel Ángel Roca Bennasar
Secretary  Mateu Servera Barceló
Member  Margarita Inés Gili Planas
Member  Miquel Rafel Tortella Feliu
Member  Maria Antònia Manassero Mas

General Objectives

L'objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Psicologia de la UIB és la creació d'un espai formatiu d'investigadors que siguin capaços d'avançar en la generació de coneixements sobre qualsevol aspecte relacionat amb el comportament de les persones que pugui influir en la promoció i millora de el seu estat general de salut i benestar. De manera més específica, altres objectius són formar investigadors en les àrees bàsiques de la ciència psicològica (clínica, educativa, social, psicobiològica, experimental, etc.)

Research Areas

El programa està format per tres equips d'investigació i 11 línies.

Equips d'investigació
 • Equip 1 : Intervenció clínica en trastorns psicopatològics.
 • Equip 2 : Psicologia de la salut, neuropsicologia, i diferències individuals.
 • Equip 3 : Intervenció psicosocial i psicoeducativa.
Línies
 1. Avaluació i tractament dels trastorns mentals d'alta prevalença en adults.
 2. Epidemiologia i psicopatologia dels trastorns afectius i d'ansietat
 3. Salut física i trastorns mentals.
 4. Diferències individuals i alteracions en els processos cognitius i neuropsicològics.
 5. Psicologia del rendiment humà.
 6. Psicologia de la salut.
 7. Metodologia aplicada a la Psicologia.
 8. Psicologia del desenvolupament i les seves dificultats.
 9. Psicologia clínica infantil.
 10. Psicologia social i bàsica, igualtat d'oportunitats i gènere.
 11. Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Doctoral School of the University of the Balearic Islands.

Quality Assurance System

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB doctoral course contact questionnaire